Riksdagens svar
RSv
181
2016 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Riksarkivet och lag om ändring av arkivlagen
RP 191/2016 rd
KuUB 13/2016 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Riksarkivet och lag om ändring av arkivlagen (RP 191/2016 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Kulturutskottet (KuUB 13/2016 rd). 
Beslut
Riksdagen har godkänt följande uttalande: 
Riksdagen förutsätter att regeringen följer vilka konsekvenser lagändringen har för de privata arkivens självständiga ställning och för mångfalden inom arkivverksamheten och utifrån detta och de slutsatser som dras bedömer möjligheterna att stärka och utveckla ställningen för delegationen för privata arkiv, som består av företrädare för de privata arkiven. 
Riksdagen har antagit följande lagar: 
Lag 
om Riksarkivet 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Verksamhetsområde 
För säkerställande av att handlingar som hör till det nationella kulturarvet och uppgifterna i dem bevaras varaktigt och hålls tillgängliga samt för att främja användningen av dem finns Riksarkivet. 
Riksarkivet är ett ämbetsverk inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde som har hela landet som sitt verksamhetsfält. 
2 § 
Uppgifter 
Om inte något annat föreskrivs genom lag har Riksarkivet till uppgift att 
1) säkerställa att myndighetshandlingar som hör till det nationella kulturarvet och uppgifterna i dem bevaras, 
2) vara expertmyndighet i frågor som gäller varaktig förvaring av myndighetshandlingar och av uppgifter i dem samt i frågor som rör arkivfunktionen, 
3) främja tillgängligheten till och användningen av varaktigt förvarade handlingar och uppgifter i dem samt att främja användningen av dem i forskningssyfte, 
4) främja bevarandet av privata handlingar som hör till det nationella kulturarvet och av uppgifterna i dem, att anskaffa sådana material för varaktig förvaring och att delta i utvecklandet av den privata arkivverksamheten i samarbete med dem som bedriver privat arkivverksamhet, 
5) vara sakkunnig för myndigheterna i heraldiska frågor och främja den heraldiska kulturen,  
6) sköta de uppgifter som föreskrivs för Riksarkivet, arkivverket eller landsarkiven i arkivlagen (831/1994), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), lagen om statsbidrag till privata arkiv (1006/2006), personuppgiftslagen (523/1999) och i annan lagstiftning. 
3 § 
Verksamhetsställen 
Riksarkivet har verksamhetsställen om vars placering föreskrivs genom förordning av statsrådet. När det föreskrivs om verksamhetsställen ska tillgången till tjänster och de språkliga rättigheterna tillgodoses. 
4 § 
Ledning och beslutanderätt 
Riksarkivet har en generaldirektör. Generaldirektören utnämns av statsrådet efter föredragning från undervisnings- och kulturministeriet. Bestämmelser om generaldirektörens titel och om förordnande av en ställföreträdare för generaldirektören får utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Generaldirektören har till uppgift att leda, utveckla och övervaka Riksarkivets verksamhet samt att inför undervisnings- och kulturministeriet svara för att verksamheten ger resultat och målen nås. 
Generaldirektören fastställer Riksarkivets arbetsordning och avgör ärenden när det inte föreskrivits eller i arbetsordningen angetts att någon annan tjänsteman eller något annat organ ska avgöra dem. Generaldirektören kan överta ett ärende som annars skulle avgöras av någon annan tjänsteman vid Riksarkivet. 
Generaldirektören avgör ärenden efter föredragning. 
5 § 
Delegationerna samt heraldiska nämnden 
Vid Riksarkivet finns delegationen för Riksarkivet vars uppgift är att stödja och utveckla ämbetsverkets verksamhet samt ta initiativ och främja samarbetet inom sektorn. Undervisnings- och kulturministeriet utnämner medlemmarna i delegationen och beslutar om deras mandatperiod. 
I anslutning till Riksarkivet finns delegationen för privata arkiv, vars uppgift är att främja samordningen och samarbetet i fråga om den arkivverksamhet som avser privata handlingar och uppgifterna i dem. Undervisnings- och kulturministeriet utnämner medlemmarna i delegationen och beslutar om deras mandatperiod. 
För behandlingen av utlåtanden i heraldiska frågor finns vid Riksarkivet heraldiska nämnden, om vilken det föreskrivs i Riksarkivets arbetsordning. 
6 § 
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 20
Riksarkivet svarar från och med att denna lag träder i kraft för de överlåtelse-, förvarings-, skuld-, service- och upphandlingsavtal samt andra förbindelser som landsarkiven har ingått före ikraftträdandet. Landsarkivens rättigheter övergår på Riksarkivet vid lagens ikraftträdande. 
Lag 
om ändring av arkivlagen 
I enlighet med riksdagens beslut  
upphävs i arkivlagen (831/1994) 2 kap. och 
fogas till lagen nya 14 a, 21 a och 21 b § som följer: 
14 a § 
Riksarkivet bestämmer om förstöring av originalexemplaren av handlingar som Riksarkivet har bestämt att ska bevaras varaktigt och som överförts till elektronisk form. Originalexemplaret av en handling får förstöras om detta kan ske utan att bevarandet av, integriteten för eller konstaterandet av autenticiteten av handlingen eller av uppgifterna i den äventyras och utan att handlingens kulturhistoriska värde eller juridiska bevisvärde minskar. 
6 kap 
Särskilda stadganden 
21 a § 
Bestämmelser om skötseln av de uppgifter som enligt denna lag hör till arkivverket, Riksarkivet eller landsarkiven finns i 2 § 6 punkten i lagen om Riksarkivet (/). 
21 b § 
Riksarkivet har trots bestämmelserna i 16 § 1 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet rätt att i elektronisk form lämna ut uppgifter ur myndighetshandlingar som bevaras varaktigt i Riksarkivet. 
Trots vad som föreskrivs i 14 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet ska Riksarkivet meddela ett avgörande som gäller en begäran om utlämnande av en handling som bevaras varaktigt hos Riksarkivet senast inom en månad från mottagandet av begäran. Den tidsfrist som avses ovan är dock två månader om  
1) de begärda handlingarna är många eller innehåller sekretessbelagda delar, eller 
2) någon annan orsak som kan jämställas med en sådan som nämns i 1 mom. föranleder att det krävs specialåtgärder eller en större arbetsmängd än normalt för att behandla och avgöra ärendet. 
Denna lag träder i kraft den 20
Helsingfors 29.11.2016 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 8.12.2016 10:32