Senast publicerat 29-11-2021 13:03

Riksdagens svar RSv 163/2021 rd RP 140/2021 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälsoskyddslagen

RP 140/2021 rd
ShUB 29/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälsoskyddslagen (RP 140/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 29/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av hälsoskyddslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i hälsoskyddslagen (763/1994) 57 §, sådan den lyder i lagarna 720/2005 och 285/2006, 
ändras 13, 50, 50 a och 56 §,  
sådana de lyder, 13 § i lag 942/2016, 50 § i lagarna 129/2009, 553/2014, 1237/2014 och 860/2018, 50 a § i lag 129/2009 och 56 § i lag 1042/2015, samt 
fogas till lagen en ny 50 b § samt en bilaga som följer: 
13 § 
Anmälningsskyldighet 
Verksamhetsutövaren ska senast 30 dygn innan verksamheten inleds göra en skriftlig anmälan till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten om ibruktagande av sådana verksamhetsställen eller inledande av sådana verksamheter som räknas upp i bilagan. 
Dessutom ska en anmälan göras när en i 1 mom. avsedd verksamhet ändras väsentligt. Om verksamheten upphör, ska den kommunala hälsoskyddsmyndigheten underrättas skriftligen. Om verksamhetsutövaren byts, ska den nya verksamhetsutövaren underrätta den kommunala hälsoskyddsmyndigheten om saken. Anmälan behöver inte göras, om verksamheten kräver miljötillstånd enligt miljöskyddslagen. 
Anmälan ska innehålla uppgifter om verksamhetsutövaren och verksamheten samt uppgifter som behövs för bedömningen av sanitära olägenheter som är förknippade med verksamheten. Närmare bestämmelser om anmälan och de utredningar som ska fogas till den utfärdas genom förordning av statsrådet. 
11 kap. 
Undersökningslaboratorier och avgifter 
50 § 
Grundavgift för tillsyn 
Kommunen tar årligen ut en grundavgift för tillsyn på 150 euro av verksamhetsutövarna för verksamhetsställen eller verksamheter som avses i bilagan. 
Om den verksamhet som verksamhetsutövaren bedriver på ett verksamhetsställe omfattar flera olika verksamheter som avses i 1 mom., tas grundavgift för tillsyn ut bara en gång per år. 
Grundavgiften för tillsyn tas ut i början av kalenderåret. Av ett tillsynsobjekt som under kalenderåret gör en anmälan om inledande av verksamhet ska ingen grundavgift för tillsyn tas ut för kalenderåret i fråga. Om en verksamhetsutövare anmäler till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten att verksamheten avslutats, upphör uttaget av grundavgift för tillsyn vid ingången av det följande kalenderåret. 
50 a § 
Andra avgifter som tas ut för hälsoskyddstillsynen 
Kommunen tar ut avgift enligt en av kommunen godkänd taxa för 
1) handläggning av anmälningar enligt 13 och 18 a §, handläggning av ansökningar om godkännande enligt 18 § samt de inspektioner och dokumentkontroller som gäller verksamheter som avses i de paragraferna och som ingår i den kommunala tillsynsplanen enligt 6 §; handläggning av anmälningar om avbrytande och avslutande av verksamheten är dock avgiftsfri, 
2) tillsyn över efterlevnaden av förelägganden som meddelats med anledning av anmälningar enligt 13 § och ansökningar enligt 18 §, 
3) mätningar, provtagningar, undersökningar och utredningar som hör samman med utredning av sanitära olägenheter i verksamheter som avses i 1 punkten eller med säkerställande av att en olägenhet avhjälps, 
4) godkännande av en riskbedömning enligt 20 § samt övervakning och kontroll av hushållsvattnets kvalitet, 
5) övervakning av kvaliteten hos badvatten enligt 29 §, 
6) inspektioner och beviljande av intyg enligt 6 § 4 mom., 
7) inspektioner av solarieanordningar enligt 173 § i strålsäkerhetslagen, 
Kommunen har dessutom rätt att ta ut en avgift enligt en av kommunen godkänd taxa 
1) hos fastighetens ägare eller innehavare eller hos någon annan som med stöd av 27 § är ansvarig för en sanitär olägenhet för en inspektion, dokumentkontroll, mätning, provtagning, undersökning eller utredning som har utförts i en bostad eller ett annat vistelseutrymme och som hör samman med en utredning av sanitära olägenheter som avses i 26 § eller med säkerställande av att en olägenhet avhjälps; myndighetens första inspektion för att utreda en misstanke om sanitär olägenhet i en bostad och bestämmande av behovet av fortsatta undersökningar i samband med inspektionen är dock avgiftsfri, 
2) hos en brunnsägare för undersökningar av hushållsvattnet, om det inte är fråga om en anläggning som levererar hushållsvatten. 
3) inspektioner i samband med tillsynen över efterlevnaden av de bestämmelser som utfärdats med stöd av 17 kap. i miljöskyddslagen, 
4) åtgärder i samband med flyttning av lik enligt överenskommelsen om transport av lik (FördS 13/1989) samt övervakningsbesök eller inspektioner enligt en förordning som utfärdats med stöd av 43 §, 
5) andra inspektioner och annan dokumentkontroll, mätning, provtagning, undersökning och utredning som hör samman med utredning av sanitära olägenheter eller med säkerställande av att en olägenhet avhjälps än vad som avses i 1—4 punkten i detta moment. 
Kommunen ska bestämma de avgifter som avses i 1 och 2 mom. så att deras storlek högst motsvarar kostnaderna för åtgärden. När kommunen låter utomstående sakkunniga eller ett laboratorium utföra undersökningar eller utredningar tas kostnaderna ut hos kunden högst i enlighet med de faktiska kostnaderna. 
Staten ersätter de kostnader kommunen orsakas av utförandet av sådana kontroller, provtagningar, undersökningar och utredningar som enligt denna lag hör till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens uppgifter eller som hänför sig till beredningen av författningar eller verkets anvisningar och som verket har styrt till kommunen. 
Bestämmelser om grunderna för när statliga prestationer enligt denna lag ska vara avgiftsbelagda och för storleken av avgifterna finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). 
50 b § 
Indrivning av avgifter utan dom eller beslut samt dröjsmålsränta 
De avgifter som avses i denna lag är direkt utsökbara. Bestämmelser om indrivning av dem finns i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). 
Om den avgift som påförts för en åtgärd inte har betalats senast på förfallodagen, får en årlig dröjsmålsränta enligt den räntesats som avses i 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982) tas ut på det belopp som inte betalats i tid. Förfallodagen får infalla tidigast två veckor efter att den åtgärd för vilken avgiften bestämts har vidtagits. I stället för dröjsmålsränta kan myndigheten ta ut en dröjsmålsavgift på fem euro, om beloppet av dröjsmålsräntan blir mindre än detta. 
Om en avgift återbetalas på grund av rättelse av debiteringen eller ändringssökande, betalas på den återbetalade avgiften krediteringsränta enligt 37 § i lagen om skatteuppbörd (11/2018) från och med betalningsdagen till och med återbetalningsdagen. 
56 § 
Ändringssökande 
Omprövning av ett beslut som gäller godkännande av ett laboratorium enligt 49 a §, ett beslut av en certifierare med stöd av 49 d § 2 och 4 mom. och ett beslut av en kommunal tjänsteinnehavare samt av en avgift enligt 50 a § får begäras. Omprövning av ett beslut av en certifierare ska begäras hos social- och hälsovårdsministeriet. Omprövning av ett beslut av en kommunal tjänsteinnehavare ska begäras hos den kommunala hälsoskyddsmyndigheten inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 
Omprövning av ett beslut om en grundavgift för tillsyn enligt 50 § får begäras hos kommunen, om 
1) grundavgift har tagits ut utan grund, 
2) grundavgift inte har påförts och detta inte berott på den betalningsskyldige. 
I ärenden som avses i 2 mom. 1 punkten får omprövning begäras inom tre år från ingången av kalenderåret efter det år då avgiften påfördes, dock senast 60 dagar från delfåendet av beslutet, och i det fall som avses i 2 mom. 2 punkten inom ett år från ingången av kalenderåret efter det år då avgiften borde ha påförts. 
På begäran om omprövning tillämpas 7 a kap. i förvaltningslagen. 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Lagen om rättegång i förvaltningsärenden tillämpas även vid sökande av ändring i en kommunal myndighets beslut.  
Vid sökande av ändring som gäller en kommunal tillsynsplan som avses i 6 § 2 mom., en hälsoskyddsordning som avses i 51 § 3 mom. och i beslut som gäller taxor som avses i 50 a § 3 mom. ska dock vad som föreskrivs i kommunallagen (410/2015) tillämpas. 
Ett beslut som avses i 6 § 2 mom. samt 27, 51 och 52 § får dock verkställas oberoende av ändringssökande. 
Bestämmelser om sökande av ändring i en avgift som påförts av en statlig myndighet finns i lagen om grunderna för avgifter till staten.  
Vid sökande av ändring i beslut som gäller föreläggande och utdömande av vite samt föreläggande och verkställighet av hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande ska dock viteslagen tillämpas. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den20
 Slut på lagförslaget 

