Senast publicerat 21-03-2022 11:12

Riksdagens svar RSv 19/2022 rd RP 198/2021 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Jobbkanalen Ab och till lagar som har samband med den

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Jobbkanalen Ab och till lagar som har samband med den (RP 198/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet (AjUB 1/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om Jobbkanalen Ab 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Bolagsform för och ägarstyrning av Jobbkanalen Ab 
Jobbkanalen Ab, på finska Työkanava Oy, är ett aktiebolag som ägs och förvaltas av staten. Bolaget hör till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, och arbets- och näringsministeriet svarar för bolagets ägarstyrning. 
2 § 
Uppgifter och verksamhetsområde för Jobbkanalen Ab 
Jobbkanalen Ab har till uppgift att främja partiellt arbetsföra personers sysselsättning och stödja partiellt arbetsföra vid övergång till den öppna arbetsmarknaden. 
Jobbkanalen Ab bedriver sådan serviceverksamhet som lämpar sig för att sysselsätta partiellt arbetsföra. Jobbkanalen Ab kan också bedriva produktionsverksamhet med låg risk i förhållande till bolagets uppgifter. För att utföra sin uppgift kan bolaget ha dotterbolag. Om värdet av ett dotterbolags aktier är betydande eller om förhållandet mellan Jobbkanalen Ab och ett dotterbolag annars ska anses vara betydande eller om ett dotterbolag bedriver ny serviceverksamhet, behövs statsrådets tillstånd för att bilda dotterbolaget och för att förvärva och överlåta dotterbolagets aktier. Jobbkanalen Ab får inte ge koncernbidrag till sina dotterbolag. 
Bolaget ska bedriva en resultatrik verksamhet, men dess syfte är inte att vara vinstgivande. I verksamheten och i de resultatmål som ställs upp för bolaget ska de samhälleliga förpliktelser och villkor som föreskrivs i denna lag och som preciseras i statsbudgeten beaktas. 
3 § 
Beaktande av bestämmelser om konkurrens och statligt stöd 
Jobbkanalen Ab ska bedriva sin verksamhet så att verksamheten inte snedvrider konkurrensen. De tjänster som bolaget producerar ska prissättas enligt marknadsvillkor. Jobbkanalen Ab är ett bolag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse som avses i Europeiska unionens regler om statligt stöd. På bolaget tillämpas även konkurrenslagen (948/2011) och lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016). 
Genom beslut av arbets- och näringsministeriet får det meddelas närmare föreskrifter om utarbetandet av den handling om tilldelning och den kalkyl som förutsätts enligt kommissionens beslut 2012/21/EU om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse samt om rapportering. 
4 § 
Inriktning av Jobbkanalen Ab:s verksamhet 
Jobbkanalen Ab sysselsätter endast arbetssökande som arbets- och näringsbyrån har hänvisat till bolaget för anställning där. Arbets- och näringsbyrån ska, till ett antal som motsvarar antalet lediga jobb, hänvisa sådana arbetslösa arbetssökande till bolaget som avses i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) och vilkas möjligheter att få ett lämpligt arbete har minskat väsentligt på grund av en sjukdom eller en funktionsnedsättning. Dessutom förutsätts det att personerna vill få arbete, men att de inte har lyckats med det trots hjälp av de tjänster som förbättrar förutsättningarna för sysselsättning eller att det annars vid tidpunkten för bedömningen är uppenbart att personens möjligheter att få arbete inte kan förbättras väsentligt med hjälp av dessa tjänster och att det inte är sannolikt att personen får arbete hos en annan arbetsgivare. Sjukdomen eller funktionsnedsättningen kan påvisas genom läkarintyg eller annat medicinskt utlåtande av vilket det ska framgå dels hur sjukdomen eller funktionsnedsättningen påverkar utförandet av arbetsuppgifterna, dels andra omständigheter som anknyter till hälsotillståndet och som påvisar personens arbets- och funktionsförmåga samt sjukdomens eller funktionsnedsättningens varaktighet. Vid bedömningen av huruvida Jobbkanalen Ab är det enda återstående alternativet kan personens utbildning, arbetshistoria och annan tidigare verksamhet, ålder, boningsort och andra motsvarande omständigheter som påverkar personens möjligheter att bli sysselsatt beaktas. 
Hela personalen hos Jobbkanalen Ab är anställd i arbetsavtalsförhållande. 
5 § 
Styrningen av Jobbkanalen Ab 
Efter det att riksdagen har fattat beslut om statsbudgeten, beslutar arbets- och näringsministeriet närmare om Jobbkanalen Ab:s servicemål, andra verksamhetsmål samt resultatmål. Resultatmålet ska fastställas så att Jobbkanalen Ab kan uppnå de servicemål och andra verksamhetsmål som föreskrivs för bolaget i denna lag på ett affärsekonomiskt lönsamt sätt. 
Jobbkanalen Ab ska på begäran av arbets- och näringsministeriet ge ministeriet de uppgifter som behövs för ägarstyrningen och tillsynen. 
6 § 
Jobbkanalen Ab:s organisation 
Jobbkanalen Ab har en styrelse och en verkställande direktör samt en delegation. Bolaget kan ha andra enheter och funktioner enligt vad som bestäms i bolagsordningen. 
Styrelsen för Jobbkanalen Ab har minst sex och högst åtta medlemmar. Styrelsens medlemmar utnämns för högst tre år i sänder och en av medlemmarna förordnas till ordförande och en till vice ordförande. Verkställande direktören för Jobbkanalen Ab kan inte vara styrelsemedlem. 
Arbets- och näringsministeriet utser för Jobbkanalen Ab en delegation som har till uppgift att ge bolaget rekommendationer om genomförandet av den prissättning enligt marknadsvillkor och den marknadsandel som avses i 3 § och andra omständigheter som gäller konkurrens. 
7 § 
Finansieringen av Jobbkanalen Ab 
Jobbkanalen Ab har ett grundkapital, och skötseln av dess uppgifter finansieras med ett understöd som anvisas årligen i statsbudgeten samt med de inkomster som fås vid försäljning av bolagets tjänster. 
8 § 
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 20. Åtgärder för att utse de organ som avses i 6 § får vidtas innan lagen träder i kraft. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 2 a kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 2 a kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) en ny 15 § som följer: 
2 a kap. 
Förfaranden som är arbetskraftspolitiskt klandervärda 
15 § 
Avvikande tillämpning av detta kapitel på arbetssökande som har en svag ställning på arbetsmarknaden 
Till den del det är fråga om arbete i ett sådant statsägt företags tjänst som erbjuder arbetsmöjligheter åt personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden, tillämpas inte det som i 1 § föreskrivs om att lämna arbetet och att bli uppsagd eller det som i 4 § föreskrivs om vägran att ta emot arbete på rätten till arbetslöshetsförmåner för en i 4 § 1 mom. i lagen om Jobbkanalen Ab  (/) avsedd arbetssökande som har en svag ställning på arbetsmarknaden. 
Till den del det i sysselsättningsplanen eller i en plan som ersätter den har avtalats om att söka sig till ett sådant statsägt företags tjänst som erbjuder arbetsmöjligheter åt personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden, tillämpas inte det som i 9 § 1 mom. 5 punkten föreskrivs om försummelse att fullfölja planen på rätten till arbetslöshetsförmåner för en i 4 § 1 mom. i lagen om Jobbkanalen Ab avsedd arbetssökande som har en svag ställning på arbetsmarknaden. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) 2 kap. 12 § 1 mom., 3 kap. 7 § 1 mom. 6 punkten, 13 kap. 1 § 1 mom. samt 14 kap. 1 § 3 mom. 4 och 5 punkten,  
sådana de lyder, 2 kap. 12 § 1 mom. och 3 kap. 7 § 1 mom. 6 punkten i lag 1379/2021, 13 kap. 1 § 1 mom. i lag 447/2020 samt 14 kap. 1 § 3 mom. 4 och 5 punkten i lag 1456/2016, samt 
fogas till 3 kap. 7 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1379/2021, en ny 7 punkt och till 14 kap. 1 § 3 mom., sådant det lyder i lagarna 1456/2016 och 422/2021, en ny 6 punkt som följer: 
2 kap. 
Serviceprocessen för arbetssökande 
12 § 
Sysselsättningsplanens innehåll 
Sysselsättningsplanen ska innehålla en jobbsökningsskyldighet och andra sådana åtgärder i anknytning till jobbsökningen eller till utvecklandet av företagsverksamhet som syftar till att den arbetssökande snabbt ska få sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden. Dessutom ska sysselsättningsplanen vid behov innehålla offentlig arbetskrafts- och företagsservice enligt den arbetssökandes servicebehov samt annan service som förbättrar den arbetssökandes kompetens, arbetsmarknadsfärdigheter och arbets- och funktionsförmåga och åtgärder för klarläggande av om arbets- eller funktionsförmågan eller hälsotillståndet påverkar jobbsökningen, utvecklandet av företagsverksamhet eller sysselsättningen. Vid behov ska sysselsättningsplanen innehålla arbets- och näringsbyråns beslut om huruvida personen uppfyller de förutsättningar som i 4 § i lagen om Jobbkanalen Ab (/) ställs på anställning i bolaget. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3 kap. 
Arbetsförmedling 
7 § 
Situationer där jobbsökningsskyldighet inte åläggs 
Jobbsökningsskyldighet åläggs inte om 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
6) den arbetssökandes arbetslöshet upphör eller den arbetssökande inleder bevärings- eller civiltjänst eller familjeledighet inom en månad; jobbsökningsskyldighet åläggs inte under den granskningsperiod då arbetslösheten upphör eller bevärings- eller civiltjänsten eller familjeledigheten inleds, 
7) den arbetssökande har sysselsatts av det bolag som avses i lagen om Jobbkanalen Ab med stöd av 4 § 1 mom. i den lagen.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
13 kap. 
Arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem 
1 § 
Arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem 
Arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem används för ordnande och produktion av offentlig arbetskrafts- och företagsservice samt för skötsel av de uppgifter som arbets- och näringsbyrån eller arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter har enligt lagen om främjande av integration, lagen om utkomstskydd för arbetslösa, lagen om alterneringsledighet, lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte, lagen om yrkesutbildning och lagen om Jobbkanalen Ab och för skötsel av de uppgifter som arbets- och näringsministeriet har enligt lagen om sociala företag. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
14 kap. 
Sökande av ändring 
1 § 
Omprövningsbegäran och besvär 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Omprövning av beslut får inte begäras och besvär över beslutet får inte anföras om 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4) beslutet gäller ett avgörande att inte erbjuda tjänster för att utveckla företagsverksamhet, 
5) beslutet gäller förvägran av stöd, förmån eller ersättning av anslagsrelaterade orsaker, eller 
6) beslutet gäller ett avgörande av huruvida de förutsättningar för sysselsättande som avses i 4 § i lagen om Jobbkanalen Ab uppfylls eller inte. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 16.3.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare