Riksdagens svar
RSv
17
2017 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 kap. 13 § i strafflagen
RP 258/2016 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 30 kap. 13 § i strafflagen (RP 258/2016 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Lagutskottet (LaUB 2/2017 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lag: 
Lag  
om ändring av 30 kap. 13 § i strafflagen 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i strafflagen (39/1889) 30 kap. 13 §, sådan den lyder i lag 637/2011, 
som följer: 
30 kap. 
Om näringsbrott 
13 § 
Straffansvar för juridiska personer 
På marknadsföringsbrott, brott vid marknadsföring av alkoholdrycker, konkurrensbrott, företagsspioneri, missbruk av företagshemlighet, givande av muta i näringsverksamhet, grovt givande av muta i näringsverksamhet, tagande av muta i näringsverksamhet, grovt tagande av muta i näringsverksamhet och grovt bokföringsbrott tillämpas vad som föreskrivs om straffansvar för juridiska personer. 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 21.3.2017 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 23-03-2017 09:58