Bilaga 

SKYLDIGHET ATT ANMÄLA IBRUKTAGANDE AV ETT VERKSAMHETSSTÄLLE ELLER INLEDANDE AV EN VERKSAMHET SAMT SKYLDIGHET ATT BETALA GRUNDAVGIFT FÖR TILLSYN 

Verksamhetsställe eller verksamhet 

Skyldighet att anmäla ibruktagande av ett verksamhetsställe eller inledande av en verksamhet med stöd av 13 §  

Skyldighet att betala grundavgift för tillsyn med stöd av 50 § 

1) lokaler som är avsedda för inkvarteringsverksamhet  

 

 

Hotell, gästhem (vandrarhem, pensionat, sommarhotell och andra motsvarande), lägenhetshotell, motell och resandehem 

Ja 

Ja 

Inkvarteringslokaler i semesteranläggningar och på campingplatser 

Ja 

Ja 

Inkvarteringskaserner 

Ja 

Ja 

Inredda lokaler, semesterbostäder eller utrymmen för inkvartering (bed & breakfast-boende i utrymmen som är avsedda för ändamålet, internat, natthärbärgen, flyktingförläggningar och andra motsvarande) 

Ja 

Nej 

 

 

 

2) för allmänheten öppna konditionssalar, motionslokaler, bastur, badanläggningar, simhallar, utebassänger och badstränder 

 

 

Idrottshallar eller ishallar 

Ja 

Ja 

Konditionssalar och motionslokaler som är öppna för allmänheten och där det finns fler än ett utrymme som är avsett för motion och idrott 

Ja 

Ja 

Motionslokaler som är öppna för allmänheten och som har högst ett utrymme som är avsett för motion och idrott 

Ja 

Nej 

Bastur som är öppna för allmänheten (huvudsakligt användningsändamål) 

Ja 

Ja 

Badanläggningar, simhallar och utebassänger samt badstränder som är öppna för allmänheten i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/7/EG om förvaltning av badvattenkvaliteten och om upphävande av direktiv 76/160EEG 

Ja 

Ja 

Andra badstränder som är öppna för allmänheten 

Ja 

Nej 

 

 

 

3) daghem och plats för anordnande av verksamhet som hänför sig till barns och ungas sammankomster samt läroanstalter som ordnar förskoleundervisning eller grundläggande utbildning, yrkesutbildning, gymnasieutbildning, högskoleutbildning, grundläggande konstundervisning eller fritt bildningsarbete eller plats för ordnande av undervisning 

 

 

Daghem 

Ja 

Ja 

Gruppfamiljedaghem i en lokal som reserverats för detta 

Ja 

Nej 

Plats för anordnande av verksamhet som hänför sig barns och ungas sammankomster  

Ja 

Nej 

Läroanstalter som ordnar förskoleundervisning eller grundläggande utbildning, yrkesutbildning, gymnasieutbildning och högskoleutbildning 

Ja 

Ja 

Läroanstalter som ordnar grundläggande konstundervisning eller fritt bildningsarbete 

Ja 

Nej 

Plats för ordnande av undervisning  

Ja 

Nej 

 

 

 

4) verksamhetsenheter som ger fortlöpande vård inom socialvården  

 

 

Enheter för serviceboende med heldygnsomsorg eller enheter inom socialvården som tillhandahåller institutionsvård 

Ja 

Ja 

Barnskyddsanstalter 

Ja 

Ja 

Mödra- och skyddshem 

Ja 

Nej 

 

 

 

5) solarietjänster, verksamhet med ingrepp i huden och skönhetssalonger som förutsätter särskild hygien  

 

 

Solarietjänster 

Ja 

Nej 

Verksamhet med ingrepp i huden 

Ja 

Nej 

Skönhetssalonger som förutsätter särskild hygien  

Ja 

Nej 

 

 

 

6) andra lokaler och inrättningar än sådana som avses i 1—5 punkten samt sådan verksamhet som, med beaktande av besökarantalet eller verksamhetens karaktär, kan orsaka sanitär olägenhet 

Ja 

Nej 

 

 

 

Anläggningar som levererar hushållsvatten 

 

 

Anläggningar enligt 18 § som levererar hushållsvatten  

(Tillståndspliktig enligt 18 §) 

Ja 

Anläggningar enligt 18 a § som levererar hushållsvatten och som levererar minst 10 kubikmeter vatten per dygn eller för minst 50 personers behov 

Ja 

Ja 

Anläggningar enligt 18 a § som levererar hushållsvatten och som levererar mindre än 10 kubikmeter vatten per dygn och för mindre än 50 personers behov 

Ja 

Nej 

 

 

 

Annat uttag och annan användning av hushållsvatten  

 
 
Uttag av hushållsvatten enligt 18 a § med egna anordningar för användning som ett led i offentlig eller kommersiell verksamhet  
Ja 
Nej 

En vattentäkt eller vattencistern i gemensam användning enligt 18 a §, om vatten tas med vattenanvändarnas egna anordningar för minst 50 personers behov eller minst 10 kubikmeter per dygn 

Ja 

Nej 

Helsingfors 17.11.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare