Senast publicerat 24-11-2022 14:21

Riksdagens svar RSv 162/2022 rd RP 235/2022 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 7 § i barnbidragslagen och 11 § i lagen om utkomststöd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 7 § i barnbidragslagen och 11 § i lagen om utkomststöd (RP 235/2022 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 28/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om temporär ändring av 7 § i barnbidragslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas temporärt till 7 § i barnbidragslagen (796/1992), sådan paragrafen lyder i lagarna 1218/2019 och 559/2022, ett nytt 5 mom. som följer: 
7 § 
Barnbidragets storlek 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Barnbidraget betalas till det dubbla beloppet för december 2022.  
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 31 december 2022. 
Denna lag tillämpas på barnbidrag som betalas för december 2022, även om bidraget skulle betalas ut efter det att lagen har upphört att gälla. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om temporär ändring av 11 § i lagen om utkomststöd 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras temporärt i lagen om utkomststöd (1412/1997) 11 § 2 mom. 8 punkten, sådan den lyder i lag 1172/2018, och 
fogas temporärt till 11 § 2 mom., sådant det lyder i lagarna 49/2005, 1218/2005, 583/2007, 1107/2016 och 1172/2018, en ny 9 punkt som följer: 
11 § 
Inkomster som skall beaktas 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Som inkomst beaktas dock inte 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
8) det läromaterialstillägg som betalas till studiepenningen enligt 11 § 7 mom. i lagen om studiestöd (65/1994), 
9) barnbidrag enligt 7 § 5 mom. i barnbidragslagen (796/1992) till den del dess belopp överstiger beloppet av barnbidraget enligt 1—4 mom. i den paragrafen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 31 december 2022. 
Denna lag tillämpas på utkomststöd som betalas för december 2022, även om stödet skulle betalas ut efter det att lagen har upphört att gälla. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 23.11.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare