Senast publicerat 10-05-2021 20:32

Riksdagens svar RSv 190/2020 rd RP 208/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

RP 208/2020 rd
KuUB 14/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd (RP 208/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kulturutskottet (KuUB 14/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av lagen om studiestöd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om studiestöd (65/1994) 1 § 2 och 3 mom. samt 15 c § 3 mom., 
sådana de lyder, 1 § 2 mom. i lag 361/2007 och 3 mom. i lag 670/2013 och 15 c § 3 mom. i lag 1243/2013, samt 
fogas till 15 c §, sådan den lyder i lag 1243/2013, ett nytt 4 mom. och till 15 d §, sådan den lyder i lag 1213/2019, ett nytt 5 mom., varvid det nuvarande 5 mom. blir 6 mom. och till lagen en ny 15 h § som följer: 
1 § 
Tillämpningsområde 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vad som i denna lag föreskrivs om finska medborgare tillämpas också på den 
1) som med stöd av Europeiska gemenskapens lagstiftning eller ett avtal som Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater har ingått med en annan avtalspart har rätt till studiestöd enligt denna lag,  
2) som har i 10 kap. i utlänningslagen (301/2004) föreskriven permanent uppehållsrätt i Finland, eller 
3) som har permanent uppehållsrätt i Finland enligt artikel 15 i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen 2019/C 384 I/01 (utträdesavtalet). 
Studiestöd kan beviljas en i Finland stadigvarande bosatt utlänning som vistas i landet av någon annan orsak än studier, om han eller hon 
1) har beviljats kontinuerligt (A) eller permanent (P) uppehållstillstånd eller EU-uppehållstillstånd för varaktigt bosatta (P-EU) enligt utlänningslagen, 
2) är medborgare i Europeiska unionen eller en därmed jämförbar person eller familjemedlem till en sådan enligt utlänningslagen och hans eller hennes uppehållsrätt har registrerats enligt 10 kap. i utlänningslagen eller han eller hon har beviljats ett uppehållskort, 
3) är nordisk medborgare som har registrerat sin vistelse enligt 157 § i utlänningslagen så som överenskommits om folkbokföring mellan de nordiska länderna, eller 
4) är medborgare i Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland eller familjemedlem till en sådan, hans eller hennes uppehållsrätt baserar sig på utträdesavtalet och han eller hon har på grundval av ett ansökningsförfarande enligt artikel 18.1 i utträdesavtalet som bevis på uppehållsrätten beviljats ett i 33 a § i utlänningslagen avsett uppehållstillståndskort. 
15 c § 
Tid för avläggande av examen som berättigar till studielånskompensation 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Den tid som använts för att avlägga examen räknas från början av den termin då studeranden första gången tagit emot en studieplats vid en högskola i Finland eller vid en utländsk högskola, till utgången av den termin då han eller hon har avlagt en i 15 b § avsedd examen. 
Den tid som använts för att avlägga examen räknas dock från början av den termin då studeranden 
1) första gången varit en närvarande studerande, om han eller hon föregående termin varit frånvarande studerande vid en högskola i Finland enligt 39 § 4 mom. i lagen om temporär ändring av 39 och 40 § i universitetslagen (515/2020) eller 29 § 4 mom. i lagen om temporär ändring av 14 och 29 § i yrkeshögskolelagen (516/2020), eller 
2) har inlett avläggandet av en högskoleexamen vid en utländsk högskola, om han eller hon föregående termin varit förhindrad att inleda sina studier vid den utländska högskolan på grund av ett myndighetspåbud i anslutning till covid-19-epidemin eller av något annat vägande skäl i anslutning till epidemin. 
15 d § 
Studielånskompensation vid fördröjda studier 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
En studielåntagare har rätt till studielånskompensation även om den tid som använts för att avlägga examen är en termin längre än vad som föreskrivs i 15 c §, om låntagaren 
1) under höstterminen 2020 har avlagt en högskoleexamen på grundval av vilken rätten till studielånskompensation avgörs, och 
2) visar att studierna har fördröjts därför att han eller hon har varit förhindrad att genomföra alla studier som krävs för avläggande av examen inom den tid som föreskrivs i 15 c § av skäl som hänför sig till covid-19-epidemin. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
15 h § 
Studielånsavdrag vid fördröjda studier på grund av covid-19-epidemin  
En studielåntagare som omfattas av bestämmelserna om studielånsavdrag är berättigad till studielånsavdrag även om den tid som använts för att avlägga examen är en termin längre än den tid som avses i 16 d § i lagen om studiestöd, sådan paragrafen lydde vid ikraftträdandet av lagen om ändring av lagen om studiestöd (1243/2013), om låntagaren 
1) under höstterminen 2020 har avlagt en högskoleexamen på grundval av vilken rätten till studielånsavdrag avgörs, och 
2) visar att studierna har fördröjts därför att han eller hon har varit förhindrad att genomföra alla studier som krävs för examen inom den tid som föreskrivs i den 16 d § i lagen om studiestöd som avses ovan i denna paragraf av skäl som hänför sig till covid-19-epidemin. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Lagens 15 c § 4 mom. tillämpas vid beräkning av den tid som använts för att avlägga examen för studielåntagare som första gången erhållit studierätt för avläggande av högskoleexamen från och med läsåret 2020—2021. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 7.12.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare