Riksdagens svar
RSv
188
2018 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa för att utveckla utkomstskyddet för arbetslösa för företagarnas icke-ägande familjemedlemmar
RP 236/2018 rd
ShUB 23/2018 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa för att utveckla utkomstskyddet för arbetslösa för företagarnas icke-ägande familjemedlemmar (RP 236/2018 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 23/2018 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lag: 
Lag 
om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 1 kap. 6 § 2 och 3 mom. och 5 kap. 2 § 1 mom., 
av dem 5 kap. 2 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1049/2013, och 
fogas till 5 kap. 2 §, sådant det lyder i lag 1049/2013, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., till 3 §, sådan den lyder i lagarna 1188/2009, 1049/2013 och 1457/2016, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2—4 mom. blir 3—5 mom. och till 5 §, sådan den lyder i lag 1654/2015, ett nytt 4 mom. som följer: 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
6 § 
Företagare 
Som företagare betraktas också en delägare i ett företag. Vid tillämpningen av denna lag betraktas som delägare den som 
1) arbetar i ledande ställning i ett aktiebolag där han eller hon själv har minst 15 procent av aktiekapitalet eller av det röstetal som aktierna medför, eller annars motsvarande bestämmanderätt i bolaget, eller 
2) arbetar i ledande ställning i ett aktiebolag där han eller hon tillsammans med hans eller hennes familjemedlemmar har minst 30 procent av aktiekapitalet eller av det röstetal som aktierna medför, eller annars motsvarande bestämmanderätt i bolaget, eller 
3) arbetar i ett aktiebolag där han eller hon själv eller hans eller hennes familjemedlemmar tillsammans med honom eller henne har minst hälften av aktiekapitalet eller av det röstetal som aktierna medför, eller annars motsvarande bestämmanderätt i bolaget, eller 
4) så som bestäms i 1 eller 2 punkten arbetar i ett annat företag eller en annan sammanslutning där han eller hon själv eller hans eller hennes familjemedlemmar tillsammans med honom eller henne anses ha en sådan bestämmanderätt som avses i de nämnda punkterna. 
När ägarandelen beräknas beaktas också indirekt innehav via andra företag och sammanslutningar, om personen själv eller hans eller hennes familjemedlemmar tillsammans med honom eller henne äger minst hälften av bassamfundet eller har motsvarande bestämmanderätt. 
5 kap. 
Förutsättningar för erhållande av arbetslöshetsdagpenning 
2 § 
Löntagares rätt till arbetslöshetsdagpenning 
Rätt till inkomstrelaterad dagpenning har en medlem av en löntagarkassa (försäkrad) som har varit försäkrad åtminstone de 26 närmast föregående veckorna och som medan han eller hon varit försäkrad har uppfyllt arbetsvillkoret enligt 3 § 1 mom. 
En försäkrad som inte är en företagare som avses i 1 kap. 6 § men som arbetar i ett företag eller en sammanslutning där hans eller hennes familjemedlem är en sådan företagare som avses i 1 kap. 6 § 1 mom. eller 2 mom. 2—4 punkten har rätt att få inkomstrelaterad dagpenning, om han eller hon har varit försäkrad åtminstone de 12 föregående månaderna och under denna tid inte haft någon andel av aktiekapitalet eller av det röstetal som aktierna medför eller annars motsvarande bestämmanderätt och medan han eller hon varit försäkrad har uppfyllt arbetsvillkoret enligt 3 § 2 mom.  
3 § 
Löntagares arbetsvillkor 
För en försäkrad som avses i 2 § 2 mom. blir löntagares arbetsvillkor dock uppfyllt när han eller hon under de närmast föregående 28 månaderna (granskningsperiod) i minst 52 kalenderveckor har varit i sådant arbete som avses i 4 §. 
5 § 
Arbets- och försäkringsperioder som räknas löntagare till godo 
Vid beräkningen av arbetsvillkoret för löntagare räknas arbete enligt antingen 3 § 1 mom. eller 3 § 2 mom. in i arbetsvillkoret på grundval av den försäkrades eget val. Arbeten som räknas in i arbetsvillkoret kan inte räknas samman. 
Denna lag träder i kraft den 20. Lagen tillämpas på arbete som utförs efter att denna lag har trätt i kraft. 
Om en försäkrad som avses i 5 kap. 2 § 2 mom. har avslutat sin sysselsättning i företagsverksamhet innan denna lag träder i kraft, tillämpas på honom eller henne de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
Helsingfors 17.12.2018 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 18-12-2018 14:20