Senast publicerat 10-05-2021 19:25

Riksdagens svar RSv 162/2017 rd RP 164/2017 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen

RP 164/2017 rd
ShUB 19/2017 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen (RP 164/2017 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 19/2017 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om temporär ändring av 4 kap. i sjukförsäkringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras temporärt i sjukförsäkringslagen (1224/2004) 4 kap. 8 § 2 mom., sådant det lyder i lag 929/2009, samt 
fogas temporärt till 4 kap. en ny 7 a § som följer: 
4 kap. 
Ersättning för resekostnader 
7 a § 
Maximipriset för taxiresor som ersätts av sjukförsäkringen 
Bestämmelser om det maximipris för en taxiresa som ersätts av sjukförsäkringen och som tas ut hos den försäkrade utfärdas genom förordning av statsrådet. Maximipriset ska grunda sig på de disponibla medlen för ersättningar och kostnaderna för transporten på så sätt att det i priset ingår en skälig vinst. Vid beredningen av förordningen och ändringar av den ska social- och hälsovårdsministeriet höra Folkpensionsanstalten och de organisationer som företräder de berörda aktörerna. 
En färdtjänstproducent som kör taxiresor som förmedlas av en sådan beställningscentral som med Folkpensionsanstalten ingått avtal om direktersättningsförfarande får för resor som förmedlats av beställningscentralen debitera högst det maximipris som avses i 1 mom. På ett område där det inte finns någon sådan beställningscentral gäller maximipriset taxiresor i fråga om vilka färdtjänstproducenten med Folkpensionsanstalten har ingått avtal om att köra taxiresor som ersätts av sjukförsäkringen. 
8 § 
Grund för ersättning för resekostnader samt fastställande av ersättningstaxan 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Grunden för ersättning för användning av taxi är i fråga om sådan taxi som avses i 7 a § 2 mom. det maximipris som avses i 7 a § 1 mom., om inte Folkpensionsanstalten med tjänsteproducenten har kommit överens om en lägre prissättning än maximipriset. Om någon annan taxi används, betalas till den försäkrade skäliga kostnader för resan. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20. Den gäller till och med den 31 december 2018. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i sjukförsäkringslagen (1224/2004) 4 kap. 2 § 1 mom., 7 § 2 och 3 mom. och 8 § 2 mom., 19 kap. 1 § 5 mom. samt 20 kap. 5 §, av dem 4 kap. 7 § 2 och 3 mom. sådana de lyder i lag 1655/2015, 8 § 2 mom. sådant det lyder i lag 929/2009 och 19 kap. 1 § 5 mom. sådant det lyder i lag 890/2006, samt 
fogas till 4 kap. en ny 3 a § som följer: 
4 kap 
Ersättning för resekostnader 
2 § 
Andra personers än försäkrades resor 
Kostnaderna för en följeslagares resa ersätts såsom den försäkrades kostnader enligt det förmånligaste till buds stående färdsättet, om följeslagaren har varit nödvändig på resan. Följeslagarens resa ersätts endast till den del följeslagaren har färdats tillsammans med den försäkrade. Om följeslagaren följer den försäkrade bara till eller från undersöknings- eller vårdplatsen, ersätts den resa till eller från platsen som följeslagaren har färdats ensam högst enligt vad resan skulle ha kostat om den hade påbörjats eller avslutats vid den försäkrades bostad enligt 3 a §.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3 a § 
Avgångsplats för en icke-brådskande resa 
Kostnaderna för en försäkrads resa till en icke-brådskande behandling eller till icke-brådskande vård ersätts enligt vad resan skulle ha kostat om den hade påbörjats vid den enligt lagen om hemkommun (201/1994) bestämda bostad i hemkommunen som antecknats i befolkningsdatasystemet. Om den försäkrade inte har hemkommun i Finland anses resan ha påbörjats på den adress där den försäkrade enligt egen uppgift huvudsakligen vistas. 
7 § 
Ersättningens belopp och självriskandel 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
En försäkrads resekostnader för användning av taxi ersätts dock endast om taxiresan har beställts från en beställningscentral som har ingått avtal om direktersättningsförfarande med Folkpensionsanstalten. Detta krav tillämpas dock inte om taxiresan beställts på ett område där det inte finns någon sådan beställningscentral.  
Om det sammanlagda beloppet av de resekostnader för ersättningsgilla resor enligt denna lag eller lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner som den försäkrade själv ska betala och som uppstått under ett och samma kalenderår överstiger 300 euro (årlig självriskandel), ersätts den överskjutande delen till fullt belopp, dock högst till ett belopp som motsvarar den fastställda ersättningstaxan. 
8 § 
Grund för ersättning för resekostnader samt fastställande av ersättningstaxan 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Grunden för ersättning för användning av taxi är det maximipris som Folkpensionsanstalten har kommit överens om med tjänsteproducenten. Om sådan taxi används i fråga om vilken Folk-pensionsanstalten inte har kommit överens om maximipriset med tjänsteproducenten, betalas till den försäkrade skäliga kostnader för resan. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
19 kap. 
Bestämmelser om erhållande och utlämnande av uppgifter 
1 § 
Rätt att få uppgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Dessutom har Folkpensionsanstalten trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att av den som enligt 20 kap. 5 § med stöd av ett avtal sköter samordning av resor få uppgifter om namn och personbeteckning på försäkrade samt sådana upp-gifter om resor, färdsätt och färdtjänstproducenter som är nödvändiga för betalning av avgifter för förmedling av resor som ersätts enligt denna lag. 
20 kap. 
Särskilda bestämmelser 
5 § 
Verksamhet för samordning av resor 
Av förmånsutgifterna kan Folkpensionsanstalten betala den som med stöd av avtal sköter samordning av resor en avgift för förmedling av resor som ersätts enligt denna lag. Avgiftens belopp överenskoms särskilt i respektive fall. 
Folkpensionsanstalten kan konkurrensutsätta dem som tillhandahåller tjänster för samordning av resor samt trafikidkare som idkar beställningstrafik, varvid lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) ska tillämpas. Då kan den avgift som betalas för förmedlingen och resans pris bestämmas utgående från resultatet av konkurrensutsättningen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20. Lagens 19 kap. 1 § 5 mom. och 20 kap. 5 § träder emellertid i kraft redan den 1 januari 2018 och 4 kap. 8 § 2 mom. först den 1 januari 2019. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 8.12.2017 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare