Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RSv 169/2017 rd

Senast publicerat 13-12-2017 14:48

Riksdagens svar RSv 169/2017 rd RP 113/2017 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Riksdagen
RP 113/2017 rd
FvUB 24/2017 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice (RP 113/2017 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Förvaltningsutskottet (FvUB 24/2017 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lag: 

  Lag  om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) 35 och 36 § samt 55 § 1 mom., sådana de lyder i lag 1485/2016, samt 
  fogas till 2 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 1347/2010 och 1485/2016, en ny 10 a-punkt och till 59 § 2 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 1347/2010, 676/2014, 1485/2016 och 1508/2016, en ny 7 a-punkt som följer: 
  2 § 
  Undantag från tillämpningsområdet 
  Med stöd av denna lag beviljas statsandel inte för driftskostnader som föranleds av 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  10 a) kommunernas i 14 kap. 3 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) avsedda finansieringsandel, 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  35 § 
  Beaktande av ändringar av beskattningsgrunder i statsandelen 
  Statsandelen till kommunerna ökas med 23,93 euro per invånare i enlighet med den minskning av skatteinkomsterna som följer av ändringarna av beskattningsgrunderna vid beskattningen för 2018. 
  Om kommunens skatteinkomster minskar med mer än 23,93 euro per invånare efter den ökning av statsandelen som avses i 1 mom., ökas statsandelen för kommunal basservice med det belopp som fås när 23,93 euro per invånare dras av från minskningen av skatteinkomsterna per invånare. Om kommunens skatteinkomster minskar med mindre än 23,93 euro per invånare, minskas kommunens statsandel med det belopp som fås när minskningen av kommunens skatteinkomster per invånare dras av från 23,93 euro. De sammanlagda årliga ökningarna och minskningarna av statsandelen ska vara lika stora på riksnivå. När ändringen av statsandelen för kommunal basservice beräknas tillämpas beskattningsuppgifterna för 2016, skattesatsen för 2017 och invånarantalet vid årsskiftet 2016/2017. 
  36 § 
  Tidsbegränsade minskningar och ökningar av statsandelen till kommunerna 
  Under 2016—2019 dras från statsandelen för kommunal basservice årligen av ett belopp som motsvarar indexhöjningen. År 2018 är det beloppet 7,72 euro per invånare. 
  År 2018 dras från statsandelen för kommunal basservice av 85,47 euro per invånare i anknytning till de besparingar som konkurrenskraftsavtalet medför för kommunerna. 
  År 2018 dras från statsandelen för kommunal basservice av 4,40 euro per invånare för minskningen av utgifterna för pensionsstödet till långtidsarbetslösa. 
  År 2018 dras från statsandelen för kommunal basservice av 0,28 euro per invånare för finansiering av systemet för antagning av studerande. 
  År 2018 dras från statsandelen för kommunal basservice av 4,10 euro per invånare för finansiering av sjukvårdshelikopter- och läkarhelikopterverksamhet. 
  År 2018 dras från statsandelen för kommunal basservice av 0,03 euro per invånare för finansieringen av det elektroniska systemet för hantering av elev-, studerande- och examensuppgifter. 
  55 § 
  Statsandelsprocent och kommunens självfinansieringsandel 
  Kommunens kalkylerade kostnader enligt 6—13 § fördelas på så sätt att kommunernas statsandel är 25,34 procent (statsandelsprocent) och kommunernas självfinansieringsandel 74,66 procent. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  59 § 
  Driftskostnader som ska beaktas när kostnadsfördelningen justeras 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  När kostnadsfördelningen justeras beaktas dock inte driftskostnaderna för följande uppgifter: 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  7 a) kommunernas i 14 kap. 3 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa avsedda finansieringsandel, 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 12.12.2017 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare