Senast publicerat 04-12-2020 12:28

Riksdagens svar RSv 173/2020 rd RP 223/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen

Riksdagen
RP 223/2020 rd
ShUB 36/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen (RP 223/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 36/2020 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lag: 

  Lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  fogas temporärt till 3 kap. i sjukförsäkringslagen (1224/2004) en ny 7 § och till 15 kap. 9 §, sådan den lyder i lagarna 890/2006 och 943/2016, ett nytt 4 mom. som följer: 
  3 kap. 
  Ersättningar för vård och undersökningar 
  7 § 
  Ersättningstaxan för undersökningar för konstaterande av smitta av covid-19 
  Med avvikelse från vad som föreskrivs i 5 och 6 § får bestämmelser om ersättningstaxan för undersökningar för konstaterande av smitta av covid-19 utfärdas genom förordning av statsrådet. Ersättningstaxan grundar sig på kostnaderna för undersökningen, det terapeutiska värdet av den tjänst som ska ersättas och de medel som står till buds.  
  Om arvodet för undersökningen är större än ersättningstaxan, betalas i ersättning det belopp som anges i ersättningstaxan. Om arvodet är mindre än ersättningstaxan, betalas i ersättning beloppet av arvodet. 
  På undersökningar för vilka ingen ersättningstaxa föreskrivits med stöd av denna paragraf tillämpas 5 och 6 §. 
  15 kap. 
  Verkställighet 
  9 § 
  Direktersättningsförfarande 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Om en serviceproducent som arvode har debiterat en försäkrads arbetsgivare ett pris som är nedsatt med beloppet av ersättningen enligt 3 kap. 7 §, kan trots vad som föreskrivs i 1 mom. i denna paragraf ersättningen betalas till serviceproducenten på basis av serviceproducentens redovisning i enlighet med vad som avtalats särskilt. I fråga om meddelande av beslut till den försäkrade iakttas vad som föreskrivs i 3 mom. 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 31 december 2021. 
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 3.12.2020 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare