Riksdagens svar
RSv
169
2016 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om indexjustering för 2017 av folkpensionen och vissa andra förmåner samt till lagar om ändring av 2 § i lagen om folkpensionsindex och 9 § i lagen om utkomststöd
RP 149/2016 rd
ShUB 26/2016 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om indexjustering för 2017 av folkpensionen och vissa andra förmåner samt till lagar om ändring av 2 § i lagen om folkpensionsindex och 9 § i lagen om utkomststöd (RP 149/2016 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 26/2016 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lagar: 
Lag 
om indexjustering för 2017 av folkpensionen och vissa andra förmåner 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Trots bestämmelserna i lagen om folkpensionsindex (456/2001) är poängtalet för folkpensionsindex 1617 år 2017. 
Trots bestämmelserna i lagen om folkpensionsindex eller i 1 mom. är beloppet år 2017 av fronttillägg och extra fronttillägg enligt lagen om frontmannapension (119/1977), fronttillägg enligt lagen om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988) och veterantillägg enligt lagen om handikappförmåner (570/2007) detsamma som år 2016. 
2 § 
Denna lag träder i kraft den 20
Om det någon annanstans i lag eller förordning hänvisas till lagen om folkpensionsindex, anses hänvisningarna i fråga om poängtalet för folkpensionsindex år 2017 gälla denna lag. 
Lag 
om ändring av 2 § i lagen om folkpensionsindex 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om folkpensionsindex (456/2001) 2 § 2 mom., sådant det lyder i lag 869/2014, som följer: 
2 § 
Uträkning av folkpensionsindexet 
Poängtalet för folkpensionsindexet uträknas så att medeltalet av levnadskostnadsindexets poängtal för månaderna i det föregående årets tredje kvartal divideras med talet 1,184. Både medeltalet och kvoten avrundas separat till närmaste hela tal. 
Denna lag träder i kraft den 20
Lag 
om ändring av 9 § i lagen om utkomststöd 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om utkomststöd (1412/1997) 9 § 1 mom. 1 punkten, sådan den lyder i lag 1517/2015, som följer: 
9 § 
Grunddelens storlek 
Utkomststödets grunddel per månad är 
1) för ensamstående 455,00 euro, 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 23.11.2016 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 28.11.2016 10:02