Senast publicerat 10-05-2021 20:17

Riksdagens svar RSv 19/2020 rd RP 103/2019 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om handel med sälprodukter och till vissa lagar som har samband med den

RP 103/2019 rd
JsUB 2/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om handel med sälprodukter och till vissa lagar som har samband med den (RP 103/2019 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Jord- och skogsbruksutskottet (JsUB 2/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om handel med sälprodukter  

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Lagens syfte 
Genom denna lag genomförs 
1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter, 
2) kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1850 om genomförandebestämmelser för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter.  
2 § 
Myndigheter 
Finlands viltcentral är den behöriga myndighet avses i artikel 6.1 a i den av kommissionen antagna genomförandeförordning som nämns i 1 § 2 punkten. 
Tillsyn över att de förordningar som nämns i 1 § följs utövas av polisen och Tullen. 
3 § 
Övervakning och inspektioner 
Polisen och Tullen har rätt att trots sekretessbestämmelserna av aktörer som behandlar, bedriver handel med, importerar, exporterar, lagrar, förädlar, transporterar eller bedriver därmed jämförbar verksamhet med sälprodukter samt av varandra och av Finlands viltcentral avgiftsfritt få handlingar som gäller försäljning, inköp, bokföring, lagring och transport samt andra handlingar som är nödvändiga för övervakning, uppföljning och rapportering enligt denna lag och övriga behövliga uppgifter. 
Polisen och Tullen har rätt att inspektera produktionsbyggnader och produktionsanläggningar, förädlingsanläggningar och lager samt motsvarande lokaler som ansluter sig till handeln med sälprodukter. Inspektion får dock inte utföras i utrymmen som används för boende av permanent natur. 
Vid inspektion ska 39 § i förvaltningslagen (434/2003) iakttas. 
4 § 
Förseelse mot bestämmelserna om saluförande av sälprodukter och hänvisningar till strafflagen 
Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet saluför sälprodukter i strid med bestämmelserna i artiklarna 3.1, 3.1 a eller 3.2 i den i 1 § 1 punkten nämnda förordningen eller artikel 2 i den i 1 § 2 punkten nämnda förordningen, ska för förseelse mot bestämmelserna om saluförande av sälprodukter dömas till böter. 
Bestämmelser om straff för naturskyddsbrott finns i 48 kap. 5 § i strafflagen (39/1889). 
Bestämmelser om straff för regleringsbrott finns i 46 kap. 1—3 § i strafflagen. 
5 § 
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 20
Genom denna lag upphävs lagen om handel med sälprodukter (904/2014). 
 Slut på lagförslaget 

Lag om upphävande av en lag om ändring av 43 § i jaktlagen  

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Genom denna lag upphävs lagen om ändring av 43 § i jaktlagen (905/2014). 
2 § 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 43 § i jaktlagen  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i jaktlagen (615/1993) 43 §, sådan den lyder i lag 1068/2004, som följer: 
43 § 
Handel med vilt 
För bevarande av viltbeståndet kan genom förordning av statsrådet handel med en viltart som jagas i Finland eller i Finlands ekonomiska zon begränsas eller förbjudas i hela landet eller i någon del av det eller i Finlands ekonomiska zon eller i någon del av den. 
Bestämmelser om handel med östersjövikare, knubbsäl och gråsäl samt med produkter som framställts av östersjövikare, knubbsäl eller gråsäl finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter, i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1850 om genomförandebestämmelser för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter och i lagen om handel med sälprodukter (/).  
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 2.4.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare