Senast publicerat 24-11-2021 13:27

Riksdagens svar RSv 166/2021 rd RP 143/2021 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tobaksaccis

RP 143/2021 rd
FiUB 15/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tobaksaccis (RP 143/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 15/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av lagen om tobaksaccis 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om tobaksaccis (1470/1994) 2 § 2 mom., 8 § 3 mom. och bilagan, sådana de lyder, 2 § 2 mom. i lag 1071/2016 samt 8 § 3 mom. och bilagan i lag 772/2020, samt 
fogas till 7 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1203/1995 och 1071/2016, ett nytt 4 mom. som följer: 
2 § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Som tobaksprodukt betraktas i denna lag även cigarettpapper, andra produkter som innehåller tobak än de som nämns i 1 mom., vätska för elektroniska cigaretter och tobaksprodukter avsedda för upphettning. 
7 § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Med tobaksprodukter avsedda för upphettning avses produkter som helt eller delvis är framställda av tobak och som är avsedda för förångning genom upphettning och inte för rökning och som inte är produkter som avses i 5 § eller i 2 eller 3 mom. i denna paragraf. 
8 § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 mom. betalas accisen för vätska för elektroniska cigaretter och tobaksprodukter avsedda för upphettning endast som en accis per enhet. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 23.11.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare   
Bilaga

ACCISTABELL A 

Tillämpas 1.1–30.6.2022 

Produkt 

Produkt- 

grupp 

Cent/ 

enhet 

Procent 

av detaljhandels- 

priset 

 

 

 

 

Cigaretter 

1. 

8,32/st. 

52,0 

-- Minimiaccis på cigaretter 

1A. 

32,24/st. 

 

Cigarrer och cigariller  

 

 

 

-- Cigarrer 

2. 

6,52/st.  

34,0 

-- Minimiaccis på cigarrer 

2A. 

32,24/st. 

 

-- Cigariller 

2B. 

6,52/st.  

34,0 

-- Minimiaccis på cigariller 

2C. 

32,24/st. 

 

Pip- och cigarettobak 

3. 

8,35/g 

48,0 

Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 

4. 

5,95/g 

52,0 

-- Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 

4A. 

21,43/g 

 

Cigarettpapper 

5. 

— 

60,0 

Andra produkter som innehåller tobak 

6. 

— 

60,0 

Vätska för elektroniska cigaretter 

 

 

 

-- nikotinhaltig 

7. 

30,00/ml 

 

-- nikotinfri 

7A. 

30,00/ml 

 

Tobaksprodukter avsedda för upphettning 

8. 

30,00/g 

— 

ACCISTABELL B 

Tillämpas 1.7–31.12.2022 

Produkt 

Produkt- 

grupp 

Cent/ 

enhet 

Procent 

av detaljhandels- 

priset 

 

 

 

 

Cigaretter 

1. 

8,69/st. 

52,0 

-- Minimiaccis på cigaretter 

1A. 

33,28/st. 

 

Cigarrer och cigariller 

 

 

 

-- Cigarrer 

2. 

8,54/st.  

34,0 

-- Minimiaccis på cigarrer 

2A. 

33,28/st. 

 

-- Cigariller 

2B. 

8,54/st.  

34,0 

-- Minimiaccis på cigariller 

2C. 

33,28/st. 

 

Pip- och cigarettobak 

3. 

9,15/g 

48,0 

Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 

4. 

6,65/g 

52,0 

-- Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 

4A. 

23,41/g 

 

Cigarettpapper 

5. 

— 

60,0 

Andra produkter som innehåller tobak 

6. 

— 

60,0 

Vätska för elektroniska cigaretter 

 

 

 

-- nikotinhaltig 

7. 

30,00/ml 

 

-- nikotinfri 

7A. 

30,00/ml 

 

Tobaksprodukter avsedda för upphettning 

8. 

30,00/g 

— 

ACCISTABELL C 

Tillämpas 1.1–30.6.2023 

Produkt 

Produkt- 

grupp 

Cent/ 

enhet 

Procent 

av detaljhandels- 

priset 

 

 

 

 

Cigaretter 

1. 

9,06/st. 

52,0 

-- Minimiaccis på cigaretter 

1A. 

34,32/st. 

 

Cigarrer och cigariller 

 

 

 

-- Cigarrer 

2. 

10,56/st.  

34,0 

-- Minimiaccis på cigarrer 

2A. 

34,32/st. 

 

-- Cigariller 

2B. 

10,56/st.  

34,0 

-- Minimiaccis på cigariller 

2C. 

34,32/st. 

 

Pip- och cigarettobak 

3. 

9,95/g 

48,0 

Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 

4. 

7,35/g 

52,0 

-- Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 

4A. 

25,39/g 

 

Cigarettpapper 

5. 

— 

60,0 

Andra produkter som innehåller tobak 

6. 

— 

60,0 

Vätska för elektroniska cigaretter 

 

 

 

-- nikotinhaltig 

7. 

30,00/ml 

 

-- nikotinfri 

7A. 

30,00/ml 

 

Tobaksprodukter avsedda för upphettning 

8. 

30,00/g 

— 

ACCISTABELL D 

Tillämpas från och med 1.7.2023 

Produkt 

Produkt- 

grupp 

Cent/ 

enhet 

Procent 

av detaljhandels- 

priset 

 

 

 

 

Cigaretter 

1. 

9,43/st. 

52,0 

-- Minimiaccis på cigaretter 

1A. 

35,36/st. 

 

Cigarrer och cigariller 

 

 

 

-- Cigarrer 

2. 

12,58/st.  

34,0 

-- Minimiaccis på cigarrer 

2A. 

35,36/st. 

 

-- Cigariller 

2B. 

12,58/st.  

34,0 

-- Minimiaccis på cigariller 

2C. 

35,36/st. 

 

Pip- och cigarettobak 

3. 

10,75/g 

48,0 

Finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 

4. 

8,05/g 

52,0 

-- Minimiaccis på finskuren tobak avsedd att rullas till cigaretter 

4A. 

27,37/g 

 

Cigarettpapper 

5. 

— 

60,0 

Andra produkter som innehåller tobak 

6. 

— 

60,0 

Vätska för elektroniska cigaretter 

 

 

 

-- nikotinhaltig 

7. 

30,00/ml 

 

-- nikotinfri 

7A. 

30,00/ml 

 

Tobaksprodukter avsedda för upphettning 

8. 

30,00/g 

—