Riksdagens svar
RSv
180
2017 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 19 a och 27 c § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och 15 och 29 § i mervärdesskattelagen
RP 155/2017 rd
FiUB 25/2017 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 19 a och 27 c § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och 15 och 29 § i mervärdesskattelagen (RP 155/2017 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 25/2017 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lagar: 
Lag 
om ändring av 19 a och 27 c § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) 19 a och 27 c §, sådana de lyder i lag 1256/1996, som följer: 
19 a § 
En ersättning för en helhetstjänst är intäkt för det skatteår under vilket helhetstjänsten överlåtits. Med helhetstjänst avses en samling tjänster bestående av planerings-, bygg-, finansierings-, och underhållstjänster som gäller en väg, järnväg, byggnad eller bestående konstruktion samt till dem eller till deras användning omedelbart anslutande lösöre, vilken grundar sig på ett avtal som ingåtts för minst 10 år och för vilken vederlaget bestäms enligt objektets användning eller användbarhet. Av helhetstjänsten anses varje skatteår en sådan mängd ha överlåtits som motsvarar den faktiska användnings- eller användbarhetsmängden under skatteåret. 
Bestämmelserna i 1 mom. och 27 c § tillämpas inte, om beställaren och genomföraren av en helhetstjänst är i intressegemenskap med varandra enligt 31 § 2 mom. i lagen om beskattnings-förfarande. 
27 c § 
De utgifter som föranleds av produktionen av en i 19 a § avsedd helhetstjänst och de räntor under byggnadstiden som hänför sig till finansieringen av byggandet av en väg, järnväg, byggnad eller bestående konstruktion samt till dem eller till deras användning omedelbart anslutande lösöre avdras genom lika stora årliga avskrivningar under den återstående avtalsperioden från och med det skatteår under vilket objektet har tagits i bruk. 
Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas på kostnader för underhåll av vägen, järnvägen, byggnaden eller den bestående konstruktionen samt det till dem eller till deras användning omedelbart anslutande lösöret endast till den del kostnadens sannolika verkningstid är minst tre år. 
Denna lag träder i kraft den 20
Denna lag tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2018. 
Lag 
om ändring av 15 och 29 § i mervärdesskattelagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i mervärdesskattelagen (1501/1993) 15 § 4 mom. samt 29 § 1 mom. 10 punkten och 2 mom., sådana de lyder, 15 § 4 mom. i lag 1257/1996 samt 29 § 1 mom. 10 punkten och 2 mom. i lag 1064/2016, som följer: 
15 § 
En i 29 § 1 mom. 10 punkten avsedd helhetstjänst anses vara utförd enligt 1 mom. 1 punkten vid utgången av redovisningsperioden för den enskilda tjänsteprestationen. 
29 § 
Trots vad som föreskrivs i 27 § ska skatt betalas 
10) på överlåtelse av helhetstjänster. 
Med helhetstjänst enligt 1 mom. 10 punkten avses en samling tjänster bestående av plane-rings-, bygg-, finansierings- och underhållstjänster som gäller en väg, järnväg, byggnad eller bestående konstruktion samt till dem eller till deras användning omedelbart anslutande lösöre och för vilken vederlaget bestäms enligt objektets användning eller användbarhet. 
Denna lag träder i kraft den 20
Denna lag tillämpas på de helhetstjänster i fråga om vilka byggnadsarbetet inleds den dag lagen träder i kraft eller därefter. 
Helsingfors 18.12.2017 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 19.12.2017 16:32