Senast publicerat 10-05-2021 19:50

Riksdagens svar RSv 161/2018 rd RP 182/2018 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport

RP 182/2018 rd
KoUB 28/2018 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (RP 182/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 28/2018 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande uttalande: 

Riksdagen förutsätter att statsrådet snabbt vidtar åtgärder som innebär att beskattningen anpassas till beskattningen i våra viktigaste jämförelseländer, exempelvis med hjälp av ett nettolönesystem, för att förbättra konkurrenskraften inom vår sjöfart och för att fartyg fortsatt ska segla under finsk flagg. 

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om temporär ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras temporärt i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (1277/2007) 11 §, 14 § 3 mom. och 16 § 4 mom., sådana de lyder, 11 § i lag 298/2015 samt 14 § 3 mom. och 16 § 4 mom. i lag 940/2016, som följer: 
11 § 
Stöd som betalas utifrån allmänt skattskyldiga sjömäns sjöarbetsinkomst 
För en enligt 9 § i inkomstskattelagen (1535/1992) allmänt skattskyldig sjöman betalas ett stöd som motsvarar under stödperioden betald 
1) förskottsinnehållning som verkställs på sjöarbetsinkomst enligt 74 § i inkomstskattelagen i enlighet med den förskottsinnehållningsprocent som fastställts för sjöarbetsinkomsten; stöd betalas dock inte till den del som förskottsinnehållningen har höjts så som anges i 17 § i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996), 
2) arbetsgivares pensionsförsäkringsavgift enligt 141 § i lagen om sjömanspensioner (1290/2006); förhöjning eller nedsättning av arbetsgivarens pensionsförsäkringsavgift enligt 141 a § i lagen om sjömanspensioner beaktas inte i stödets belopp, 
3) arbetsgivarandel av olycksfallsförsäkringspremien, samt 
4) halv arbetsgivarandel av arbetslöshetsförsäkringspremien. 
14 § 
Ansökan om stöd 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Stöd söks för varje stödperiod med en ansökan som lämnas in till stödmyndigheten inom tre månader från det att stödperioden upphörde. Arbetsgivarens andel av arbetslöshetsförsäkringspremien för stödperioden 2018 ska ansökas senast den 31 mars 2019. 
16 § 
Nödvändiga uppgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Den sökande ska för varje stödperiod till stödmyndigheten ge in försäkringsbolagets och Sysselsättningsfondens redogörelse per fartyg för de under stödperioden inbetalda försäkringspremier som grundar sig på sjöarbetsinkomsten och som avses i 11 §. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019 och gäller till och med den 31 december 2019.  
Denna lag tillämpas på det stöd som betalas för kostnader som uppkommit under 2018.  
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 10.12.2018 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare