Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RSv 181/2018 rd

Senast publicerat 18-12-2018 12:56

Riksdagens svar RSv 181/2018 rd RP 192/2018 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet

Riksdagen
RP 192/2018 rd
EkUB 23/2018 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet (RP 192/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Ekonomiutskottet (EkUB 23/2018 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lag: 

  Lag om ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet (717/1990) 10, 14, 19 och 22 § samt 
  fogas till lagen en ny 15 §, i stället för den 15 § som upphävts genom lag 1252/1999, en ny 17 § i stället för den 17 § som upphävts genom lag 623/1999, och en ny 18 §, i stället för den 18 § som upphävts genom lag 647/1995, som följer: 
  10 § 
  Styrelsen har sex medlemmar. Finansministeriet, arbets- och näringsministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet ska vara representerade i styrelsen. Överombudsmannen är medlem av styrelsen. 
  14 § 
  I fondens bokföring ska bokföringslagen (1336/1997) iakttas. 
  Fondens räkenskapsperiod är ett kalenderår. 
  15 § 
  Bestämmelser om fondens revisorer finns i riksdagens arbetsordning (40/2000). 
  17 § 
  På medlemmarna av förvaltningsrådet och styrelsen samt på överombudsmannen tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. På fondens anställda tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar på det sätt som föreskrivs i 40 kap. 12 § 2 mom. i strafflagen (39/1889). Bestämmelser om skadestånd finns i skadeståndslagen (412/1974). 
  18 § 
  De beslut av fonden som avses i 3 § 2—5 punkten får inte överklagas genom besvär. 
  19 § 
  På fondens verksamhet tillämpas bestämmelserna i förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003). 
  22 § 
  För andra prestationer än sådana som avses i 3 § tar fonden ut avgifter enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 17.12.2018 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare