Senast publicerat 10-05-2021 19:50

Riksdagens svar RSv 176/2018 rd RP 202/2018 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen

RP 202/2018 rd
ShUB 22/2018 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen (RP 202/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 22/2018 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av hälso- och sjukvårdslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) 63 § 2 mom. och 66 § 1 mom. samt 
fogas till lagen en ny 60 a § som följer: 
60 a § 
Ersättning för utbildning som krävs för begränsad förskrivningsrätt 
En kommun eller samkommun som är huvudman för ett sjukvårdsdistrikt eller en hälsovårdscentral och hälso- och sjukvårdsmyndigheten i landskapet Åland betalas på kalkylmässiga grunder ersättning av statsmedel för kostnaderna för utbildning som krävs för begränsad förskrivningsrätt enligt 23 b § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). Ersättningsbeloppet baserar sig på antalet personer som fått begränsad förskrivningsrätt och den ersättning som bestämts för utbildningen. 
63 § 
Utbetalning av utbildningsersättning och forskningsfinansiering 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Ersättning utifrån antalet realiserade utbildningsmånader samt ersättning för den utbildning som krävs för begränsad förskrivningsrätt betalas ut halvårsvis på ansökan. I fråga om det första halvåret ska ersättning sökas senast den 30 september samma år och i fråga om det andra halvåret senast den 31 mars det följande året. Regionförvaltningsverket och statens ämbetsverk på Åland ska avgöra ansökningar om ersättning som lämnats in inom föreskriven tid under det kalenderår då ansökan har inkommit. Regionförvaltningsverket betalar varje månad forskningsfinansiering till specialupptagningsområdets forskningskommitté, som betalar finansieringen vidare till dem som genomför projekten. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
66 § 
Bemyndigande att utfärda förordning 
Bestämmelser om beloppet av den ersättning som betalas för kostnaderna för läkar- och tandläkarutbildning och om de övriga ersättningsgrunderna och förfarandena vid betalning av ersättning utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. Bestämmelser om storleken på ersättningen för utbildning som krävs för begränsad förskrivningsrätt utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Ersättningar enligt denna lag får betalas för utbildning i fråga om personer som fått begränsad förskrivningsrätt den 1 januari 2019 eller därefter. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 13.12.2018 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare