Senast publicerat 10-05-2021 19:50

Riksdagens svar RSv 164/2018 rd RP 186/2018 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 61 § i körkortslagen

RP 186/2018 rd
KoUB 26/2018 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 32 och 61 § i körkortslagen (RP 186/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 26/2018 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av 32 och 61 § i körkortslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i körkortslagen (386/2011) 32 §, sådan den lyder i lag 938/2018, och 
fogas till 61 §, sådan den lyder i lag 938/2018, ett nytt 5 mom. som följer: 
32 § 
Skyldighet att medföra och visa upp körkort och andra tillstånd eller intyg 
Körkort, temporärt körkort, tillfälligt körkort, internationellt körkort, undervisningstillstånd, övningstillstånd för motorcykel, förarbevis för moped utfärdat i någon annan EU- eller EES-stat än Finland, trafiklärartillstånd, tillstånd för undervisningspraktik och intyg över förarexamen ska medföras vid körning och på anmodan visas upp för en polisman, för en tullman eller gränsbevakningsman som fullgör tjänsteåligganden som hänför sig till trafikövervakning eller för en tjänsteman enligt 97 § i vägtrafiklagen som kommunikationsministeriet eller Transport- och kommunikationsverket har förordnat att övervaka trafiken. 
I stället för att körkortet visas upp får körrätten visas genom visning av körkortsuppgifterna elektroniskt med Transport- och kommunikationsverkets tjänst (mobilt körkort). Om föraren har tillgång till tjänsten vid körning, behöver körkortet inte medföras. 
Om föraren inte medför körkort eller inte visar körrätten enligt 2 mom., men hans eller hennes identitet har fastställts och det inte finns anledning att anta att han eller hon saknar körrätt, kan en polisman låta färden fortsätta. Föraren kan då förpliktas att visa upp körkortet inom en viss tid hos polisen. Detsamma gäller om föraren saknar något annat av de dokument som nämns i 1 mom. 
61 § 
Annat utländskt körkort 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Denna paragraf tillämpas även på körkort beviljade på Färöarna och Grönland. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 10.12.2018 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare