Senast publicerat 13-12-2018 12:46

Riksdagens svar RSv 170/2018 rd RP 122/2018 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom och lagen om ekonomiskt stöd efter värnpliktigs död

Riksdagen
RP 122/2018 rd
ShUB 16/2018 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom och lagen om ekonomiskt stöd efter värnpliktigs död (RP 122/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 16/2018 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lagar: 

  Lag om ändring av lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  fogas till lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom (1521/2016) en ny 11 a § som följer: 
  11 a § 
  Tilläggsersättning för bestående men 
  Tilläggsersättning betalas för bestående allmänt men som en i 1 § 1 mom. 1—3 punkten avsedd person drabbats av till följd av en skada eller sjukdom som orsakats av ett skadefall. En förutsättning för betalning av tilläggsersättning är att skadefallet har inträffat under tjänstgöring eller under en resa som krävs för tjänstgöringen eller har ett omedelbart samband med tjänstgöringen, eller att skadefallet beror på förhållandena på tjänstgöringsplatsen. 
  Menets omfattning bestäms i enlighet med 83—85 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. För bestående men enligt invaliditetsklass 20 betalas som en engångsersättning 210 000 euro och för partiellt bestående men som en engångsersättning så många tjugondedelar av detta ersättningsbelopp som invaliditetsklassen utvisar. 
  Om invaliditetsklassen stiger med minst en klass på grund av att skadan eller sjukdomen förvärrats, ändras tilläggsersättningsbeloppet så att det motsvarar ändringen av invaliditetsklassen. 
  Det penningbelopp som nämns i 2 mom. motsvarar indexnivån för 2017 och justeras årligen med den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006). Det justerade penningbeloppet avrundas till närmaste hela tiotusental euro. 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
  På ersättning som betalas för skadefall som inträffat före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid tidpunkten för skadefallet. 
   Slut på lagförslaget 

  Lag om ändring av lagen om ekonomiskt stöd efter värnpliktigs död 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om ekonomiskt stöd efter värnpliktigs död (1309/1994) 1 §, 2 § 2 och 3 mom. samt 3 §, 
  av dem 1 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1450/2007 och 2 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1450/2007, samt 
  fogas till lagen nya 3 a och 3 b § som följer: 
  1 § 
  Lagens tillämpningsområde 
  I denna lag föreskrivs om ekonomiskt stöd som motsvarar grupplivförsäkring och om tilläggsersättning som efter en person som fullgjort tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1438/2007), civiltjänstlagen (1446/2007) eller lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995) betalas till dennes förmånstagare. 
  På tilläggsersättningen tillämpas vad som i 5—8 § föreskrivs om ekonomiskt stöd. 
  2 § 
  Villkor för beviljande av stöd 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Ekonomiskt stöd beviljas också i de fall där en person efter fullgörandet av sin tjänstgöring har erhållit full olycksfallspension med stöd av lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom (1521/2016) och avlider inom tre år efter det att tjänstgöringen avslutades. 
  I fråga om en person som deltar i reservens repetitionsövning eller extra tjänstgöring enligt värnpliktslagen eller i kompletterande tjänstgöring eller extra tjänstgöring enligt civiltjänstlagen tillämpas bestämmelserna om ekonomiskt stöd i denna lag, om dödsfallet har inträffat på vägen till tjänstgöring, under tjänstgöringen eller under återfärden från tjänstgöring. 
  3 § 
  Förmånstagare 
  Berättigade till stöd enligt denna lag är förmånslåtarens make och förmånslåtarens barn som inte fyllt 22 år. Med make avses äkta make eller maka eller sådan sambo som bodde tillsammans med förmånslåtaren och med vilken förmånslåtaren hade eller hade haft ett gemensamt barn eller ett av notarius publicus bestyrkt avtal om ömsesidigt underhåll. 
  Med förmånslåtarens barn avses förmånslåtarens eget barn, äkta makes eller makas barn om denna make eller maka är barnets vårdnadshavare eller var barnets vårdnadshavare tills barnet blev myndigt, och barn vars underhåll förmånslåtaren har sörjt för i sitt eget hem eller på något annat sätt. 
  En äkta make eller maka har inte rätt till stöd, om förmånslåtaren vid sin död hade ingått ett sådant samboförhållande som avses i 1 mom. och ansökan om upplösning av äktenskapet var anhängig. En sambo har inte rätt till stöd, om förmånslåtaren var gift och ingen ansökan om upplösning av äktenskapet var anhängig. 
  Stöd betalas inte till en förmånstagare som genom brott uppsåtligen har orsakat förmånslåtarens död. 
  3 a § 
  Beloppet av ekonomiskt stöd 
  Stödet består av ett grundbelopp, en barnförhöjning och en olycksfallsförhöjning på samma grunder som det i det tjänste- och arbetskollektivavtal som gäller statliga tjänstemän har avtalats om ekonomisk förmån som motsvarar grupplivförsäkring. 
  3 b § 
  Tilläggsersättning med anledning av dödsfall på grund av olycksfall eller tjänstgöringsrelaterad sjukdom 
  Om förmånslåtaren har avlidit till följd av en skada eller sjukdom som ersätts med stöd av lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom inom tre år från skadefallet, betalas primärt till förmånslåtarens make en tilläggsersättning på 200 000 euro och till vart och ett av förmånslåtarens barn som inte fyllt 18 år en tilläggsersättning på 40 000 euro. Om det inte finns primära förmånstagare, betalas en ersättning på 20 000 euro till vardera av förmånslåtarens föräldrar. 
  En förutsättning för betalning av tilläggsersättning är att skadefallet har inträffat under tjänstgöring eller under en resa som krävs för tjänstgöringen eller har ett omedelbart samband med tjänstgöringen, eller att skadefallet beror på förhållandena på tjänstgöringsplatsen. 
  De penningbelopp som nämns i 1 mom. motsvarar indexnivån för 2017 och justeras årligen med den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006). Det justerade penningbeloppet avrundas till närmaste hela tiotusental euro. 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den20
  På stöd och ersättning som betalas för dödsfall som inträffat före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid dödsfallet. 
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 12.12.2018 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare