Senast publicerat 10-05-2021 19:17

Riksdagens svar RSv 170/2016 rd RP 151/2016 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen

RP 151/2016 rd
ShUB 27/2016 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen (RP 151/2016 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 27/2016 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av 7 § i barnbidragslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i barnbidragslagen (796/1992) 7 § 1 och 2 mom., sådana de lyder i lag 1111/2014, som följer: 
7 § 
Barnbidragets storlek 
Barnbidraget är 94,88 euro per barn och kalendermånad. 
Om en i 6 § avsedd person har rätt att lyfta barnbidrag för flera än ett barn, är barnbidragets belopp för det andra barnet 104,84 euro, för det tredje barnet 133,79 euro, för det fjärde barnet 153,24 euro och för varje påföljande barn 172,69 euro per kalendermånad. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 23.11.2016 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare