Riksdagens svar
RSv
178
2017 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om skatteredovisning, 30 § i lagen om Skatteförvaltningen och 18 § i lagen om beskattningsförfarande
RP 152/2017 rd
FiUB 23/2017 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om skatteredovisning, 30 § i lagen om Skatteförvaltningen och 18 § i lagen om beskattningsförfarande (RP 152/2017 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 23/2017 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lagar: 
Lag 
om ändring av lagen om skatteredovisning 
I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om skatteredovisning (532/1998) 3 § 3 mom. samt 8, 9, 17—19 och 22 §, av dem 3 § 3 mom. sådant det lyder i lag 58/2017, 8 § sådan den lyder i lag 1086/2005, 18 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 254/2008, 19 § sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 347/2002 och 254/2008 och 22 § sådan den lyder i lag 254/2008, samt 
ändras 1 § 1 mom., 5 § 1 mom., 6 och 7 §, rubriken för 16 §, 20 § samt 21 § 1 och 2 mom., 
av dem 1 § 1 mom. och 5 § 1 mom. sådana de lyder i lag 793/2016 samt rubriken för 16 § sådan den lyder i lag 1086/2005, som följer: 
1 § 
Tillämpningsområde 
Till staten, kommunerna, församlingarna och Folkpensionsanstalten (skattetagarna) redovisas de skatter och avgifter som avses i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995) och lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) samt fastighetsskatter och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift (skatter) på det sätt som föreskrivs i denna lag. 
5 § 
Utdelning och minimibeloppet av arbetsgivarprestationer vid förskottsuppbörden 
För att förskottsinnehållningar och förskott som betalas vid uppbörden samt kvarskatt som betalats innan beskattningen har slutförts ska kunna uppdelas i stats-, kommunal- och kyrkoskatt samt i den försäkrades sjukförsäkringspremie föreskrivs det genom förordning av finansministeriet för varje skatteår om de relativa andelar (skattetagargruppernas utdelning) enligt vilka skattetagargruppernas motsvarande andelar beräknas utfalla vid beskattningen för skatteåret. Dessutom föreskrivs det genom förordning av finansministeriet om det månadsvisa minimibeloppet av förskottsinnehållningar och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift som ska betalas på eget initiativ (minimibeloppet av arbetsgivarprestationer) så att deras sammanlagda belopp så bra som möjligt motsvarar det faktiska totala skatteårsvisa intaget av förskottsinnehållningar och arbetsgivares sjukförsäkringsavgift som ska betalas på eget initiativ. Genom förordning av finansministeriet föreskrivs det också om grunderna för beräkning av de andelar enligt vilka den andel som har fastställts att utgöra kommunalskatt och kyrkoskatt beräknas fördela sig mellan kommunerna och församlingarna (kommunernas och församlingarnas utdelning). 
6 § 
Redovisning efter slutförd beskattning 
Skatterna redovisas till skattetagarna på basis av utdelningen enligt debiteringsförhållandena, senast när beskattningen för skatteåret är slutförd. Den första redovisningen enligt debiteringen görs i samband med den periodiska redovisning som följer på den månad då beskattningen har slutförts. I samband med denna redovisning rättas de redovisningar som har gjorts tidigare för skatteåret för att motsvara utdelningen på basis av debiteringen. 
I april det andra år som följer efter att beskattningen har slutförts rättas de tidigare redovisningar som har gjorts för skatteåret så att de utgår från utdelningen enligt de skatter som har influtit till skattetagarens fördel. 
Utdelningar enligt debitering och intag rättas månatligen i samband med den periodiska redovisningen. 
7 § 
Redovisning per skatteår 
Redovisningarna per skatteår görs under de fyra kalenderår som följer på skatteåret. 
De belopp som inflyter och återbetalas efter de fyra kalenderår som följer på skatteåret behandlas i samband med redovisningarna för följande skatteår. Dessa belopp redovisas i enlighet med den utdelning som tillämpas i redovisningarna för skatteåret i fråga. De belopp som redovisas med utdelningar för följande skatteår rättas inte längre. 
16 § 
Redovisning av samfundsskatt per skatteår 
20 § 
Skatter som ska återkrävas 
Om de skatter som redovisas till skattetagaren inte förslår till betalning av de belopp som vid samma redovisning ska avdras och återkrävas, överförs skillnaden att indrivas i samband med följande periodiska redovisning. 
21 § 
Fel i redovisningen 
Om ett för stort eller ett för litet belopp av misstag har redovisats till en skattetagare, rättas felet i samband med följande periodiska redovisning. 
Ett väsentligt fel ska rättas och de skatter som redovisats till för litet belopp betalas utan att följande redovisning inväntas. Det belopp som ska återkrävas ska delges skattetagaren. 
Denna lag träder i kraft den 20
Lagen tillämpas första gången på periodiska redovisningar som görs i november 2018. De bestämmelser som gällde vid denna lags ikraftträdande tillämpas sista gången på periodiska redovisningar som görs i oktober 2018. 
Redovisningarna av fastighetsskatter ska rättas månatligen från och med november 2019. Förskottskompletteringar som fysiska personer och dödsbon har betalat efter lagens ikraftträdande redovisas som förskott som ska betalas. 
Lag 
om ändring av 30 § i lagen om Skatteförvaltningen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) 30 § 2 mom., sådant det lyder i lag 528/2017, som följer: 
30 § 
Beskattningskostnaderna och deras fördelning 
Av de årliga kostnader som avses i 1 mom. tar staten ut sammanlagt 29,1 procent av kommunerna, sammanlagt 3,2 procent av den evangelisk-lutherska kyrkans församlingar och 5,6 procent av Folkpensionsanstalten. 
Denna lag träder i kraft den 20
Denna lag tillämpas första gången när de årliga beskattningskostnaderna för kalenderåret 2018 tas ut. 
Lag 
om ändring av 18 § i lagen om beskattningsförfarande 
I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 18 § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lagarna 71/2010 och 520/2010, ett nytt 8 mom., varvid det nuvarande 8 mom. blir 9 mom., som följer: 
18 § 
Myndigheternas allmänna skyldighet att lämna uppgifter 
Folkpensionsanstalten ska för beskattningen lämna Skatteförvaltningen behövliga uppgifter om beviljade pensioner och förmåner. Uppgifter ska lämnas om ansökningar som är anhängiga och om beslut och utbetalningar till följd av ansökningarna. Folkpensionsanstalten ska dessutom lämna Skatteförvaltningen sådana uppgifter om beviljade arbetspensioners belopp och begynnelsetidpunkter som den har i sin besittning. 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 18.12.2017 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 19.12.2017 16:26