Senast publicerat 01-12-2021 09:06

Riksdagens svar RSv 175/2021 rd RP 147/2021 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och till lagar som har samband med den

RP 147/2021 rd
KuUB 10/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och till lagar som har samband med den (RP 147/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kulturutskottet (KuUB 10/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 

I enlighet med riksdagens beslut  
upphävs i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 2 § 2 mom. 1 punkten, 10 a § och 24 § 11 mom., 
av dem 10 a § sådan den lyder i lag 532/2017 och 24 § 11 mom. sådant det lyder i lag 374/2017, 
ändras 3 § 1 punkten, 5 § 1 och 3 punkten, 6 §, 7 § 1 mom., rubriken för 8 §, 8 § 1 mom., 9 § 1 mom., 11 § 1 mom., 24 § 1, 3 och 7 mom., 29 § 1 och 2 mom., 31 § 1 mom. 2 punkten, 32 b § 1 mom., 32 d § 2 mom. 1 och 3 punkten, 48 § 1 mom., 48 a § 1 mom. samt 60 §, 
sådana de lyder, 3 § 1 punkten, 5 § 3 punkten, 7 § 1 mom., 8 § 1 mom., 9 § 1 mom., 24 § 1 och 7 mom. samt 32 b § 1 mom. i lag 1220/2020, 5 § 1 punkten, 6 §, rubriken för 8 §, 32 d § 2 mom. 1 och 3 punkten samt 48 § 1 mom. i lag 532/2017, 11 § 1 mom., 29 § 2 mom. och 48 a § 1 mom. i lag 1486/2016, 24 § 3 mom. i lag 1045/2013, 29 § 1 mom. i lag 1094/2018, 31 § 1 mom. 2 punkten i lag 1410/2014 och 60 § delvis ändrad i lagarna 1317/2019 och 1094/2018, samt 
fogas till 1 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 1410/2014, 532/2017, 957/2017, 716/2018, 315/2019, 1083/2020 och 1220/2020, en ny 2 a-punkt som följer: 
1 § 
Tillämpningsområde 
I denna lag föreskrivs om statsandelar och statsunderstöd som beviljas kommuner, samkommuner, registrerade sammanslutningar, stiftelser och statliga affärsverk för driftskostnader samt om annan finansiering av sådan verksamhet som regleras i 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2 a) lagen om utbildning som handleder för examensutbildning (1215/2020), 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
1) undervisningsverksamhet anordnande av verksamhet enligt de lagar som nämns i 1 § 1 mom. 1, 2, 2 a- och 3 punkten och sådan verksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning och lagen om grundläggande konstundervisning som avses i 2 § 2 mom. 2, 3 a-, 3 b-, 4 och 8—10 punkten, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5 § 
Grunden för beräkning av finansieringen 
Finansieringen för driftskostnaderna bestäms enligt kalkylerade grunder. Finansieringen bestäms 
1) för gymnasier och utbildning som handleder för examensutbildning och som ordnas av en anordnare av gymnasieutbildning på basis av antalet studerande samt de per studerande bestämda priserna per enhet, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3) för utbildning som handleder för examensutbildning och som ordnas av en anordnare av grundläggande utbildning, förskoleundervisning för femåriga elever som omfattas av förlängd läroplikt enligt 26 a § i lagen om grundläggande utbildning, undervisning som ordnas utomlands, undervisning som grundar sig på förlängd läroplikt enligt 2 § 3 mom. i läropliktslagen, skolhemsundervisning, grundläggande utbildning som ordnas vid en internatskola, förskoleundervisning under det första året av en tvåårig förskoleundervisning som omfattas av ett sådant tillstånd att ordna utbildning som avses i 7 § i lagen om grundläggande utbildning, flexibel grundläggande utbildning och inledandet av verksamhet som privat utbildningsanordnare på basis av antalet elever och det per elev bestämda priset per enhet, för sådan grundläggande utbildning som avses i 46 § i lagen om grundläggande utbildning på basis av antalet kurser och det per kurs bestämda priset per enhet och för förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen på basis av antalet närvaromånader och det per närvaromånad bestämda priset per enhet, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6 § 
Kommunens statsandel och grunden för statsandelen för finansiering av gymnasieutbildning 
För kostnader som föranleds av de verksamheter som nämns i 5 § 1 och 2 punkten beviljas kommunen i statsandel det belopp som fås när grunden för kommunens statsandel, som beräknats enligt 2 mom., minskas med kommunens självfinansieringsandel som beräknats enligt 8 §. 
Grunden för kommunens statsandel fås genom sammanräkning av produkten av antalet studerande inom gymnasieutbildning som ordnas av kommunen och inom utbildning som handleder för examensutbildning och som ordnas av en anordnare av gymnasieutbildning och de per studerande bestämda priserna per enhet samt den tilläggsfinansiering för en särskild utbildningsuppgift i gymnasiet som avses i 24 a § och som bildas så att den relativa andel som prestationerna inom den särskilda utbildningsuppgift som anordnas av kommunen utgör av samtliga utbildningsanordnares prestationer multipliceras med den nationella tilläggsfinansieringen för den särskilda utbildningsuppgiften. 
7 § 
Finansiering av gymnasieutbildning som ordnas av samkommuner och privata utbildningsanordnare 
För i gymnasielagen avsedd utbildning och utbildning som handleder för examensutbildning och som ordnas av en anordnare av gymnasieutbildning beviljas samkommuner och privata utbildningsanordnare finansiering till ett belopp som motsvarar statsandelsgrunden och som beräknats på det sätt som föreskrivs i 6 § 2 mom. enligt antalet studerande hos utbildningsanordnarna, priserna per enhet och tilläggsfinansieringen för en särskild utbildningsuppgift. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
8 § 
Kommunens självfinansieringsandel av driftskostnaderna för gymnasieutbildning 
Kommunens självfinansieringsandel av driftskostnaderna för gymnasieutbildning utgör 52,21 procent och av driftskostnaderna för utbildning som handleder för examensutbildning och som ordnas av en anordnare av gymnasieutbildning 50 procent av det belopp som fås när det belopp som beräknats enligt 2 och 3 mom. divideras med antalet invånare i hela landet och det därigenom erhållna beloppet multipliceras med kommunens invånarantal. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
9 § 
Anslag för yrkesutbildning 
Undervisnings- och kulturministeriet beviljar anordnare av yrkesutbildning finansiering för de uppgifter som det föreskrivs om i lagen om yrkesutbildning, lagen om utbildning som handleder för examensutbildning och läropliktslagen inom ramen för det anslag som tas in i statsbudgeten och inom ramen för kommunens finansieringsandel enligt 9 a § 1 mom. (anslag för yrkesutbildning). Som finansiering beviljas på kalkylerade grunder basfinansiering, prestationsbaserad finansiering och genomslagsfinansiering. Därtill beviljas strategifinansiering. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
11 § 
Finansiering av förskoleundervisning och grundläggande utbildning 
För sådan verksamhet som avses i 2 § 2 mom. 2, 3 a-, 3 b-, 4, 9 och 11 punkten och för sådant tillägg för internatskola som avses i 2 § 2 mom. 5 punkten samt för utbildning som handleder för examensutbildning och som ordnas av en anordnare av grundläggande utbildning beviljas en kommun, en samkommun eller en sådan privat utbildningsanordnare som har fått ett tillstånd att ordna utbildning enligt 7 § i lagen om grundläggande utbildning finansiering till ett belopp som fås genom att antalet prestationer multipliceras med priset per enhet för prestationen i enlighet med 5 § 3 punkten. För sådan skolhemsförhöjning som avses i 2 § 2 mom. 5 punkten och för sådan verksamhet som avses i 2 § 2 mom. 7 punkten beviljas en privat utbildningsanordnare som har fått ett sådant tillstånd att ordna utbildning som avses i 7 § i lagen om grundläggande utbildning dessutom finansiering till ett belopp som fås genom att antalet prestationer multipliceras med priset per enhet för prestationen i enlighet med 5 § 3 punkten. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
24 § 
Priserna per enhet för gymnasier 
Priserna per enhet för studerande vid gymnasier beräknas årligen på basis av de riksomfattande totalkostnader som alla utbildningsanordnare har orsakats av gymnasieutbildning enligt gymnasielagen och läropliktslagen samt av utbildning som handleder för examensutbildning och som ordnas av en anordnare av gymnasieutbildning under året före det år som föregår det år då priserna per enhet bestäms. Från totalkostnaderna avdras först 1,44 procent för tilläggsfinansieringen för en särskild utbildningsuppgift i gymnasiet. Vid beräkning av priserna per enhet beaktas emellertid inte utgifterna för undervisning utomlands eller studerande som får sådan undervisning. Vid beräkning av priserna per enhet viktas antalet studerande som deltar i utbildning som handleder för examensutbildning med koefficienten 1,17. Vid beräkning av priserna per enhet viktas antalet studerande som deltar i gymnasieutbildning för vuxna med koefficienten 0,615, med undantag av studerande som får utbildning vid en internatskola. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Priset per enhet för anordnare av gymnasieutbildning bestäms i fråga om studerande i utbildning som handleder för examensutbildning genom en gradering av det genomsnittliga pris per enhet för gymnasieutbildning som föreskrivs med stöd av 23 §. Bestämmelser om viktkoefficienten för utbildning som handleder för examensutbildning utfärdas genom förordning av statsrådet. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
För en studerande som deltar i gymnasieutbildning för vuxna är priset per enhet 61,5 procent av det per studerande bestämda priset per enhet för utbildningsanordnaren i fråga. Detta gäller dock inte studerande som får utbildning vid en internatskola. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
29 § 
Priserna per enhet för förskoleundervisning och grundläggande utbildning 
Priserna per enhet för de verksamheter som avses i 2 § 2 mom. 2, 3 a-, 3 b-, 4, 5 och 9 punkten och för utbildning som handleder för examensutbildning och som ordnas av en anordnare av grundläggande utbildning fås genom att man från hemkommunsersättningens grunddel som finansministeriet bestämt i enlighet med 38 § i lagen om statsandel för kommunal basservice drar av 320,77 euro och multiplicerar skillnaden med följande koefficienter: 
 
per elev 
per närvaromånad 
per kurs 
Utbildning som handleder för examensutbildning 
1,22 
 
 
Förlängd läroplikt, förskoleundervisning för femåringar 
1,41 
 
 
Tilläggsfinansiering för den förlängda läroplikten, elever med mycket svår utvecklingsstörning 
4,76 
 
 
Tilläggsfinansiering för den förlängda läroplikten, andra elever än elever med mycket svår utvecklingsstörning 
2,97 
 
 
Tillägg för internatskola 
0,46 
 
 
Skolhemsförhöjning 
1,86 
 
 
Undervisning utomlands enligt lagen om grundläggande utbildning 
1,23 
 
 
Förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen 
 
0,186 
 
Annan grundläggande utbildning enligt 46 § i lagen om grundläggande utbildning än den som avses i 2 mom. i den paragrafen 
 
 
0,046 
Utöver priset per enhet för utbildning som handleder för examensutbildning får utbildningsanordnaren en tilläggsfinansiering som motsvarar tilläggsfinansieringen för förlängd läroplikt för de elever som omfattades av den förlängda läroplikten när de slutförde den grundläggande utbildningens lärokurs. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
31 § 
Kostnader som inte beaktas vid beräkningen av priser per enhet 
Som driftskostnader för gymnasier och sådan grundläggande konstundervisning som finansieras enligt antalet undervisningstimmar betraktas inte 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) kostnader för ordnande av skolskjuts för studerande, med undantag av de reseersättningar som avses i 21 § i läropliktslagen, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
32 b § 
Studerandeår 
Med studerandeår avses 365 dagar då den studerande beaktas som grund för finansieringen. Den studerande beaktas som grund för finansieringen från den dag då den studerandes studierätt börjar fram till den dag då studierätten upphör. Den studerande beaktas dock inte som grund för finansieringen om den studerandes studierätt tillfälligt avbryts. När studierätten bestäms tillämpas bestämmelserna i lagen om yrkesutbildning och lagen om utbildning som handleder för examensutbildning i fråga om när studierätten börjar, studierätten upphör, studierätten tillfälligt avbryts, studierätten dras in, den studerande avhålls från studierna eller den studerande avstängs från läroanstalten för viss tid samt bestämmelserna i läropliktslagen i fråga om avbrytande av fullgörandet av läroplikten. Med avvikelse från vad som föreskrivs ovan i detta moment beaktas en läropliktig studerande som grund för finansieringen, om studeranden avlägger sin läroplikt enligt en sådan plan som avses i 8 § i läropliktslagen. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
32 d § 
Basfinansiering 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Antalet faktiska studerandeår viktas på följande grunder: 
1) kostnaderna för att ordna olika examina som ingår i examensstrukturen, utbildning som handleder för examensutbildning, utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv och övrig yrkesutbildning samt ordnande av i 63 § i lagen om yrkesutbildning avsedda studier som stöder studiefärdigheterna, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3) ordnande av särskilt stöd som avses i 64 § i lagen om yrkesutbildning eller 21 § i lagen om utbildning som handleder för examensutbildning eller ordnande av krävande särskilt stöd som avses i 65 § i lagen om yrkesutbildning, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
48 § 
Beräkning av antalet studerande och elever 
För gymnasieutbildning och utbildning som handleder för examensutbildning och som ordnas av en anordnare av gymnasieutbildning beräknas finansieringen för finansåret enligt det genomsnittliga antalet studerande det år som föregår finansåret. Dessutom kan sådana kalkylerade förändringar i antalet studerande beaktas som orsakas av lag eller förordning, en föreskrift eller ett beslut av en statlig myndighet som grundar sig på lag eller förordning, eller av statsbudgeten. Vid beräkningen av priserna per enhet tillämpas dock antalet studerande hösten det år som föregår finansåret. När verksamheten inleds beräknas finansieringen enligt det kalkylerade antalet studerande. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
48 a § 
Prestationer inom den grundläggande utbildningen som används som grund för finansieringen 
För enligt denna lag finansierad grundläggande utbildning och utbildning som handleder för examensutbildning och som ordnas av en anordnare av grundläggande utbildning beräknas finansieringen för finansåret enligt elevantalet den 20 september det år som föregår finansåret, med undantag av finansieringen av den förberedande undervisningen före den grundläggande utbildningen och den grundläggande utbildning som avses i 46 § i lagen om grundläggande utbildning. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
60 § 
Ändringssökande 
Omprövning av ett beslut som gäller statsandel eller finansiering enligt denna lag får begäras inom tre månader från delfåendet av beslutet. På omprövningsförfarandet tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i förvaltningslagen. 
Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). 
Omprövning får dock inte begäras av ett beslut och ändring inte sökas i beslutet genom besvär till den del beslutet gäller de antal studerande som avses i 48 § 1 mom., med undantag av det antal studerande som används vid beräkningen av priserna per enhet. 
Vid sökande av ändring i statsunderstödsbeslut som fattats med stöd av denna lag tillämpas dock vad som föreskrivs i statsunderstödslagen. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Denna lag tillämpas första gången vid beviljande av finansiering för finansåret 2022. 
På finansieringen av i lagen om grundläggande utbildning avsedd påbyggnadsundervisning efter den grundläggande utbildningen, i gymnasielagen avsedd utbildning som förbereder för gymnasieutbildning och i lagen om yrkesutbildning avsedd utbildning som handleder för yrkesutbildning och på beaktandet av de nämnda utbildningarnas kostnader och prestationer som grund för beviljande av finansiering tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag. 
Kommunens självfinansieringsandel av driftskostnaderna för gymnasieutbildning enligt 8 § 1 mom. tillämpas första gången på den finansiering av gymnasieutbildning som beviljas för finansåret 2024. Kommunens självfinansieringsandel är 54,82 procent när finansiering beviljas för finansåret 2022 och 53,28 procent när finansiering beviljas för finansåret 2023. 
Finansieringsandelen för gymnasier med en särskild utbildningsuppgift enligt 24 § 1 mom. tillämpas första gången vid fastställande av finansieringen för finansåret 2027. Finansieringsandelen för gymnasier med en särskild utbildningsuppgift är 1,57 procent vid fastställandet av finansieringen för finansåren 2022 och 2023, 1,55 procent vid fastställandet av finansieringen för finansåret 2024, 1,51 procent vid fastställandet av finansieringen för finansåret 2025 och 1,47 procent vid fastställandet av finansieringen för finansåret 2026. 
Viktkoefficienten för utbildning som handleder för examensutbildning enligt 24 § 1 mom. tillämpas första gången vid fastställandet av finansieringen för finansåret 2027. Viktkoefficienten för utbildning som handleder för examensutbildning är 1,21 vid fastställandet av finansieringen för finansåren 2022—2024, 1,22 vid fastställandet av finansieringen för finansåret 2025 och 1,19 vid fastställandet av finansieringen för finansåret 2026. 
Viktkoefficienten för studerande i gymnasieutbildning för vuxna enligt 24 § 1 mom. tillämpas första gången vid fastställandet av finansieringen för finansåret 2027. Viktkoefficienten är 0,650 vid fastställandet av finansieringen för finansåren 2022 och 2023, 0,644 vid fastställandet av finansieringen för finansåret 2024, 0,633 vid fastställandet av finansieringen för finansåret 2025 och 0,622 vid fastställandet av finansieringen för finansåret 2026. 
Den procentuella andelen av priset per enhet för studerande i gymnasieutbildning för vuxna enligt 24 § 7 mom. tillämpas första gången vid fastställandet av finansieringen för finansåret 2024. Den procentuella andelen är 63,3 vid fastställandet av finansieringen för finansåret 2022 och 62,2 vid fastställandet av finansieringen för finansåret 2023. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) 2 § 1 mom. 3 punkten samt 
ändras 41 § 4 mom. 2 punkten, sådan den lyder i lag 1485/2016, som följer: 
41 § 
Ersättning för elever som får specialiserad sjukvård eller skolhemsundervisning eller i fråga om elever som är placerade av barnskyddsskäl 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
När ersättning enligt 1—3 mom. beräknas för finansåret beaktas som avdrag elevens andel av följande finansiering som betalas till utbildningsanordnaren: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) finansiering som betalas för finansåret enligt 11 och 29 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet för ordnande av i lagen om utbildning som handleder för examensutbildning (1215/2020) avsedd utbildning som handleder för examensutbildning,
 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om statsandel för kommunal basservice (618/2021) 2 § 1 mom. 3 punkten samt 
ändras 23 § 2 mom. 1 punkten och 24 § 1 mom. 1 punkten som följer: 
23 § 
Justering av kostnadsfördelningen 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
De grundpriser som ligger till grund för de kalkylerade kostnader som avses i 6—12 § justeras på riksnivå som en helhet. Dessutom justeras följande finansiering som avses i 11 och 29 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet: 
1) finansiering av utbildning som handleder för examensutbildning och som ordnas av en anordnare av grundläggande utbildning, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
24 § 
Driftskostnader som ska beaktas vid justering av kostnadsfördelningen 
Vid justering av kostnadsfördelningen enligt 23 § beaktas kommunernas, samkommunernas och de andra utbildningsanordnarnas driftskostnader för statsandelsåligganden enligt 1 § som ligger till grund för statsandel samt driftskostnaderna för ordnande av följande uppgifter som finansieras med stöd av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet: 
1) utbildning som handleder för examensutbildning och som ordnas av en anordnare av grundläggande utbildning, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om utbildning som handleder för examensutbildning  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om utbildning som handleder för examensutbildning (1215/2020) 3 § 2 mom., 5 § och 28 § 3 mom. som följer: 
3 § 
Utbildningsanordnare 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Kommunen får dock utan tillstånd att ordna utbildning ordna utbildning som handleder för examensutbildning, om kommunen inte har tillstånd att ordna gymnasieutbildning eller yrkesutbildning eller om det regionala behovet av den handledande utbildning som kommunen ordnar inte är av bestående natur. Utbildningen ska härvid uppfylla de förutsättningar som anges i 4 § 2 mom. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
5 § 
Ärenden som ska bestämmas i tillståndet att ordna utbildning 
I tillståndet att ordna utbildning bestäms det i samband med vilken utbildningsform tillståndet för handledande utbildning beviljas, om utbildningsanordnaren har flera tillstånd att ordna i 4 § 1 mom. avsedd utbildning. 
När anordnaren ordnar utbildning som handleder för examensutbildning ska anordnaren iaktta vad som i tillståndet att ordna grundläggande utbildning, gymnasieutbildning eller yrkesutbildning bestäms om antalet elever, antalet studerande eller antalet studerandeår, undervisningsspråket och verksamhetsområdet, om inte något annat bestäms i tillståndet att ordna utbildning som handleder för examensutbildning. Dessutom ska iakttas vad som i tillståndet att ordna grundläggande utbildning, gymnasieutbildning eller yrkesutbildning bestäms om formen för ordnande av utbildningen, utbildningens särskilda utbildningsuppgift och andra villkor som gäller ordnande av utbildningen. 
28 § 
Övergångsbestämmelser om ordnande av utbildning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Om en anordnare med stöd av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag har beviljats ett sådant tillstånd att ordna utbildning som handleder för yrkesutbildning som avses i lagen om yrkesutbildning, får utbildningsanordnaren med stöd av det tillståndet ordna utbildning som handleder för examensutbildning. På ett sådant tillstånd att ordna utbildning som avses i detta moment tillämpas i övrigt vad som i 4 § 1 mom. föreskrivs om skyldigheten att ordna utbildning samt vad som föreskrivs i 5 och 6 §. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 26.11.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare