Riksdagens svar
RSv
162
2016 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om sökande av ändring i vissa förvaltningsärenden inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
RP 168/2016 rd
LaUB 13/2016 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om sökande av ändring i vissa förvaltningsärenden inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde (RP 168/2016 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Lagutskottet (LaUB 13/2016 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lagar: 
Lag 
om ändring av lagen om ädelmetallarbeten 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ädelmetallarbeten (1029/2000) 16 § och 
fogas till lagen en ny 16 a § som följer: 
16 § 
Sökande av ändring i beslut av kontrollorgan 
Omprövning av ett beslut som ett kontrollorgan har meddelat får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003).  
I ett beslut som har fattats med anledning av en begäran om omprövning får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.  
Beslutet ska iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat.  
16 a § 
Överklagande av ministeriets och tillsynsmyndighetens beslut  
Beslut som ministeriet och tillsynsmyndigheten har meddelat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Bestämmelser om överklagande av beslut som gäller föreläggande och utdömande av vite samt föreläggande av hot om avbrytande och verkställighet av hot om avbrytande finns i viteslagen. 
Beslutet ska iakttas trots att det överklagats, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat.  
Denna lag träder i kraft den 20
På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
Lag 
om ändring av 3 och 10 § i handelskammarlagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i handelskammarlagen (878/2002) 3 och 10 §, av dem 10 § sådan den lyder i lag 1006/2015, som följer: 
3 § 
Tillstånd att grunda en handelskammare 
Tillstånd att grunda en handelskammare beviljas av arbets- och näringsministeriet på framställning av Centralhandelskammaren. Tillstånd kan beviljas en sammanslutning som har ekonomiska och funktionella förutsättningar att sköta de offentliga uppgifter som en handelskammare har ålagts. 
Till Centralhandelskammarens framställning ska fogas sammanslutningens stadgar och den fastställelse av verksamhetsområdet som avses i 1 § 1 mom. samt en utredning om att sammanslutningen uppfyller de förutsättningar för beviljande av tillstånd som anges i 1 mom. i denna paragraf. 
Arbets- och näringsministeriet kan återkalla det tillstånd som avses i 1 mom., om de väsentliga förutsättningarna för att bevilja tillstånd inte längre uppfylls. 
10 §  
Ändringssökande 
Omprövning av ett beslut av arbets- och näringsministeriet i ett ärende som avses i 3 § 1 mom. får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003).  
I andra beslut och beslut som har fattats med anledning av en begäran om omprövning får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
Denna lag träder i kraft den 20
På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.  
Lag 
om ändring av 21 § i lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler  
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler (1075/2000) 21 § 2 och 3 mom., sådana de lyder i lag 1010/2015, som följer:  
21 §  
Sökande av ändring i beslut av regionförvaltningsverket 
När det gäller andra beslut av regionförvaltningsverket får omprövning begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen. Det beslut som meddelas med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Bestämmelser om överklagande av beslut som gäller föreläggande och utdömande av vite finns i viteslagen. 
Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
Denna lag träder i kraft den 20
På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.  
Lag 
om ändring av 14 § i lagen om tillståndsplikt för indrivningsverksamhet  
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om tillståndsplikt för indrivningsverksamhet (517/1999) 14 §, sådan den lyder i lag 1008/2015, som följer:  
14 §  
Ändringssökande 
Regionförvaltningsverkets beslut i ett ärende som avses i 11 och 12 § får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). 
I fråga om andra beslut av regionförvaltningsverket får omprövning begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). I ett beslut som har fattats med anledning av en begäran om omprövning får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Bestämmelser om överklagande av beslut som gäller föreläggande och utdömande av vite finns i viteslagen. 
Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
Ett sådant beslut om återkallande av koncession som avses i denna lag ska iakttas även om ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. 
Denna lag träder i kraft den 20
På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
Lag 
om ändring av 14 § i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet (308/2006) 14 § 1 mom. som följer:  
14 § 
Ändringssökande 
I ett beslut som meddelats med stöd av denna lag får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Bestämmelser om överklagande av beslut som gäller föreläggande och utdömande av vite finns i viteslagen. 
Denna lag träder i kraft den 20
På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
Lag 
om ändring av 10 § i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006) 10 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1530/2009, som följer:  
10 §  
Påförande av försummelseavgift 
I ett beslut av regionförvaltningsverket får beställaren söka ändring genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
Denna lag träder i kraft den 20
På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
Lag 
om ändring av semesterlagen för sjömän 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i semesterlagen för sjömän (433/1984) 26 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1025/2011, och 
fogas till lagen en ny 28 §, i stället för den 28 § som upphävts genom lag 408/1998, som följer:  
26 §  
Undantagslov för utländsk arbetsgivare 
Undantagslov enligt 1 mom. kan beviljas endast om det finns vägande skäl därtill. Innan undantagslovet beviljas ska om möjligt säkerställas att undantagslovet inte medför väsentliga förändringar i arbetstagarnas ställning enligt denna lag.  
28 §  
Ändringssökande 
Omprövning av ett beslut av arbets- och näringsministeriet får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003). 
I ett beslut som har fattats med anledning av en begäran om omprövning får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
Denna lag träder i kraft den 20
På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
Lag 
om ändring av 7 § i lagen om Patent- och registerstyrelsen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Patent- och registerstyrelsen (578/2013) 7 § 1 mom. som följer: 
7 §  
Sökande av ändring i Patent- och registerstyrelsens beslut i andra ärenden 
Ändring i andra beslut av Patent- och registerstyrelsen än de som avses i 6 § får, om inte annat föreskrivs någon annanstans, sökas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.  
Denna lag träder i kraft den 20
På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
Lag 
om ändring av 11 a kap. 7 § i arbetsavtalslagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i arbetsavtalslagen (55/2001) 11 a kap. 7 §, sådan den lyder i lag 451/2012, som följer: 
11 a kap. 
Arbetsgivarnas solidariska ansvar vid anställning av arbetstagare som vistas olagligt i landet 
7 §  
Ändringssökande 
I ett beslut som avses i detta kapitel får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
Denna lag träder i kraft den 20
På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
Lag 
om ändring av 38 § i lagen om utstationering av arbetstagare 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om utstationering av arbetstagare (447/2016) 38 § 2 mom. som följer: 
38 §  
Påförande av försummelseavgift 
Ett beslut om försummelseavgift ska delges den försumlige på det sätt som anges i förvaltningslagen. Om den försumlige är ett utstationerande företag som inte har en företrädare enligt 8 § i denna lag i Finland, ska betalningsbeslutet dock delges på det sätt som det i denna lag föreskrivs om statsgränsöverskridande delgivning av ekonomiska administrativa sanktionsavgifter och böter. I ett beslut om försummelseavgift får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
Denna lag träder i kraft den 20
På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
Lag 
om ändring av 10 § i lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven  
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om konstaterande av tillförlitligheten hos tjänster för bedömning av överensstämmelse med kraven (920/2005) 10 § som följer: 
10 § 
Ändringssökande 
I ett beslut som ackrediteringsenheten har fattat får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 
Beslutet ska iakttas trots att ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. 
Denna lag träder i kraft den 20
På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
Lag 
om upphävande av lagen om finansieringsstöd för detaljhandeln i glesbygder 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Genom denna lag upphävs lagen om finansieringsstöd för detaljhandeln i glesbygder (1086/1974). 
2 § 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 22.11.2016 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 16.12.2016 10:00