Senast publicerat 26-11-2021 15:00

Riksdagens svar RSv 171/2021 rd RP 196/2021 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 26 b § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg

RP 196/2021 rd
KoUB 25/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 26 b § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (RP 196/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 25/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av 26 b § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009) 26 b § 4 mom., sådant det lyder i lag 253/2019, som följer: 
26 b § 
Besättningslista 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Befälhavaren på ett fiskefartyg som används för kommersiellt fiske och där fiskeverksamhet bedrivs på basis av arbetsavtal ska lämna besättningslistans uppgifter i land före fartygets avgång eller omedelbart efter avgången. Uppgifterna ska lämnas till redaren eller, om redaren finns med på fartyget, till någon annan kontaktperson. På begäran ska redaren eller den andra kontaktpersonen lämna besättningslistans uppgifter till Gränsbevakningsväsendet. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 26.11.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare