Senast publicerat 10-05-2021 20:16

Riksdagens svar RSv 17/2020 rd RP 11/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om Institutet för kriminologi och rättspolitik

RP 11/2020 rd
KuUB 3/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om Institutet för kriminologi och rättspolitik (RP 11/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kulturutskottet (KuUB 3/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av 2 § i lagen om Institutet för kriminologi och rättspolitik 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Institutet för kriminologi och rättspolitik (1139/2007) 2 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1066/2014, som följer: 
2 § 
Ledning och styrning 
Institutet har en direktion som styr och övervakar institutets verksamhet. Direktionen har nio medlemmar och den tillsätts av rektorn för Helsingfors universitet. Justitieministeriet utser fem av medlemmarna. Dessutom väljer institutets personal inom sig en medlem. Direktionens mandatperiod är fyra år. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20  . 
Mandattiden för den medlem i direktionen för Institutet för kriminologi och rättspolitik som utsetts av undervisnings- och kulturministeriet upphör när denna lag träder i kraft. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 30.3.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare