Senast publicerat 07-12-2022 10:00

Riksdagens svar RSv 186/2022 rd RP 219/2022 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 88 och 126 § i en lag om ändring av beredskapslagen

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 88 och 126 § i en lag om ändring av beredskapslagen (RP 219/2022 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Försvarsutskottet (FsUB 4/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av 88 och 126 § i en lag om ändring av beredskapslagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om ändring av beredskapslagen (631/2022) 88 och 126 § som följer: 
88 § 
Social- och hälsovårdstjänster samt hälsoskydd 
För tryggande av befolkningens social- och hälsovård under undantagsförhållanden som avses i 3 § 1 och 4—6 punkten kan det genom förordning av statsrådet föreskrivas att välfärdsområdet och välfärdssammanslutningen kan avstå från 
1) iakttagandet av i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) föreskrivna frister vid ordnande av icke brådskande vård, om det är nödvändigt för ordnande av brådskande vård och om patientens hälsa inte riskeras av att tidsfristen överskrids, 
2) bedömning av servicebehovet i enlighet med 36 § i socialvårdslagen, 
3) behandlingen av och beslutsfattande i fråga om anmälningar i anslutning till anmälningspliktig verksamhet enligt hälsoskyddslagen (763/1994) samt uppgifter i anslutning till utredning av bostäders hälsorisker. 
För tryggande av befolkningens social- och hälsovård under undantagsförhållanden som avses i 3 § 1 och 4—6 punkten kan det genom förordning av statsrådet föreskrivas att kommunen kan avstå från ansvaret för att ordna småbarnspedagogik enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018), om barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare kan ordna vården av barnen på annat sätt. 
Vad som i denna paragraf föreskrivs om välfärdsområden tillämpas när det gäller landskapet Åland på kommunerna i landskapet Åland. 
126 § 
Skyldighet att offentliggöra meddelanden 
Utgivare och utövare av programverksamhet är skyldiga att utan ersättning publicera eller sända statsrådets, ministeriernas, regionförvaltningsverkens, närings-, trafik- och miljöcentralernas, välfärdsområdesstyrelsernas, kommunstyrelsernas, polisens, Gränsbevakningsväsendets, de militära myndigheternas och räddningsmyndigheternas meddelanden om tillämpningen eller iakttagandet av denna lag, vilka snabbt måste nå hela befolkningen eller befolkningen inom ett visst område för att syftet med denna lag ska nås. Sådana meddelanden ska utan dröjsmål i oförändrad form publiceras i ifrågavarande periodiska publikation, nätpublikation eller program. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 29.11.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare