Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RSv 167/2018 rd

Senast publicerat 11-12-2018 12:22

Riksdagens svar RSv 167/2018 rd RP 174/2018 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av folkhälsolagen

Riksdagen
RP 174/2018 rd
ShUB 17/2018 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av folkhälsolagen (RP 174/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 17/2018 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lag: 

  Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av folkhälsolagen 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras ikraftträdandebestämmelsen i lagen om temporär ändring av folkhälsolagen (1429/2004), sådan ikraftträdelsebestämmelsen lyder i lag 1080/2016, som följer: 
   
  Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005 och gäller till och med den 31 december 2020. 
  Uppgifter om hemservice och hemsjukvård kan trots sekretessbestämmelserna överföras till ett register som innehåller uppgifter om hemvården, om det behövs för ordnandet av tjänsterna. 
  Trots 13 b § 3 mom. kan försöket fortsätta till och med den 31 december 2020. 
  En kommun eller samkommun vars deltagande i försöket har godkänts av social- och hälsovårdsministeriet kan lösgöra sig från försöket efter att skriftligen ha underrättat social- och hälsovårdsministeriet om detta. 
  Om en kommun som deltar i försöket upplöses på grund av en ändring i kommunindelningen enligt kommunstrukturlagen (1698/2009), fortsätter försöket i den kommun som bildas som följd av ändringen, om den inte skriftligen underrättat ministeriet om att den lösgör sig från försöket. Om en kommun som deltar i försöket inrättar ett samarbetsområde som avses i 5 § i lagen om en kommun- och servicestrukturreform (169/2007) kan försöket fortsätta inom samarbetsområdet. Då ska samarbetsområdet underrätta social- och hälsovårdsministeriet om att försöket fortsätter. 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 10.12.2018 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare