Senast publicerat 10-05-2021 20:31

Riksdagens svar RSv 166/2020 rd RP 172/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tullagen

RP 172/2020 rd
FvUB 21/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tullagen (RP 172/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Förvaltningsutskottet (FvUB 21/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av tullagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i tullagen (304/2016) 75 § 2 mom. och 
fogas till lagen nya 99 a och 99 b § som följer: 
75 § 
Indrivning av tull genom utsökning och säkerställande av indrivningen 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas även på indrivningen av övriga skatter, tull- och skattehöjningar, felavgifter, påföljdsavgifter och offentligrättsliga avgifter som Tullen bär upp, om inte något annat föreskrivs i lag. 
14 kap. 
Påföljder 
99 a § 
Påföljdsavgift 
Påföljdsavgift kan av Tullen påföras den som på det sätt som avses i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/880 om införsel och import av kulturföremål till Finlands tullområde för in ett sådant kulturföremål som avses i del A i bilagan till den förordningen och som förts bort från territoriet tillhörande det land i vilket det skapats eller upptäckts, i strid med det landets lagar och andra författningar. 
Påföljdsavgiftens belopp är minst 500 och högst 10 000 euro. Beloppet grundar sig på en helhetsbedömning. Vid bedömningen av påföljdsavgiftens belopp ska hänsyn tas till hur klandervärt förfarandet har varit, huruvida det har upprepats samt gärningsmannens ekonomiska ställning. Vid bedömningen ska hänsyn dessutom tas till den vinning som eftersträvats genom förfarandet, om den kan anges, samt gärningsmannens samarbete med Tullen för att utreda ärendet. 
Påföljdsavgift ska inte påföras, om det föremål som gärningen avser har kunnat omhändertas av Tullen i oskadat skick och gärningen uppenbarligen har berott på ursäktlig ouppmärksamhet eller tanklöshet eller om det av någon annan orsak skulle vara uppenbart oskäligt att påföra påföljden. 
Påföljdsavgiften ska betalas till staten och den är verkställbar när beslutet om den har vunnit laga kraft. 
99 b § 
Påföljdsavgiftens subsidiaritet 
Påföljdsavgift får inte påföras den som är misstänkt för samma gärning i en förundersökning eller åtalsprövning eller i ett brottmål som behandlas vid en domstol eller den som åtalats för samma gärning och åtalet har avgjorts i domstol genom ett beslut som vunnit laga kraft. 
Tullen ska avlyfta påföljdsavgiften, om den som har påförts påföljdsavgift senare döms till straff för import av samma kulturföremål. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 30.11.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare