Senast publicerat 23-03-2022 10:15

Riksdagens svar RSv 17/2022 rd RP 228/2021 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s gräsrotsfinansieringsförordning

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar EU:s gräsrotsfinansieringsförordning (RP 228/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 7/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster  

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:  
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
1 § 
Tillämpningsområde 
Denna lag tillämpas på tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster och på annan verksamhet som en sådan tjänsteleverantör bedriver. Med gräsrotsfinansieringstjänster avses 
1) verksamhet enligt artikel 2.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1503 om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag och om ändring av förordning (EU) 2017/1129 och direktiv (EU) 2019/1937, nedan EU:s gräsrotsfinansieringsförordning, och 
2) sådant underlättande av beviljandet av lån som motsvarar verksamheten som avses i 1 punkten och som överskrider det tröskelvärde som avses i artikel 1.2 c i EU:s gräsrotsfinansieringsförordning (annan lånebaserad gräsrotsfinansiering).  
Vid sidan av denna lag föreskrivs det om tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster enligt denna lag i EU:s gräsrotsfinansieringsförordning och i de förordningar och beslut som kommissionen antagit med stöd av den. 
2 § 
Tillsyn och samarbete med andra myndigheter 
Finansinspektionen utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag och EU:s gräsrotsfinansieringsförordning samt kommissionens förordningar och beslut som utfärdas med stöd av den. Bestämmelser om Finansinspektionen finns i lagen om Finansinspektionen (878/2008). Bestämmelser om Finansinspektionens skyldighet att samarbeta med konsumentombudsmannen inom tillsynen över kundskyddet finns i 46 § i lagen om Finansinspektionen. 
3 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
1) leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster en juridisk person som tillhandahåller gräsrotsfinansieringstjänster som avses i 1 § 1 mom., 
2) projektägare varje fysisk eller juridisk person som avses i artikel 2.1 h i EU:s gräsrotsfinansieringsförordning och varje fysisk eller juridisk person som söker annan lånebaserad gräsrotsfinansiering med hjälp av en plattform för gräsrotsfinansiering, 
3) tredje part som utsetts att utföra uppgifter i samband med tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster förvaltare av utkontrakterad verksamhet enligt artikel 9 i EU:s gräsrotsfinansieringsförordning och motsvarande förvaltare av utkontrakterad verksamhet som utsetts att utföra uppgifter i samband med annan lånebaserad gräsrotsfinansiering. 
2 kap. 
Auktorisation som leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster 
4 § 
Auktorisationsplikt och auktorisationsförfarande för gräsrotsfinansieringstjänster 
I artikel 3.1 i EU:s gräsrotsfinansieringsförordning föreskrivs det om den auktorisationsplikt som gäller verksamhet enligt 1 § 1 mom. 1 punkten.  
För affärsverksamhet där man tillhandahåller annan lånebaserad gräsrotsfinansiering ska det hos Finansinspektionen ansökas om auktorisation som motsvarar auktorisation enligt 1 mom. Auktorisation för annan lånebaserad gräsrotsfinansiering kan också beviljas till en sådan juridisk person som har av Finansinspektionen beviljad auktorisation enligt EU:s gräsrotsfinansieringsförordning. Annan lånebaserad gräsrotsfinansiering får från Finland tillhandahållas i en annan stat, om det är tillåtet i staten i fråga. En anmälan ska göras till Finansinspektionen i god tid på förhand om vilka tjänster eller vilken verksamhet som ska tillhandahållas samt i vilken stat och hur de kommer att tillhandahållas. En anmälan ska också göras om ändringar i dessa uppgifter. 
5 § 
Annan verksamhet för leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster 
Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster får i enlighet med sin auktorisation utöver gräsrotsfinansieringstjänster tillhandahålla företag rådgivning om kapitalstruktur, företagsstrategi och om andra frågor som har samband med dessa samt rådgivning och tjänster som gäller fusioner, företagsförvärv och andra omstruktureringar.  
Bestämmelser om rätt för en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster att verka som ombud för obligationsinnehavare finns i 16 § i lagen om ombud för obligationsinnehavare (574/2017). 
6 § 
Överklagande 
Om inget beslut om auktorisation för en ansökan om auktorisation med all behövlig information har fattats inom sex månader från det att ansökan lämnats in, får sökanden anföra besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvären anses då avse ett beslut om avslag av ansökan. Besvär får anföras tills ett beslut har meddelats. Finansinspektionen ska underrätta besvärsmyndigheten om beslutet, om beslutet har fattats efter att besvär har anförts. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
3 kap. 
Förvärv och avyttring av ett kvalificerat innehav eller rösträtt samt förbud mot det  
7 § 
Anmälningsplikt som gäller förvärv och avyttring av kvalificerat innehav eller rösträtt 
Den som avser förvärva minst en sådan andel av det totala antalet aktier eller andelar eller rösträtten i en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster som avses i artikel 12.3 a i EU:s gräsrotsfinansieringsförordning ska i förväg underrätta Finansinspektionen om detta. 
Vid beräkning av den röstandel som avses i 1 mom. tillämpas 9 kap. 6 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012).  
En anmälan som avses i 1 mom. ska göras också om antalet ägda aktier eller andelar eller röstetalet sjunker under den gräns för ägande eller röstetal som avses det momentet.  
En person som avses i 1 mom. ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om det sker en ändring i de omständigheter som avses i artikel 12.3 a i EU:s gräsrotsfinansieringsförordning. 
En leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster ska minst en gång om året underrätta Finansinspektionen om ägare till andelar enligt 1 mom. och om innehavens storlek samt rösträtter och utan dröjsmål anmäla sådana förändringar i dem som har kommit till tjänsteleverantörens kännedom. 
8 § 
Förfarandet vid bedömning av förvärv av ägarandel eller rösträtt och förbud mot förvärv 
Finansinspektionen ska utan dröjsmål, senast den andra vardagen efter mottagandet av en anmälan enligt 7 §, skriftligt bekräfta mottagandet av den anmälningsskyldiges anmälan. Av bekräftelsen ska även framgå behandlingstiden enligt 4 mom. 
Finansinspektionen ska förbjuda förvärv av ägarandel eller rösträtt enligt 7 § i leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster i situationer som avses i artikel 12.3 a i EU:s gräsrotsfinansieringsförordning.  
När Finansinspektionen fattar beslut enligt denna paragraf kan den samtidigt bestämma en tidsfrist inom vilken det anmälda förvärvet ska genomföras. 
Finansinspektionen ska fatta beslut enligt 2 mom. inom 60 vardagar från det att inspektionen i enlighet med 1 mom. har bekräftat mottagandet av en anmälan. Finansinspektionen kan under behandlingstiden, dock inte senare än den femtionde vardagen från det att behandlingstiden inleddes, skriftligt begära behövliga specificerade ytterligare uppgifter. Om ytterligare uppgifter begärs, avbryts behandlingstiden till dess att uppgifterna har lämnats in, dock för högst 20 vardagar eller, om den anmälningsskyldige har sitt säte utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller den anmälningsskyldige är något annat kreditinstitut, värdepappersföretag, institut för elektroniska pengar, försäkringsbolag, fondbolag eller leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster än ett sådant som har auktoriserats inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, för högst 30 vardagar. Beslutet om förlängd behandlingstid ska utan dröjsmål delges den anmälningsskyldige. 
Beslutet om att Finansinspektionen motsätter sig förvärvet ska delges den anmälningsskyldige senast den andra vardagen efter beslutet, utan att behandlingstiden överskrids. Om Finansinspektionen inte inom den behandlingstid som avses i denna paragraf har fattat ett beslut enligt 2 mom., anses den ha godkänt förvärvet.  
4 kap. 
Sekretess- och dataskyddsbestämmelser 
9 § 
Tystnadsplikt  
Den som i egenskap av medlem eller ersättare i ett organ hos en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster, ett företag eller en sammanslutning av kreditinstitut som hör till samma koncern eller konsolideringsgrupp som leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster, eller en ombudsman för leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster eller hos något annat företag som handlar för leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster räkning eller i egenskap av anställd hos dessa eller vid utförande av någon uppgift på uppdrag av dem har fått kännedom om omständigheter som har samband med den ekonomiska ställningen hos någon av kunderna till leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster, kunder till företag som tillhör samma koncern, konsolideringsgrupp, sammanslutning av kreditinstitut eller konglomerat enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) som leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster eller hos någon annan person med anknytning till dess verksamhet eller som har samband med någons personliga förhållanden eller om en företagshemlighet, är skyldig att hemlighålla saken om inte den till vars förmån tystnadsplikten har bestämts ger sitt samtycke till att uppgifterna röjs. Sekretessbelagd information får inte heller lämnas till bolagsstämman för leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster eller till ett motsvarande organs stämma eller möte eller till aktieägare, medlemmar, bolagsmän eller andra personer som deltar i stämman eller mötet. 
10 § 
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter till myndigheter 
En leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster, ett företag eller en sammanslutning som hör till samma koncern eller konsolideringsgrupp som leverantören av grästrotsfinansieringstjänster är skyldig att till åklagar- och förundersökningsmyndigheterna lämna uppgifter som avses i 9 § för utredning av brott och till andra myndigheter som med stöd av lag har rätt att få sådana uppgifter. 
11 § 
Annat utlämnande av sekretessbelagda uppgifter 
Om inte något annat följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen, får en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster och ett företag som hör till dess konsolideringsgrupp lämna ut uppgifter som avses i 9 § till en enhet som hör till samma koncern, konsolideringsgrupp eller sammanslutning eller till en enhet som hör till ett finans- och försäkringskonglomerat enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, för kundservice och för annan skötsel av kundförhållanden, marknadsföring samt koncernens, konsolideringsgruppens, sammanslutningens eller finans- och försäkringskonglomeratets riskhantering, om mottagaren av uppgifterna omfattas av den tystnadsplikt som anges i denna lag eller av motsvarande tystnadsplikt. Vad som bestäms ovan i detta moment gäller inte utlämnande av uppgifter som avses i artikel 10 i dataskyddsförordningen. 
Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. får en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster och ett företag som hör till samma finansiella företagsgrupp som leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster lämna ut sådana uppgifter ur sitt kundregister som behövs för marknadsföring samt för kundservice och annan skötsel av kundförhållanden till företag som hör till samma ekonomiska sammanslutning som leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster, om mottagaren av uppgifterna omfattas av tystnadsplikten enligt denna lag eller av motsvarande tystnadsplikt. Vad som bestäms i detta moment gäller inte utlämnande av uppgifter som avses i artikel 10 i dataskyddsförordningen. 
12 § 
Anteckning om uppvisat straffregisterutdrag, återlämnande av utdraget och utdragets giltighetstid 
I personuppgifterna för en fysisk person som på grundval av artikel 5.2 a i EU:s gräsrotsfinansieringsförordning uppvisat ett straffregisterutdrag får endast antecknas att utdraget har visats upp samt datum för utdraget. En leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster som på grundval av denna lag fått ett straffregisterutdrag till påseende, får inte ta någon kopia av det. Straffregisterutdraget ska utan dröjsmål returneras till den som uppvisat det, eller förstöras. Uppgifter som framgår av straffregistret får inte uppges för andra personer än sådana som nödvändigt behöver dem. 
Det straffregisterutdrag som avses i 1 mom. får inte vara äldre än sex månader.  
5 kap. 
Tillsynsbefogenheter 
13 § 
Tillfälligt eller helt förbjuda erbjudanden om gräsrotsfinansiering 
Finansinspektionen kan besluta att tillfälligt förbjuda ett erbjudande om gräsrotsfinansiering under högst tio på varandra följande bankdagar vid ett och samma tillfälle, om Finansinspektionen har rimliga skäl att misstänka överträdelse av EU:s gräsrotsfinansieringsförordning.  
Finansinspektionen får förbjuda ett erbjudande om gräsrotsfinansiering, om det framkommit att EU:s gräsrotsfinansieringsförordning har överträtts eller det finns rimliga skäl att misstänka att den kan överträdas. 
Innan det beslut eller förbud som avses i 1 och 2 mom. meddelas ska Finansinspektionen ge den som beslutet avser tillfälle att bli hörd, om inte något annat följer av ärendets brådskande natur eller av någon annan särskild orsak. 
14 § 
Förbud mot marknadsföringskommunikation 
Finansinspektionen kan helt eller tillfälligt förbjuda marknadsföringskommunikation, eller kräva att leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster eller tredje parter som utsetts att utföra uppgifter i samband med tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster upphör med eller tillfälligt drar in marknadsföringskommunikation under högst tio på varandra följande arbetsdagar vid ett och samma tillfälle, om det finns rimliga skäl att tro att EU:s gräsrotsfinansieringsförordning har överträtts. 
Innan ett förbud eller beslut om tillfälligt förbud enligt 1 mom. meddelas ska Finansinspektionen ge den som beslutet avser tillfälle att bli hörd, om inte något annat följer av ärendets brådskande natur eller av någon annan särskild orsak. 
15 § 
Tillfällig indragning av eller förbud mot tillhandahållandet av gräsrotsfinansieringstjänster 
Finansinspektionen kan tillfälligt förbjuda eller kräva att leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster tillfälligt drar in tillhandahållandet av gräsrotsfinansieringstjänster under högst tio på varandra följande arbetsdagar vid ett och samma tillfälle, om det finns rimliga skäl att misstänka överträdelse av EU:s gräsrotsfinansieringsförordning. 
Finansinspektionen kan tillfälligt förbjuda eller kräva att leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster eller en tredje part som utsetts att utföra uppgifter i samband med tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster tillfälligt drar in tillhandahållandet av gräsrotsfinansieringstjänster, om det med beaktande av leverantören av gräsrotsfinansieringstjänsters ställning kan skada investerares intressen. 
Finansinspektionen kan förbjuda tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster, om EU:s gräsrotsfinansieringsförordning har överträtts. 
Innan ett beslut om tillfälligt förbud, krav på tillfällig indragning eller förbud som avses i     1—3 mom. meddelas ska Finansinspektionen bereda den som beslutet avser tillfälle att bli hörd, om inte något annat följer av ärendets brådskande natur eller av någon annan särskild orsak. 
16 § 
Offentliggörande 
Finansinspektionen kan offentliggöra att en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster eller en tredje part som utsetts att utföra uppgifter i samband med tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster underlåter att fullgöra sina skyldigheter. 
Innan det beslut om offentliggörande som avses i 1 mom. meddelas ska Finansinspektionen bereda den som beslutet avser tillfälle att bli hörd, om inte något annat följer av ärendets brådskande natur eller av någon annan särskild orsak. 
17 § 
Utlämning av väsentlig information 
Finansinspektionen kan för att säkerställa investerarskydd eller att marknaden fungerar störningsfritt lämna ut eller kräva att en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster eller en tredje part som utsetts att utföra uppgifter i samband med tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster lämnar ut all väsentlig information som kan påverka tillhandahållandet av gräsrotsfinansieringstjänster. 
Innan det beslut att lämna ut eller det krav på utlämning som avses i 1 mom. meddelas ska Finansinspektionen ge den som beslutet avser tillfälle att bli hörd, om inte något annat följer av ärendets brådskande natur eller av någon annan särskild orsak. 
18 § 
Överlåtelse av kundavtal i samband med återkallelse av auktorisation 
Finansinspektionen kan överlåta befintliga kundavtal till en annan leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster som har auktorisation att tillhandahålla gräsrotsfinansieringstjänster i Finland, då den återkallar auktorisationen för en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster i enlighet med artikel 17.1 första stycket c i EU:s gräsrotsfinansieringsförordning. För en överlåtelse krävs det att kunderna och den mottagande leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster ger sitt samtycke. 
19 § 
Förbuds- och rättelsebeslut samt vite 
Finansinspektionen kan förbjuda den som handlar i strid med denna lag eller EU:s gräsrotsfinansieringsförordning att fortsätta eller upprepa förfarandet i strid med denna lag eller EU:s gräsrotsfinansieringsförordning och samtidigt ålägga denne att återkalla, ändra eller rätta förfarandet, om detta ska anses vara behövligt för uppnående av målen för tillsynen över finansmarknaden. 
Finansinspektionen kan förena iakttagandet av förbud eller beslut som avses i 1 mom. med vite. Bestämmelser om vite finns i viteslagen (1113/1990). 
6 kap. 
Administrativa påföljder 
20 § 
Påföljdsavgift 
Påföljdsavgift påförs för försummelse eller överträdelse av de bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen och som motsvarar följande bestämmelser i EU:s gräsrotsfinansieringsförordning: 
1) bestämmelserna i artikel 3 om tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster, 
2) bestämmelserna i artikel 4 om ledningens effektivitet och ansvarsfullhet, 
3) bestämmelsen i artikel 5 om due diligence-krav, 
4) bestämmelserna i artikel 6.1—6.6 om individuell portföljförvaltning av lån, 
5) bestämmelserna i artikel 7.1—7.4 om hantering av klagomål, 
6) bestämmelserna i artikel 8.1—8.6 om intressekonflikter, 
7) bestämmelserna i artikel 9.1 och 9.2 om utkontraktering, 
8) bestämmelsen i artikel 10 om tillhandahållande av tjänster för förvaring av tillgångar och betaltjänster, 
9) bestämmelsen i artikel 11 om försiktighetskrav, 
10) bestämmelsen i artikel 12.1 om ansökan om auktorisation, 
11) bestämmelsen i artikel 13.2 om utvidgning av auktorisationen, 
12) bestämmelsen i artikel 15.2 om förpliktelsen att tillåta Finansinspektionen utföra en inspektion av leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster för att bedöma huruvida leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster uppfyller skyldigheterna enligt EU:s gräsrotsfinansieringsförordning, 
13) bestämmelsen i artikel 15.3 om skyldigheten att utan onödigt dröjsmål tillhandahålla Finansinspektionen information om eventuella väsentliga ändringar av förutsättningarna för auktorisation och om skyldigheten att på begäran av Finansinspektionen tillhandahålla den information som behövs för att bedöma huruvida leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster iakttar EU:s gräsrotsfinansieringsförordning, 
14) bestämmelsen i artikel 16.1 om rapporteringsskyldighet, 
15) bestämmelserna i artikel 18.1 och 18.4 om gränsöverskridande tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster, 
16) bestämmelserna i artikel 19.1—19.6 om information till kunder, 
17) bestämmelserna i artikel 20.1 och 20.2 om upplysning om fallissemangskvot, 
18) bestämmelserna i artikel 21.1—21.7 om kunskapskontroll och simulering av förmågan att bära förluster, 
19) bestämmelsen i artikel 22 om betänketid före ingående av avtal, 
20) bestämmelserna i artikel 23.2—23.13 om ett investeringsfaktablad, 
21) bestämmelsen i artikel 24 om ett investeringsfaktablad på plattformsnivå, 
22) bestämmelsen i artikel 25 om en anslagstavla, 
23) bestämmelsen i artikel 26 om tillgången till dokumentation, 
24) bestämmelserna i artikel 27.1—27.3 om kraven på marknadsföringskommunikation, 
25) vägran att samarbeta eller tillhandahålla information i samband med utredning, inspektion eller begäran som omfattas av tillämpningsområdet för artikel 30.1. 
Bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen är, utöver de som anges i 1 mom. i denna paragraf, dessutom förordningar och beslut som kommissionen antagit med stöd av EU:s gräsrotsfinansieringsförordning och som avses i nämnda moment. 
Påföljdsavgift får inte med stöd av 1 mom. 25 punkten påföras någon annan än Finansinspektionens tillsynsobjekt eller en annan person som är skyldig att iaktta denna lag eller EU:s gräsrotsfinansieringsförordning. En fysisk person får inte påföras påföljdsavgift om det finns anledning att misstänka personen för brott och informationen har samband med det ärende som brottsmisstanken hänför sig till. 
21 § 
Påförande och verkställighet av administrativa påföljder 
Bestämmelser om påförande, offentliggörande och verkställighet av administrativa påföljder finns i 4 kap. i lagen om Finansinspektionen och i kapitel VII i EU:s gräsrotsfinansieringsförordning. 
7 kap. 
Straffbestämmelser 
22 § 
Gräsrotsfinansieringsbrott 
Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet utan auktorisation enligt artikel 12.1 i EU:s gräsrotsfinansieringsförordning eller 4 § 2 mom. i denna lag, utan att lämna in en begäran om utvidgning av auktorisationen enligt artikel 13.2 eller i strid med ett beslut om återkallelse av verksamhetstillstånd enligt 26 § i lagen om Finansinspektionen eller begränsning av verksamhet som baserar sig på verksamhetstillstånd enligt 27 § i den lagen tillhandahåller gräsrotsfinansiering ska, om inte gärningen är ringa eller om inte strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag, för gräsrotsfinansieringsbrott dömas till böter eller fängelse i högst ett år. 
23 § 
Brott mot tystnadsplikten 
Den som bryter mot tystnadsplikten som anges i 9 och 11 § ska dömas till straff enligt 38 kap. 1 och 2 § i strafflagen (39/1889), om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag. 
8 kap. 
Ansvar för informationen i ett investeringsfaktablad och skadeståndsskyldighet 
24 § 
Ansvar för informationen i ett investeringsfaktablad 
Projektägaren ansvarar för informationen i det investeringsfaktablad som avses i artikel 23 i EU:s gräsrotsfinansieringsförordning. 
25 § 
Ansvar för informationen om ett investeringsfaktablad på plattformsnivå 
Leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster ansvarar för informationen i det investeringsfaktablad som avses i artikel 24 i EU:s gräsrotsfinansieringsförordning. 
26 § 
Skadeståndsskyldighet 
Projektägare är skyldiga att ersätta skada som de uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakat investerare genom vilseledande eller felaktig information i det investeringsfaktablad som avses i artikel 23 i EU:s gräsrotsfinansieringsförordning eller genom att viktig information som behövs för att hjälpa investerare när de överväger om de ska finansiera gräsrotsfinansieringsprojektet utelämnats ur investeringsfaktabladet. 
Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster är skyldiga att ersätta skada som de uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakat investerare genom vilseledande eller felaktig information i det investeringsfaktablad som avses i artikel 24 i EU:s gräsrotsfinansieringsförordning eller genom att viktig information som behövs för att hjälpa investerare när de överväger om de ska investera genom individuell portföljförvaltning av lån utelämnats ur investeringsfaktabladet. 
Leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster är skyldiga att ersätta andra skador än de som avses i 1 och 2 mom. som de uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakat kunder till leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster eller andra personer genom att förfara i strid med denna lag eller EU:s gräsrotsfinansieringsförordning eller förordningar och beslut som kommissionen antagit med stöd av den förordningen.  
Verkställande direktören för, en medlem i styrelsen eller ett jämförbart organ i och en ansvarig bolagsman i leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster är skyldiga att ersätta skada som de i sin uppgift uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakat leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster eller en aktieägare eller en annan person genom överträdelse av artikel 4.1—4.3 i EU:s gräsrotsfinansieringsförordning. En skada anses ha orsakats av vårdslöshet om inte den som är ansvarig för förfarandet visar att han eller hon har handlat omsorgsfullt.  
Bestämmelser om jämkning av skadestånd och om fördelning av skadeståndsansvaret mellan två eller flera skadeståndsskyldiga finns i 2 och 6 kap. i skadeståndslagen (412/1974). 
9 kap. 
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 
27 § 
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 20
Genom denna lag upphävs lagen om gräsrotsfinansiering (734/2016), nedan den upphävda lagen
28 § 
Övergångsbestämmelser 
Den upphävda lagen tillämpas dock på sådana leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster som avses i 48.1 i EU:s gräsrotsfinansieringsförordning under den övergångsperiod som avses i den förordningen. Detsamma gäller också för annan lånebaserad gräsrotsfinansiering som en sådan tjänsteleverantör tillhandahåller. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 2 kap. 3 a § i lagen om investeringstjänster  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om investeringstjänster (747/2012) 2 kap. 3 a §, sådan den lyder i lag 1069/2017, som följer: 
2 kap. 
Rätt att tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet 
3 a § 
Tillhandahållande av andra investeringsobjekt än finansiella instrument 
Om ett värdepappersföretags verksamhetstillstånd ger rätt att tillhandahålla förmedling eller utförande av order, kapitalförvaltning eller investeringsrådgivning, får företaget också tillhandahålla tjänster som avser andra investeringsobjekt än finansiella instrument samt investerings- och finansieringsrådgivning som avser sådana objekt. Om värdepappersföretagets verksamhetstillstånd ger rätt att tillhandahålla förvaring av finansiella instrument, får det i enlighet med verksamhetstillståndet också tillhandahålla tjänster som avser andra investeringsobjekt än finansiella instrument. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen  

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 4 § 2 mom. 15 punkten, 5 § 29 punkten, 38 § 1 mom. 2 punkten, 40 § 1 mom., 41 § 3 mom., 41 a § 12 och 14 mom., 44 a § 1 mom. 3 punkten, 50 u §, 53 § 1 mom. 4 punkten och 71 b §, 
sådana de lyder, 4 § 2 mom. 15 punkten, 41 § 3 mom. och 41 a § 12 mom. i lag 599/2021, 5 § 29 punkten i lag 855/2016, 38 § 1 mom. 2 punkten och 41 a § 14 mom. i lag 215/2019, 40 § 1 mom. i lag 153/2022, 44 a § 1 mom. 3 punkten och 53 § 1 mom. 4 punkten i lag 176/2016, 50 u § i lag 941/2021 och 71 b § i lag 1442/2016, samt 
fogas till 4 § 2 mom., sådant det lyder i lagarna 752/2012, 254/2013, 170/2014, 311/2015, 1055/2016, 352/2017, 1108/2018, 215/2019, 296/2019 och 599/2021, en ny 16 punkt, till 20 a §, sådan den lyder i lagarna 352/2017, 1071/2017 och 215/2019, ett nytt 3 mom., till 28 §, sådan den lyder i lagarna 352/2017, 241/2018, 1108/2018, 215/2019, 296/2019, 599/2021 och 976/2021, ett nytt 10 mom. och till 41 a §, sådan den lyder i lagarna 241/2018, 215/2019, 524/2021, 599/2021 och 954/2021, ett nytt 7 mom., varvid de nuvarande 7—11, det ändrade 12, det nuvarande 13, det ändrade 14 och det nuvarande 15 mom. blir 8—16 mom., som följer:  
4 § 
Tillsynsobjekt 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Med auktoriserade tillsynsobjekt avses i denna lag 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
15) godkända publiceringsarrangemang enligt artikel 2.1.34 och godkända rapporteringsmekanismer enligt artikel 2.1.36 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, nedan EU:s förordning om marknader för finansiella instrument, som har auktoriserats av Finansinspektionen och som Finansinspektionen med stöd av artikel 27b.1 andra stycket i den förordningen svarar för tillsynen över, 
16) leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster enligt 3 § 1 punkten i lagen om tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster (/). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5 § 
Andra finansmarknadsaktörer 
Med andra finansmarknadsaktörer avses i denna lag 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
29) projektägare enligt 3 § 2 punkten och tredje part som utsetts att utföra uppgifter i samband med tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster enligt 3 § 3 punkten i lagen om tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
20 a § 
Rätt att få uppgifter av förundersöknings- och åklagarmyndigheter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Finansinspektionen har trots sekretessbestämmelserna rätt att av förundersöknings- och åklagarmyndigheterna få sådana uppgifter om förundersökning och rättegångsförfarande i fråga om gräsrotsfinansieringsbrott enligt 22 § i lagen tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster som är nödvändiga för uppfyllande av de samarbetsförpliktelser som föreskrivs i artikel 31 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1503 om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag och om ändring av förordning (EU) 2017/1129 och direktiv (EU) 2019/1937, nedan EU:s gräsrotsfinansieringsförordning
28 § 
Begränsning av ledningens verksamhet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Finansinspektionen kan permanent förbjuda en person att vara medlem eller ersättare i styrelsen för en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster eller medlem i ett jämförbart organ, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare eller att i övrigt höra till den högsta ledningen för leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster, om personen i fråga brutit mot de bestämmelser som nämns i 20 § 1 mom. 1—24 punkten i lagen om tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster.  
38 § 
Ordningsavgift 
Finansinspektionen ska ålägga den att betala ordningsavgift som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) försummar eller bryter mot de bestämmelser som nämns i 15 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen, 15 kap. 1 § i lagen om investeringstjänster, 12 kap. 1 § i lagen om handel med finansiella instrument, 8 kap. 5 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet, 22 kap. 1 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller 27 kap. 1 § i lagen om placeringsfonder, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
40 § 
Påföljdsavgift 
Påföljdsavgift ska påföras den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar eller bryter mot de bestämmelser eller beslut som avses i 15 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen, 15 kap. 2 § i lagen om investeringstjänster, 12 kap. 2 § i lagen om handel med finansiella instrument, 15 § i lagen om värdepapperskonton, 8 kap. 6 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet, 48 a § i lagen om betalningsinstitut, 22 kap. 2 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 27 kap. 2 § i lagen om placeringsfonder, 20 § i lagen om tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster, 20 kap. 1 § i kreditinstitutslagen, 17 § 2 mom. i lagen om aktiesparkonton (680/2019), 18 kap. 1 § i resolutionslagen, 68 eller 71 § i lagen om försäkringsdistribution eller 46 § i lagen om hypoteksbanker och säkerställda obligationer. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
41 § 
Påförande av påföljdsavgift 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om det är fråga om överträdelse av förordningen om referensvärden, ska utöver det som föreskrivs i 2 mom. också förfarandets inverkan på realekonomin beaktas vid bedömningen av påföljdsavgiftens belopp. Om det är fråga om överträdelse av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, nedan prospektförordningen, ska överträdelsens inverkan också på icke-professionella kunders ställning beaktas vid bedömningen av påföljdsavgiftens belopp. Om det är fråga om överträdelse av EU:s gräsrotsfinansieringsförordning ska överträdelsens inverkan på investerarnas intressen beaktas vid bedömningen av påföljdsavgiftens belopp. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
41 a § 
Påföljdsavgiftens maximibelopp i vissa fall 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om påföljdsavgift påförs för en överträdelse eller försummelse av bestämmelserna som avses i 20 § 1 mom. 1—24 punkten i lagen tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster, får en juridisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till antingen högst fem procent av den juridiska personens omsättning under det år som föregår året då påföljdsavgiften bestäms eller högst 500 000 euro, beroende på vilkendera som är större, och en fysisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till högst 500 000 euro. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om en påföljdsavgift som avses i 12 mom. påförs för en överträdelse av artikel 11.1 led d eller artikel 11.4 i förordningen om referensvärden, får en juridisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till antingen högst två procent av den juridiska personens omsättning under det år som föregår året då påföljdsavgiften bestäms eller högst 250 000 euro, beroende på vilkendera som är större. En fysisk person får påföras högst 100 000 euro i påföljdsavgift. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Trots det som föreskrivs i 9—14 mom. får påföljdsavgiften emellertid vara högst tre gånger så stor som den vinning som erhållits genom gärningen eller försummelsen, om storleken på vinningen kan bestämmas.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
44 a § 
Information till de europeiska tillsynsmyndigheterna om påföljder och andra beslut 
Finansinspektionen ska i sådana fall som avses i de rättsakter från Europeiska unionen som gäller finansmarknaden till den berörda europeiska tillsynsmyndigheten sända 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3) sammanställda uppgifter för varje år om de påföljder enligt detta kapitel som påförts och de anonymiserade brottsutredningar som genomförts och de straffrättsliga påföljder som påförts under året, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
50 u § 
Verksamhet som behörig myndighet enligt EU:s gräsrotsfinansieringsförordning 
Finansinspektionen är behörig myndighet enligt artikel 29.1 i EU:s gräsrotsfinansieringsförordning och är enda kontaktpunkt för gränsöverskridande administrativt samarbete mellan behöriga myndigheter samt med Esma enligt artikel 29.2 i den förordningen. 
53 § 
Vägran att delta i tillsynssamarbete 
Finansinspektionen får vägra samarbeta med en utländsk EES-tillsynsmyndighet endast om  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4) det sannolikt får negativa konsekvenser för Finansinspektionens egen utredning, tillsyn över verkställigheten eller för en brottsutredning om man tillmötesgår begäran.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
71 b § 
Ansvarsbegränsning vid lämnande av information till Finansinspektionen 
En person som lämnar ut information till Finansinspektionen i enlighet med 71 a § ska inte vad gäller utlämnandet ställas till ansvar för överträdelse av sådana restriktioner för röjande av information som grundar sig på avtal, lag, förordning eller föreskrift. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
På en sådan leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster som avses i 28 § i lagen om tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster ska under den övergångsperiod som anges i den paragrafen tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift (879/2008) 1 § 1 mom. 20 punkten, 4 § 1 mom., 5 § 1 mom. och 6 § 1 mom., 
sådana de lyder, 1 § 1 mom. 20 punkten i lag 856/2016 samt 4 § 1 mom., 5 § 1 mom. och 6 § 1 mom. i lag 955/2021, som följer: 
1 § 
Avgiftsskyldiga 
Skyldiga att betala tillsynsavgift till Finansinspektionen är 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
20) leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster enligt 3 § 1 punkten i lagen om tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster (/), 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4 § 
Proportionell tillsynsavgift 
Avgiftsgrunden för en proportionell tillsynsavgift, avgiften i procent av avgiftsgrunden och de avgiftsskyldiga bestäms som följer: 
Avgiftsskyldiga 
Avgiftsgrund 
Avgiftsbelopp i procent av avgiftsgrunden 
inlåningsbank enligt kreditinstitutslagen (610/2014) 
balansomslutning 
0,0027 
kreditföretag enligt kreditinstitutslagen 
balansomslutning 
0,0027 
andra betalningsinstitut enligt lagen om betalningsinstitut än institut för elektroniska pengar 
omsättning 
0,24 
institut för elektroniska pengar enligt lagen om betalningsinstitut 
balansomslutning 
0,0027 
skadeförsäkringsbolag enligt försäkringsbolagslagen (521/2008) 
balansomslutning x 4 
0,0027 
livförsäkringsbolag enligt försäkringsbolagslagen 
balansomslutning 
0,0027 
specialföretag enligt försäkringsbolagslagen 
balansomslutning 
0,0027 
arbetspensionsförsäkringsbolag enligt lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997) 
balansomslutning 
0,0027 
försäkringsförening enligt lagen om försäkringsföreningar (1250/1987) 
balansomslutning x 4 
0,0027 
pensionsstiftelser och pensionskassor enligt lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor (951/2021) 
balansomslutning 
0,0027 
tilläggspensionsstiftelser, tilläggspensionskassor, EES-tilläggspensionsstiftelser och EES-tilläggspensionskassor enligt lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor 
balansomslutning 
0,0027 
sjukkassa enligt lagen om försäkringskassor (948/2021) 
balansomslutning x 4 
0,0027 
annan försäkringskassa enligt lagen om försäkringskassor än sjukkassa 
balansomslutning 
0,0027 
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 
balansomslutning 
0,0027 
Sjömanspensionskassan enligt lagen om sjömanspensioner (1290/2006) 
balansomslutning x 0,4 
0,0027 
Sysselsättningsfonden enligt lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och Utbildningsfonden 
balansomslutning 
0,0027 
Olycksfallsförsäkringscentralen, Trafikförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen, Miljöförsäkringscentralen och stödkassan för arbetslöshetskassorna enligt lagen om arbetslöshetskassor (603/1984) 
balansomslutning x 4 
0,0027 
statens pensionsfond enligt lagen om statens pensionsfond (1297/2006), pensionsanstalten Keva enligt lagen om Keva (66/2016), kyrkans pensionsfond enligt kyrkolagen (1054/1993) och Statens kärnavfallshanteringsfond enligt kärnenergilagen (990/1987) 
balansomslutning x 0,4 
0,0027 
filialer till utländska EES-kreditinstitut i kategori I 
kalkylmässig balansomslutning för filialer till EES-kreditinstitut 
0,0009 
filialer till utländska EES-kreditinstitut, i kategori II 
kalkylmässig balansomslutning för filialer till EES-kreditinstitut 
0,0014 
filialer till utländska EES-kreditinstitut, i kategori III 
kalkylmässig balansomslutning för filialer till EES-kreditinstitut 
0,0018 
filialer till tredjeländers kreditinstitut 
kalkylmässig balansomslutning för filialer till tredjeländers kreditinstitut 
0,0027 
filialer till andra utländska betalningsinstitut än betalningsinstitut som motsvarar institut för elektroniska pengar vars hemstat hör till EES 
omsättning 
0,10 
filialer till sådana utländska betalningsinstitut som motsvarar institut för elektroniska pengar vars hemstat hör till EES 
balansomslutning 
0,0009 
fondbolag enligt lagen om placeringsfonder 
de av fondbolaget i Finland förvaltade placeringsfondernas sammanlagda tillgångar 
0,0021 
tilläggsavgift för fondbolag som tillhandahåller kapitalförvaltning eller investeringsrådgivning 
kapitalförvaltningens och investeringsrådgivningens omsättning 
0,32 
auktoriserade AIF-förvaltare enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 
de av AIF-förvaltaren i Finland förvaltade AIF-fondernas sammanlagda tillgångar 
0,0021 
tilläggsavgift för AIF-förvaltare som tillhandahåller tjänster enligt 3 kap. 2 § 2 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller anknytande tjänster enligt lagens 3 kap. 3 § 
omsättningen från dessa funktioner 
0,32 
företag som med auktorisation i Finland förvaltar både placeringsfonder och AIF-fonder 
de av företaget i Finland förvaltade placeringsfondernas och AIF-fondernas sammanlagda tillgångar 
0,0021 
börser enligt lagen om handel med finansiella instrument 
omsättning 
1,24 och minst 50 000 euro 
värdepappersföretag enligt 6 kap. 1 § 1 och 3 mom. i lagen om investeringstjänster (747/2012) 
omsättning 
0,32 
värdepappersföretag enligt 6 kap. 1 § 2 mom. i lagen om investeringstjänster 
omsättning 
0,10 
arbetslöshetskassor enligt lagen om arbetslöshetskassor 
medlemsavgiftsintäkter 
0,63 
filialer till utländska EES-värdepappersföretag 
omsättning 
0,14 
filialer till värdepappersföretag i tredjeländer 
omsättning 
0,32 
filialer till utländska EES-fondbolag som inte förvaltar en placeringsfond i Finland 
omsättning 
0,14 
filialer till utländska EES-fondbolag som förvaltar en placeringsfond i Finland 
de av det utländska fondbolaget i Finland förvaltade placeringsfondernas sammanlagda tillgångar 
0,0017 
utländska EES-fondbolag som inte har filial i Finland och som förvaltar en placeringsfond i Finland 
de av det utländska fondbolaget i Finland förvaltade placeringsfondernas sammanlagda tillgångar 
0,0017 
tilläggsavgift för AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder etablerade i en EES-stat eller ett tredjeland 
de av AIF-förvaltaren utomlands förvaltade AIF-fondernas sammanlagda tillgångar 
0,0010 
filialer till EES-baserade AIF-förvaltare som inte förvaltar AIF-fonder i Finland 
omsättning 
0,14 
filialer till EES-baserade AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder i Finland 
de av den EES-baserade AIF-förvaltaren i Finland förvaltade AIF-fondernas sammanlagda tillgångar 
0,0017 
EES-baserade AIF-förvaltare som inte har filial i Finland och som förvaltar AIF-fonder i Finland 
de av den EES-baserade AIF-förvaltaren i Finland förvaltade AIF-fondernas sammanlagda tillgångar 
0,0017 
filialer till AIF-förvaltare etablerade i tredjeland 
omsättning 
0,32 
filialer till tredjeländers försäkringsbolag 
premieintäkter 
0,029 
leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster enligt 3 § 1 punkten i lagen om tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster 
omsättning 
0,1 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5 § 
Grundavgiften för avgiftsskyldiga som betalar proportionell tillsynsavgift 
Beloppet i euro av den grundavgift som ska betalas utöver den i 4 § avsedda proportionella tillsynsavgiften och de avgiftsskyldiga bestäms som följer: 
Avgiftsskyldiga 
Grundavgift i euro 
affärsbanker enligt lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001), sparbanksaktiebolag enligt sparbankslagen (1502/2001) och andelsbanksaktiebolag enligt lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (423/2013) 
6 420 
annat kreditinstitut 
2 140 
tilläggsavgift för kreditinstitut vars provisionsintäkter överstiger finansnetto 
9 630 
betalningsinstitut 
2 140 
försäkringsbolag 
6 420 
specialföretag enligt försäkringsbolagslagen 
2 140 
försäkringsföreningar 
1 070 
pensionsstiftelser och pensionskassor, tilläggspensionsstiftelser, tilläggspensionskassor, EES-tilläggspensionsstiftelser och EES-tilläggspensionskassor 
1 284 
försäkringskassor 
856 
arbetslöshetskassor 
6 420 
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, Sjömanspensionskassan, Sysselsättningsfonden och Utbildningsfonden 
6 420 
Olycksfallsförsäkringscentralen, Trafikförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen, Miljöförsäkringscentralen och stödkassan för arbetslöshetskassorna 
1 284 
statens pensionsfond, Statens kärnavfallshanteringsfond, pensionsanstalten Keva och kyrkans pensionsfond 
16 050 
filialer till tredjeländers kreditinstitut 
3 210 
filialer till utländska EES-kreditinstitut i kategori I 
2 140 
filialer till utländska EES-kreditinstitut, i kategori II 
3 210 
filialer till utländska EES-kreditinstitut, i kategori III 
4 301 
fondbolag 
4 280 
företag som är auktoriserade AIF-förvaltare 
4 280 
företag som är auktoriserade som AIF-förvaltare och fondbolag 
6 420 
företag som är auktoriserade som fondbolag och som är registreringsskyldiga enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 
4 815 
värdepappersföretag enligt 6 kap. 1 § 1 och 3 mom. i lagen om investeringstjänster 
6 420 
värdepappersföretag enligt 6 kap. 1 § 2 mom. i lagen om investeringstjänster 
1 070 
filialer till utländska EES-värdepappersföretag 
2 140 
filialer till värdepappersföretag i tredjeländer 
3 210 
filialer till utländska betalningsinstitut vars hemstat hör till EES 
1 070 
filialer till utländska EES-fondbolag 
2 140 
filialer till EES-baserade AIF-förvaltare 
2 140 
filialer till AIF-förvaltare etablerade i tredjeland 
3 210 
filialer till tredjeländers försäkringsbolag 
3 210 
sådana leverantörer av datarapporteringstjänster som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, nedan EU:s förordning om marknader för finansiella instrument, och som Finansinspektionen utöver tillsyn över med stöd av artikel 27b.1 andra stycket i den nämnda förordningen 
10 700 
leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster enligt 3 § 1 punkten i lagen om tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster 
2 140 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6 § 
Grundavgift för övriga avgiftsskyldiga 
Grundavgiften i euro för andra avgiftsskyldiga än de som avses i 4 § och de avgiftsskyldiga bestäms som följer: 
Avgiftsskyldiga 
Grundavgift i euro 
värdepapperscentraler enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet 
278 200 
den gamla insättningsgarantifond som avses i lagen om ändring av kreditinstitutslagen (1199/2014) 
12 840 
säkerhetsfonden enligt kreditinstitutslagen 
2 140 
juridiska personer som tillhandahåller tjänster som avses i 7, 7 a och 7 b § i lagen om betalningsinstitut 
1 070 
fysiska personer som tillhandahåller tjänster som avses i 7, 7 a och 7 b § i lagen om betalningsinstitut 
214 
ersättningsfonden för investerarskydd enligt lagen om investeringstjänster 
3 210 
enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder registreringsskyldiga AIF-förvaltare som inte är auktoriserade som fondbolag 
1 070 
den som bedriver verksamhet med stöd av ett undantag enligt 10 kap. 2 § 3 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 
2 140 
förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder 
3 210 
förvaringsinstitut enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 
3 210 
företag som är förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 
5 350 
särskilda förvaringsinstitut enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 
2 140 
centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker enligt lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010) 
6 420 
kreditinstituts och försäkringsbolags holdingföretag samt konglomerats holdingsammanslutning enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004) 
10 700 
börsers och värdepapperscentralers holdingföretag 
10 700 
värdepappersföretags och försäkringsföreningars holdingföretag 
1 070 
försäkringsmäklare och sidoverksamma försäkringsmäklare enligt lagen om försäkringsdistribution 
1 070 och en höjning med 193 euro för varje registrerad försäkringsmäklare som är anställd hos ett försäkringsmäklarföretag eller hos en enskild näringsidkare vid utgången av året före det då tillsynsavgiften bestäms 
kontoförvaltare enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet 
6 420 
centrala motparter enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet 
160 500 
clearingmedlemmar enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet 
12 840 
clearingfonder enligt 2 kap. 9 § 2 mom. i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet samt registreringsfonder enligt 4 kap. 5 § i den lagen 
2 140 
emittenter av aktier som i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument 
16 585 och en höjning med 17 120 euro om det finns en likvid marknad för aktierna enligt artikel 2.17 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument 
finländska bolag vars emitterade aktier på ansökan har tagits upp till handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument enbart i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland 
13 375 
emittenter av aktier som i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument, när det är fråga om en avgiftsskyldig enligt 4 § i denna lag eller när emittenten inte har hemort i Finland 
11 235 och en höjning med 11 770 euro om det finns en likvid marknad för aktierna enligt artikel 2.17 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument 
emittenter av andra värdepapper än aktier, när värdepappren i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument 
3 210 
finländska bolag vars emitterade värdepapper av annat slag än aktier på ansökan har tagits upp till handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument enbart i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland 
3 210 
emittenter av aktier som på ansökan är föremål för handel i Finland på en multilateral handelsplattform enligt lagen om handel med finansiella instrument 
4 280 
emittenter av värdepapper av annat slag än aktier som på ansökan är föremål för handel i Finland på en multilateral handelsplattform enligt lagen om handel med finansiella instrument 
1 070 
finländska kreditförmedlare som är registrerade enligt 6 § i lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom, när förmedlarna inte är ombud för någon kreditgivare 
1 200 
Pensionsskyddscentralen 
10 700 
trafikskadenämnden och patientskadenämnden 
1 070 
verksamhetsenheter som avses i 5 § 26 punkten i lagen om Finansinspektionen 
19 260 
filialer till utländska EES-försäkringsbolag enligt lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) 
1 070 
sådana utländska EES-tilläggspensionsanstalter enligt lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor som har filial i Finland 
1 070 
tredjeländers kreditinstituts representationer 
1 070 
sådana försäkringsförmedlare och sidoverksamma försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsdistribution som är registrerade i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland och som har filial i Finland 
321 
finansiella motparter enligt artikel 2 led 8 i EMIR-förordningen, icke-finansiella motparter enligt artikel 2 led 9 och pensionssystem enligt artikel 2 led 10 i den förordningen, vilkas hemstat är Finland 
10 700 
utländska kreditförmedlare enligt 2 § 1 mom. 6 punkten i lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom, när förmedlarna har filial i Finland 
400 
registrerade ombud enligt lagen om ombud för obligationsinnehavare 
2 140 
godkända publiceringsarrangemang eller godkända rapporteringsmekanismer enligt 4 § 2 mom. 15 punkten i lagen om Finansinspektionen 
10 700 
referensvärdesadministratörer enligt 5 § 32 punkten i lagen om Finansinspektionen 
3 000 
referensvärdesadministratörer enligt 4 § 4 mom. 10 punkten i lagen om Finansinspektionen 
5 000 
de som enligt 4 § 2 mom. 13 punkten i lagen om Finansinspektionen utför kontroll av värdepapperisering 
5 000 
sådana i 5 kap. 7 § i lagen om investeringstjänster avsedda tredjelandsföretag som tillhandahåller tjänster utan filialetablering 
3 210 
tillhandahållare av virtuella valutor 
2 140 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
På en sådan leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster som avses i 28 § i lagen om tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster ska under den övergångsperiod som anges i den paragrafen tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism 

I enlighet med riksdagens beslut  
upphävs i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) 1 kap. 2 § 1 mom. 7 punkten och 
ändras 1 kap. 2 § 1 mom. 1 punkten underpunkt a som följer: 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
2 § 
Tillämpningsområde 
Denna lag tillämpas på 
1) i 4 § 2 mom. i lagen om Finansinspektionen (878/2008) avsedda
a) auktoriserade tillsynsobjekt, med undantag av börser enligt 6 punkten i det momentet, centralinstitutet för en sammanslutning enligt 11 punkten och leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster enligt 16 punkten i det momentet,
 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
På en sådan leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster som avses i 28 § i lagen om tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster (/) ska under den övergångsperiod som anges i den paragrafen tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 6 § i straffregisterlagen  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i straffregisterlagen (770/1993) 6 § 6 mom., sådant det lyder i lag 215/2012, samt  
fogas till 6 §, sådan den lyder i lagarna 215/2012, 149/2014, 555/2017 och 1055/2018, ett nytt 6 mom., varvid det ändrade 6 mom. och de nuvarande 7 och 8 mom. blir 7—9 mom., som följer: 
6 § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utöver vad som föreskrivs i 1—5 mom. får en person ett straffregisterutdrag om sig själv för bedömning av det goda anseende som avses i artikel 5.2 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1503 om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag och om ändring av förordning (EU) 2017/1129 och direktiv (EU) 2019/1937. I utdraget antecknas uppgifter om avgöranden genom vilka personen har dömts för olovligt bedrivande av verksamhet som värdepapperscentral enligt 8 kap. 11 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017), olovligt bedrivande av verksamhet som central motpart enligt 8 kap. 12 mom. i den lagen, kreditgivarbrott enligt 19 § 1 mom. i lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare (853/2016), brott vid förmedling av person-till-person-lån enligt 19 § 2 mom. i den lagen, ombudsbrott enligt 22 § i lagen om ombud för obligationsinnehavare (574/2017), gräsrotsfinansieringsbrott enligt 22 § i lagen om tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster (/), olovligt ordnande av handel med finansiella instrument enligt 13 kap. 2 § i lagen om handel med finansiella instrument (1070/2017), hypoteksbanksbrott enligt 32 § i lagen om hypoteksbanksverksamhet (688/2010), fastighetsfondsbrott enligt 25 § i lagen om fastighetsfonder (1173/1997), kreditinstitutsbrott enligt 21 kap. 2 § i kreditinstitutslagen (610/2014), brott mot bestämmelserna om utdelning av kreditinstituts medel enligt 21 kap. 3 § i den lagen, betalningsinstitutsbrott enligt 49 § i lagen om betalningsinstitut (297/2010), aktiebolagsbrott enligt 25 kap. 1 § i aktiebolagslagen (624/2006), andelslagsbrott enligt 27 kap. 1 § i lagen om andelslag (421/2013), pantlånebrott enligt 37 § 1 mom. i lagen om pantlåneinrättningar (1353/1992), registeranteckningsbrott enligt 16 kap. 7 § i strafflagen, brott mot näringsförbud enligt 16 kap. 11 §, givande av muta enligt 16 kap. 13 §, grovt givande av muta enligt 16 kap. 14 §, givande av muta åt riksdagsledamot enligt 16 kap. 14 a §, grovt givande av muta åt riksdagsledamot enligt 16 kap. 14 b §, förskingring enligt 28 kap. 4 §, grov förskingring enligt 28 kap. 5 §, skattebedrägeri enligt 29 kap. 1 §, grovt skattebedrägeri enligt 29 kap. 2 §, skatteförseelse enligt 29 kap. 4 §, arbetspensionsförsäkringsavgiftsbedrägeri enligt 29 kap. 4 a §, grovt arbetspensionsförsäkringsavgiftsbedrägeri enligt 29 kap. 4 b §, olycksfallsförsäkringspremiebedrägeri enligt 29 kap. 4 c §, subventionsbedrägeri enligt 29 kap. 5 §, grovt subventionsbedrägeri enligt 29 kap. 6 §, subventionsmissbruk enligt 29 kap. 7 §, grovt subventionsmissbruk enligt 29 kap. 7 a §, marknadsföringsbrott enligt 30 kap. 1 §, konkurrensbrott enligt 30 kap. 2 §, konsumentkreditbrott enligt 30 kap. 3 §, givande av muta i näringsverksamhet enligt 30 kap. 7 §, grovt givande av muta i näringsverksamhet enligt 30 kap. 7 a §, tagande av muta i näringsverksamhet enligt 30 kap. 8 §, grovt tagande av muta i näringsverksamhet enligt 30 kap. 8 a §, bokföringsbrott enligt 30 kap. 9 §, grovt bokföringsbrott enligt 30 kap. 9 a §, bokföringsbrott av oaktsamhet enligt 30 kap. 10 §, revisionsbrott enligt 30 kap. 10 a §, häleri enligt 32 kap. 1 §, grovt häleri enligt 32 kap. 2 §, yrkesmässigt häleri enligt 32 kap. 3 §, häleri av oaktsamhet enligt 32 kap. 4 §, penningtvätt enligt 32 kap. 6 §, grov penningtvätt enligt 32 kap. 7 §, stämpling till grov penningtvätt enligt 32 kap. 8 §, penningtvätt av oaktsamhet enligt 32 kap. 9 §, finansiering av ett terroristbrott enligt 34 a kap. 5 §, finansiering av ett terrorist enligt 34 a kap. 5 a §, finansiering av ett terroristgrupp enligt 34 a kap. 5 b §, bedrägeri enligt 36 kap. 1 §, grovt bedrägeri enligt 36 kap. 2 §, försäkringsbedrägeri enligt 36 kap. 4 §, missbruk av förtroendeställning enligt 36 kap. 5 §, penningförfalskning enligt 37 kap. 1 §, grov penningförfalskning enligt 37 kap. 2 §, lindrig penningförfalskning enligt 37 kap. 3 §, förberedelse till penningförfalskning enligt 37 kap. 4 §, användning av falska pengar enligt 37 kap. 5 §, innehav av falska pengar enligt 37 kap. 6 §, spridning av penningimitation enligt 37 kap. 7 §, betalningsmedelsbedrägeri enligt 37 kap. 8 §, grovt betalningsmedelsbedrägeri enligt 37 kap. 9 §, förberedelse till betalningsmedelsbedrägeri enligt 37 kap. 11 §, sekretessbrott enligt 38 kap. 1 §, oredlighet som gäldenär enligt 39 kap. 1 §, grov oredlighet som gäldenär enligt 39 kap. 1 a §, gäldenärsbedrägeri enligt 39 kap. 2 §, grovt gäldenärsbedrägeri enligt 39 kap. 3 §, gäldenärssvek enligt 39 kap. 4 §, gynnande av borgenär enligt 39 kap. 6 §, tagande av muta enligt 40 kap. 1 §, grovt tagande av muta enligt 40 kap. 2 §, mutförseelse enligt 40 kap. 3 §, tagande av muta som riksdagsledamot enligt 40 kap. 4 §, grovt tagande av muta som riksdagsledamot enligt 40 kap. 4 a §, missbruk av Europeiska unionens medel som riksdagsledamot enligt 40 kap. 8 a §, grovt missbruk av Europeiska unionens medel som riksdagsledamot enligt 40 kap. 8 b §, värdepappersmarknadsbrott enligt 51 kap. i strafflagen, investeringstjänstbrott enligt 16 kap. 2 § i lagen om investeringstjänster (747/2012) eller brott mot bestämmelserna om utdelning av värdepappersföretags medel enligt 16 kap. 4 § i den lagen, placeringsfondsbrott enligt 27 kap. 4 § 1 mom. i lagen om placeringsfonder (213/2019), sparbanksbrott enligt 127 § i sparbankslagen (1502/2001) eller för AIF-brott enligt 22 kap. 5 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014). I utdraget antecknas också uppgifter om avgöranden genom vilka han eller hon med stöd av bestämmelser som har gällt före ikraftträdandet av de ovannämnda bestämmelserna har dömts för ett brott som motsvarar en gärning som nämns ovan. 
När ett utdrag som avses i 1—6 mom. begärs ska ändamålet uppges. Ett utdrag som avses i   2—6 mom. ges endast till den som utdraget gäller. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 2 kap. 16 § i försäkringsbolagslagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i försäkringsbolagslagen (521/2008) 2 kap. 16 § 1 mom. 2 a-punkten, sådan den lyder i lag 577/2017, som följer: 
2 kap. 
Bildande av försäkringsbolag och koncession 
16 § 
Bedrivande av anknytande verksamhet 
Ett försäkringsbolag får utöver sin huvudsakliga verksamhet vara representant för ett annat företag än ett sådant som bedriver försäkringsverksamhet samt för detta företags räkning marknadsföra och sälja dess tjänster och produkter till kunder, om företaget i fråga är  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2 a) leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster enligt 3 § 1 punkten i lagen om tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster (/), 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
På en sådan leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster som avses i 28 § i lagen om tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster ska under den övergångsperiod som anges i den paragrafen tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om ombud för obligationsinnehavare 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om ombud för obligationsinnehavare (574/2017) 1 § 3 mom., 15 § 2 mom. och 16 § 1 mom. som följer: 
1 § 
Tillämpningsområde 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vad som i denna lag föreskrivs om obligationslån och obligationer tillämpas också på i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1503 om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag och om ändring av förordning (EU) 2017/1129 och direktiv (EU) 2019/1937, nedan EU:s gräsrotsfinansieringsförordning, avsedd lånebaserad gräsrotsfinansiering och på annan lånebaserad gräsrotsfinansiering som avses i lagen om tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster (/) och på andra värdepapper som i huvudsak kan betraktas som skuldinstrument, om inte något annat har överenskommits i ett ombudsavtal. 
15 § 
Registreringsskyldighet och registeranmälan 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
En näringsidkare får verka som ombud i sådan lånebaserad gräsrotsfinansiering som tillhandahålls av en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster enligt EU:s gräsrotsfinansieringsförordning eller annan lånebaserad gräsrotsfinansiering som avses i lagen om tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster endast om näringsidkaren i enlighet med detta kapitel har blivit registrerad som ombud i det offentliga register som Finansinspektionen för över ombud för obligationsinnehavare.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
16 § 
Undantag från registreringsskyldigheten 
Registreringsskyldigheten gäller inte kreditinstitut, betalningsinstitut, försäkringsbolag, fondbolag, värdepappersföretag, leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster, förvaltare av alternativa investeringsfonder eller andra företag för finansiella tjänster som beviljats auktorisation av Finansinspektionen eller av en motsvarande tillsynsmyndighet i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat) eller i en stat inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD-stat) och inte heller andra parter som tillhandahåller finansiella tjänster och som är föremål för en sådan tillsynsmyndighets motsvarande tillsyn när de verkar som ombud i Finland. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den20
På en sådan leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster som avses i 28 § i lagen om tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster ska under den övergångsperiod som anges i den paragrafen tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 1 § i lagen om penninginsamlingar  

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om penninginsamlingar (863/2019) 1 § 3 mom. 7 punkten, sådan den lyder i lag 945/2021, som följer: 
1 § 
Tillämpningsområde 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Lagens tillämpningsområde omfattar inte 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
7) gräsrotsfinansieringstjänster som avses i 1 § 1 mom. i lagen tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster (/), 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
På en sådan leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster som avses i 28 § i lagen om tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster ska under den övergångsperiod som anges i den paragrafen tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 15.3.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare