Senast publicerat 20-12-2016 10:58

Riksdagens svar RSv 191/2016 rd RP 214/2016 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 4 a § i sjukförsäkringslagen, 62 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, 6 kap. 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt 74 och 77 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar

Riksdagen
RP 214/2016 rd
ShUB 32/2016 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 4 a § i sjukförsäkringslagen, 62 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, 6 kap. 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa samt 74 och 77 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (RP 214/2016 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 32/2016 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lagar: 

  Lag om ändring av 11 kap. 4 a § i sjukförsäkringslagen 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i sjukförsäkringslagen (1224/2004) 11 kap. 4 a §, sådan den lyder i lag /, som följer: 
  11 kap. 
  Beloppet av dagpenningsförmånerna 
  4 a § 
  Försäkringsavgifter och försäkringspremier som dras av från arbetsinkomsterna 
  Vid beräkning av beloppet av dagpenningsförmånen avdras från arbetsinkomsterna 60 procent av det sammanlagda beloppet av sjukförsäkringens dagpenningspremie enligt 18 kap. 21 § 1 mom. i denna lag, arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift enligt 153 § i lagen om pension för arbetstagare och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie enligt 18 § 1 mom. i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998), minskat med 2,68 procentenheter. Avdraget görs från sådan försäkringslön som avses i 2 § 1 mom. 3 punkten i detta kapitel och från sådana vid beskattningen konstaterade i arbetsavtals- och tjänsteförhållanden erhållna arbetsinkomster som avses i 3 § eller sådana i arbetsavtals- och tjänsteförhållanden erhållna arbetsinkomster som har utretts i enlighet med 4 §. 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
  Vid beräkning av beloppet av dagpenningsförmånen enligt 11 kap. 4 a § ska det, med avvikelse från bestämmelserna i den paragrafen, från det sammanlagda beloppet av dagpenningspremien, arbetspensionsförsäkringsavgiften och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie göras ett avdrag på 1,59 procentenheter 2017, ett avdrag på 2,31 procentenheter 2018 och ett avdrag på 2,73 procentenheter 2019. 
   Slut på lagförslaget 

  Lag om ändring av 62 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015) 62 § 1 mom., sådant det lyder i lag /, som följer: 
  62 § 
  Avdrag för löntagarpremier som görs på dagpenningen 
  Från dagpenningen dras det av 60 procent av det sammanlagda beloppet av sjukförsäkringens dagpenningspremie enligt 18 kap. 21 § 1 mom. i sjukförsäkringslagen (1224/2004), arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift enligt 153 § i lagen om pension för arbetstagare och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie enligt 18 § 1 mom. i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998), minskat med 2,68 procentenheter. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
  Vid beräkning av det avdrag enligt 62 § som ska göras på dagpenningen görs det, med avvikelse från bestämmelserna i den paragrafen, från det sammanlagda beloppet av dagpenningspremien, arbetspensionsförsäkringsavgiften och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie ett avdrag på 1,59 procentenheter 2017, ett avdrag på 2,31 procentenheter 2018 och ett avdrag på 2,73 procentenheter 2019. 
   Slut på lagförslaget 

  Lag om ändring av 6 kap. 4 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 6 kap. 4 § 1 mom., sådant det lyder i lag /, som följer: 
  6 kap. 
  Arbetslöshetsdagpenningens belopp och varaktighet 
  4 § 
  Lön som ligger till grund för löntagares inkomstrelaterade dagpenning 
  Den lön som ligger till grund för löntagares inkomstrelaterade dagpenning beräknas utifrån personens stabiliserade lön för den tid innan arbetslösheten började under vilken han eller hon har uppfyllt löntagares arbetsvillkor. Om arbetet och löneinkomsten har varit av säsongsbetonad natur, beräknas den inkomstrelaterade dagpenningen på årsinkomsten. Vid beräkning av den lön som ligger till grund för dagpenningen avdras från lönen eller från årsinkomstens arbetsinkomstandel 60 procent av det sammanlagda beloppet av sjukförsäkringens dagpenningspremie enligt 18 kap. 21 § 1 mom. i sjukförsäkringslagen, arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift enligt 153 § i lagen om pension för arbetstagare och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie enligt 18 § 1 mom. i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner, minskat med 2,68 procentenheter. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
  Vid beräkning av det avdrag som görs från lönen eller årsinkomstens arbetsinkomstandel enligt 6 kap. 4 § 1 mom. ska, med avvikelse från bestämmelserna i den paragrafen, från det sammanlagda beloppet av dagpenningspremien, arbetspensionsförsäkringsavgiften och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie göras ett avdrag på 1,59 procentenheter 2017, ett avdrag på 2,31 procentenheter 2018 och ett avdrag på 2,73 procentenheter 2019. 
   Slut på lagförslaget 

  Lag om ändring av 74 och 77 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015) 74 § 1 och 2 mom. samt 77 § 1 mom. som följer: 
  74 § 
  Anmälan om skadefall till lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkringsanstalt 
  Den skadade ska anmäla ett skadefall enligt denna lag till lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkringsanstalt genom en anmälan enligt 75 § senast den sextionde dagen från skadedagen. 
  Försummar den skadade sin anmälningsplikt enligt 1 mom., kan ersättning vägras helt eller delvis för tiden innan en anmälan enligt 75 § har inkommit, om det är skäligt med hänsyn till omständigheterna. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  77 § 
  Meddelande till den skadade att ett ersättningsärende har väckts 
  Om ett ersättningsärende har väckts på något annat sätt än genom en anmälan från den skadade, ska lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkringsanstalt utan dröjsmål underrätta den skadade om att ett ersättningsärende som gäller den skadade har väckts och be den skadade lämna in en anmälan om skadefallet enligt 75 § till lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkringsanstalt inom den tidsfrist som anges i 74 §. Den skadade ska informeras om tidpunkten för när ärendet har väckts, vem som har gjort anmälan och skadefallet. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 29.11.2016 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare