Senast publicerat 10-05-2021 20:32

Riksdagens svar RSv 179/2020 rd RP 160/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ersättning för utbildning och 2 och 3 § i lagen om ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen

RP 160/2020 rd
FvUB 24/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ersättning för utbildning och 2 och 3 § i lagen om ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen (RP 160/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Förvaltningsutskottet (FvUB 24/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om ändring av lagen om ersättning för utbildning 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om ersättning för utbildning (1140/2013) 7 § och 
ändras 2 och 3 §, 5 § 3 mom. samt 6 och 10 §, av dem 5 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1277/2016, som följer: 
2 § 
Tillämpningsområde 
Denna lag tillämpas på ersättande av kostnader som ordnandet av utbildning orsakar (utbildningsersättning) för de arbetsgivare som inte har rätt till utbildningsavdrag enligt 56 § 6 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) eller 10 f § 6 mom. i inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/1967). Denna lag tillämpas dock inte på statliga ämbetsverk och inrättningar, riksdagens kansli, republikens presidents kansli, riksdagens justitieombudsmans kansli, statens revisionsverk, Finlands Bank eller Folkpensionsanstalten. Lagen tillämpas inte heller på hushållsarbetsgivare. 
Vad som i denna lag föreskrivs om arbetstagare gäller även tjänsteinnehavare. 
3 § 
Verkställighet av lagen 
För verkställigheten av denna lag svarar Sysselsättningsfonden. 
5 § 
Utbildningsersättningens storlek 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Den genomsnittliga dagslönen beräknas så att den lönesumma enligt 19 a § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998), nedan finansieringslagen, som utgör grund för arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie divideras med det genomsnittliga antal arbetstagare som arbetsgivaren har i sin tjänst och den kvot som på detta sätt erhålls divideras med talet 200. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6 § 
Ansökan om utbildningsersättning 
Arbetsgivare som omfattas av denna lags tillämpningsområde ansöker om utbildningsersättning hos Sysselsättningsfonden. 
10 § 
Finansiering av utbildningsersättningen 
Finansministeriet betalar till Sysselsättningsfonden på ansökan kalenderårsvis det belopp som fonden betalat ut i utbildningsersättning till arbetsgivarna. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om ekonomiskt understödd utveckling av yrkeskompetensen (1136/2013) 2 § 2 och 3 mom. samt 3 § 2 mom. som följer: 
2 § 
Tillämpningsområde 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Denna lag tillämpas dock inte på statliga ämbetsverk och inrättningar och på riksdagens justitieombudsman och biträdande justitieombudsmän, och inte heller på tjänstemännen vid riksdagens kansli, republikens presidents kansli, riksdagens justitieombudsmans kansli eller statens revisionsverk eller på Finlands Banks och Folkpensionsanstaltens tjänstemän och anställda, om inte något annat föreskrivs i lag. Lagen tillämpas inte heller på hushållsarbetsgivare. 
Vad som i denna lag föreskrivs om arbetstagare gäller även tjänsteinnehavare. 
3 § 
Utbildningsplan 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
I fråga om de företag som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om samarbete inom företag (334/2007) betraktas en plan enligt 16 § i den lagen som sådan plan som avses i 1 mom. I fråga om de arbetsgivare som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare (449/2007) betraktas en plan enligt 4 a § i den lagen som en sådan plan. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 4.12.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare