Senast publicerat 07-12-2021 15:36

Riksdagens svar RSv 189/2021 rd RP 175/2021 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

RP 175/2021 rd
FiUB 22/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (RP 175/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 22/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994) 2 § 3 mom., 3 § 2 mom., 8 § 1 mom. 7 punkten och bilagan, 
sådana de lyder, 2 § 3 mom. i lag 770/2020, 3 § 2 mom. i lag 1298/2003, 8 § 1 mom. 7 punkten i lag 1104/2017 och bilagan i lag 887/2020, samt 
fogas till lagen en ny 10 §, i stället för den 10 § som upphävts genom lag 770/2020, som följer: 
2 § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Denna lag tillämpas inte på produkter som är starkt denaturerade enligt bestämmelser eller föreskrifter i den medlemsstat i Europeiska unionen där de har frisläppts för konsumtion. På dessa produkter tillämpas det övervaknings- och flyttningssystem som regleras i 9 kap. i punktskattelagen (182/2010). Denna lag tillämpas inte heller på produkter som är lindrigt denaturerade enligt bestämmelser eller föreskrifter utfärdade av en medlemsstat i Europeiska unionen och som har införlivats i en produkt som är avsedd för annat än förtäring eller används för underhåll och rengöring av tillverkningsutrustning i samband med tillverkningsprocessen för en sådan produkt. På sådana lindrigt denaturerade produkter som ännu inte har införlivats i en produkt som är avsedd för annat än förtäring tillämpas det övervaknings- och flyttningssystem som regleras i 4 och 8 kap. i punktskattelagen. 
3 § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Hänvisningarna i denna paragraf till tulltariffens positioner refererar till nomenklaturen i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1602 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan. 
8 § 
Accisfria är, utöver vad som föreskrivs i punktskattelagen, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
7) produkter som ingår i sådana kosttillskott som avses i 6 § 5 mom. i livsmedelslagen (297/2021), om detaljhandelsförpackningen för kosttillskottet som frisläpps för konsumtion inte rymmer mer än 0,15 liter och en anmälan om att kosttillskottet släppts ut på marknaden har gjorts i enlighet med den bestämmelsen, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
10 § 
För sådan beskattning som ska verkställas i någon annan av Europeiska unionens medlemsstater får små producenter som avses i artiklarna 4, 9 a, 13 a, 18 a och 22.1—22.3 i rådets direktiv 92/83/EEG om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker själva utfärda intyg över sin årliga produktion och över att verksamheten uppfyller kriterierna enligt dessa artiklar. Intyget utfärdas genom att producenten fyller i de relevanta punkterna i ett administrativt dokument enligt 58 eller 78 § i punktskattelagen. Om avsändaren av produkterna är någon annan än producenten, ska avsändaren fylla i de relevanta punkterna i dokumentet utifrån det dokument från producenten som innehåller motsvarande uppgifter. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 3.12.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare   
Bilaga

SKATTETABELL 

 

 

 

Etylalkoholhalt i volymprocent  

Produktgrupp 

Skattebelopp 

 

 

 

Öl 

 

 

— över 0,5 men högst 3,5 

11. 

28,35 cent/centiliter etylalkohol 

— över 3,5 

12. 

38,05 cent/centiliter etylalkohol  

 

 

 

Viner och andra genom jäsning tillverkade alkoholdrycker  

 

 

— över 1,2 men högst 2,8 

21. 

36 cent/liter färdig alkoholdryck 

— över 2,8 men högst 5,5 

22. 

198 cent/liter färdig alkoholdryck 

— över 5,5 men högst 8 

23. 

287 cent/liter färdig alkoholdryck 

— över 8 men högst 15 

24. 

421 cent/liter färdig alkoholdryck 

 

 

 

Viner 

 

 

— över 15 men högst 18 

25. 

421 cent/liter färdig alkoholdryck  

 

 

 

Mellanprodukter  

 

 

— över 1,2 men högst 15 

31. 

501 cent/liter färdig alkoholdryck  

— över 15 men högst 22 

32. 

771 cent/liter färdig alkoholdryck  

 

 

 

Etylalkohol 

 

 

produkter som hör till position 2208 i tulltariffen: 

 

 

— över 1,2 men högst 2,8 

41. 

30,90 cent/centiliter etylalkohol  

— över 2,8 

45. 

50,35 cent/centiliter etylalkohol  

 

 

 

Övriga 

46. 

50,35 cent/centiliter etylalkohol