Senast publicerat 10-05-2021 20:32

Riksdagens svar RSv 167/2020 rd RP 195/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om höjning av gränserna för avskrivningar på en gång och utgiftsrester för inkomst av näringsverksamhet, inkomst av gårdsbruk och kapitalinkomst av skogsbruk

RP 195/2020 rd
FiUB 23/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om höjning av gränserna för avskrivningar på en gång och utgiftsrester för inkomst av näringsverksamhet, inkomst av gårdsbruk och kapitalinkomst av skogsbruk (RP 195/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 23/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om ändring av 30 och 33 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) 33 § 1 mom. 2 punkten och 2 mom., sådana de lyder i lag 898/2001, samt 
fogas till 30 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1539/1992 och 473/1998, ett nytt 5 mom. som följer: 
30 § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utgiftsrester om högst 1 200 euro får avskrivas på en gång. 
33 § 
Med avvikelse från 30 § avskrivs, när den skattskyldige yrkar det, anskaffningsutgiften för förslitning underkastade lösa anläggningstillgångar i dess helhet under det skatteår då tillgångarna har tagits i bruk, om 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) anskaffningsutgiften för anläggningstillgångarna är högst 1 200 euro (liten anskaffning). 
Som liten anskaffning som avses i 1 mom. 2 punkten anses en till anläggningstillgångarna hänförlig nyttighet eller, om flera sådana nyttigheter tillsammans bildar en organisk helhet, en sådan helhet som nyttigheterna bildar. I små anskaffningar får under skatteåret avdras sammanlagt högst 3 600 euro. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20. Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2021. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 8 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 8 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/1967), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lag 718/1990, ett nytt 8 mom. som följer: 
8 § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utgiftsrester om högst 1 200 euro får avskrivas på en gång. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20. Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2021. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 115 § i inkomstskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 115 § 2 och 3 mom., av dem 3 mom. sådant det lyder i lag 896/2001, som följer: 
115 § 
Periodisering av skogsbruksutgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Anskaffningsutgifterna för maskiner, redskap, anordningar, byggnader, konstruktioner och andra nyttigheter vilka hänför sig till skogsbruk ska dras av genom årliga avskrivningar från utgiftsresten enligt 8 § 1—7 mom. och 9 och 10 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk 
Utgifter eller utgiftsrester om högst 600 euro får avskrivas på en gång. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20. Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2021. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 30.11.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare