Senast publicerat 05-12-2022 15:54

Riksdagens svar RSv 173/2022 rd RP 234/2022 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt elstöd och lag om temporär ändring av 92 § i inkomstskattelagen

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt elstöd och lag om temporär ändring av 92 § i inkomstskattelagen (RP 234/2022 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 27/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om temporärt elstöd 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Lagens syfte 
Denna lag innehåller bestämmelser om tillfälligt elstöd genom vilket i Finland stadigvarande bosatta hushåll med låg inkomst stöds på grund av oskäliga elkostnader för bostaden som beror på att priset på el har stigit. 
2 § 
Rätt till stöd 
Elstöd kan beviljas för sådana elenergikostnader för en bostad i Finland som ett hushåll använder för stadigvarande boende, som uppkommit den 1 januari 2023 eller därefter, men dock före den 1 maj 2023. Om hushållet samtidigt har mer än en stadigvarande bostad i sitt bruk, beviljas stödet på basis av endast en elförbrukningsplats. 
Rätt till elstöd har ett hushåll som på grund av sina låga inkomster inte fullt ut kan utnyttja och inte har ansökt om sådant i 127 g § i inkomstskattelagen (1535/1992) avsett hushållsavdrag som beviljas på basis av elenergiräkningar. 
En förutsättning för beviljande av elstöd är att hushållets kostnader för elenergiförbrukningen överstiger den självrisk som anges i 5 §. 
Ett hushåll har inte rätt till elstöd, om en skattskyldig som hör till samma hushåll för samma tid har rätt till hushållsavdrag enligt 127 g § i inkomstskattelagen på basis av elenergiräkningen. 
3 § 
Styrning och ledning samt verkställighet 
Den allmänna styrningen och ledningen av stödverksamheten enligt denna lag hör till social- och hälsovårdsministeriets uppgifter. Folkpensionsanstalten svarar för verkställigheten av denna lag. 
4 § 
Ansökan om och beviljande av stöd 
Ansökan om elstöd görs hos Folkpensionsanstalten. Folkpensionsanstalten fastställer de förfaranden och blanketter som behövs för verkställigheten av denna lag. 
Folkpensionsanstalten undersöker rätten till stöd och beviljar stödet på basis av ansökan och den elfaktura som bifogats ansökan. 
Elstöd enligt denna lag ska ansökas senast vid utgången av 2023. 
5 § 
Stödbelopp och utbetalning av stöd 
Elstödet är 60 procent av det belopp som betalats för förbrukad elenergi till den del beloppet överstiger självriskandelen. Självriskandelen är 400 euro per månad. Det belopp som betalats för elenergi som beaktas vid beviljandet av elstöd är högst 1 500 euro i månaden. 
Med det belopp som betalats för elenergi avses det skattepliktiga belopp som har betalats för den elenergi som skaffats till elförbrukningsplatsen samt eventuell grundavgift i anslutning till den. Det belopp som har betalats för elöverföring berättigar inte till elstöd. Det belopp som betalats för elenergi berättigar inte till elstöd till den del kostnaderna gäller näringsverksamhet eller bedrivande av jordbruk eller om kostnaderna har dragits av i beskattningen. 
Elstödet beviljas separat för en månad i sänder, och det betalas in på det bankkonto som sökanden har uppgett. 
Vid fastställandet av elstödet beaktas inte elfakturan till den del det på basis av fakturan har betalats stöd enligt lagen om utkomststöd (1412/1997). 
Elstödet är skattefritt för mottagaren. 
Elstöd betalas inte ut för de månader för vilka stödbeloppet skulle understiga 5 euro. 
6 § 
Beslut om stöd 
Folkpensionsanstalten meddelar ett skriftligt beslut om beviljande eller nekande av elstöd. 
7 § 
Bestämmelser om förfarandet samt ändringssökande 
På överföring av elstöd på någon annan tillämpas vad som i 15 kap. 15 § 2 mom. i sjukförsäkringslagen (1224/2004) föreskrivs om överföring av rättigheter eller förmåner på någon annan. På stödet tillämpas också bestämmelserna om ändringssökande, självrättelse och undanröjande av beslut i 17 kap. i sjukförsäkringslagen samt bestämmelserna om kundens rätt att få uppgifter och om erhållande och utlämnande av uppgifter i 19 kap. i den lagen. 
Elstöd får inte utmätas. 
8 § 
Finansiering 
Elstöd betalas av statens medel. Social- och hälsovårdsministeriet ersätter Folkpensionsanstalten för kostnaderna för de stöd som betalas med stöd av denna lag. 
Staten betalar kostnaderna för elstödet i förskott till Folkpensionsanstalten den första vardagen i varje månad enligt Folkpensionsanstaltens uppskattning. Skillnaden mellan de faktiska kostnaderna och de förskott som betalats fastställs i samband med Folkpensionsanstaltens bokslut. Under den månad som följer efter fastställandet av bokslutet återbetalar Folkpensionsanstalten till social- och hälsovårdsministeriet det överskott som staten betalat, eller betalar social- och hälsovårdsministeriet underskottet till Folkpensionsanstalten. 
9 § 
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 30 april 2023. Denna lag tillämpas på elstöd också efter det att lagens giltighetstid löpt ut. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om temporär ändring av 92 § i inkomstskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
ändras temporärt i inkomstskattelagen (1535/1992) 92 § 27 punkten, sådan den lyder i lag 1510/2016, och 
fogas temporärt till 92 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1360/2002, 1273/2004, 528/2005, 770/2005, 1128/2005, 946/2008, 929/2012, 1246/2013 och 1510/2016, en ny 28 punkt som följer: 
92 § 
Skattefria sociala förmåner 
Skattepliktig inkomst är inte 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
27) mottagningspenning och brukspenning enligt lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel (746/2011), 
28) stöd enligt lagen om temporärt elstöd (/). 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 31 december 2023. Lagen tillämpas vid beskattningen för 2023. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 25.11.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare