Senast publicerat 10-05-2021 18:31

Riksdagens svar RSv 169/2016 rd RP 149/2016 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om indexjustering för 2017 av folkpensionen och vissa andra förmåner samt till lagar om ändring av 2 § i lagen om folkpensionsindex och 9 § i lagen om utkomststöd

RP 149/2016 rd
ShUB 26/2016 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om indexjustering för 2017 av folkpensionen och vissa andra förmåner samt till lagar om ändring av 2 § i lagen om folkpensionsindex och 9 § i lagen om utkomststöd (RP 149/2016 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 26/2016 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om indexjustering för 2017 av folkpensionen och vissa andra förmåner 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Trots bestämmelserna i lagen om folkpensionsindex (456/2001) är poängtalet för folkpensionsindex 1617 år 2017. 
Trots bestämmelserna i lagen om folkpensionsindex eller i 1 mom. är beloppet år 2017 av fronttillägg och extra fronttillägg enligt lagen om frontmannapension (119/1977), fronttillägg enligt lagen om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988) och veterantillägg enligt lagen om handikappförmåner (570/2007) detsamma som år 2016. 
2 § 
Denna lag träder i kraft den 20
Om det någon annanstans i lag eller förordning hänvisas till lagen om folkpensionsindex, anses hänvisningarna i fråga om poängtalet för folkpensionsindex år 2017 gälla denna lag. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 2 § i lagen om folkpensionsindex 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om folkpensionsindex (456/2001) 2 § 2 mom., sådant det lyder i lag 869/2014, som följer: 
2 § 
Uträkning av folkpensionsindexet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Poängtalet för folkpensionsindexet uträknas så att medeltalet av levnadskostnadsindexets poängtal för månaderna i det föregående årets tredje kvartal divideras med talet 1,184. Både medeltalet och kvoten avrundas separat till närmaste hela tal. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 9 § i lagen om utkomststöd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om utkomststöd (1412/1997) 9 § 1 mom. 1 punkten, sådan den lyder i lag 1517/2015, som följer: 
9 § 
Grunddelens storlek 
Utkomststödets grunddel per månad är 
1) för ensamstående 455,00 euro, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 23.11.2016 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare