Senast publicerat 10-05-2021 19:51

Riksdagens svar RSv 191/2018 rd RP 173/2018 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fordonslagen och körkortslagen och till vissa lagar som har samband med den

RP 173/2018 rd
KoUB 33/2018 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fordonslagen och körkortslagen och till vissa lagar som har samband med den (RP 173/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 33/2018 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande uttalanden: 

1.

Riksdagen förutsätter att statsrådet synnerligen noggrant bevakar säkerheten hos de lätta bilarna och konsekvenserna av lagstiftningen, och vid behov utan dröjsmål vidta behövliga lagstiftningsändringar eller andra åtgärder. Statsrådet ska lämna kommunikationsutskottet en utredning i frågan före utgången av 2021.  

2.

Riksdagen förutsätter att statsrådet genom en förordning av statsrådet som utfärdas med stöd av den gällande vägtrafiklagen föreskriver att lätta bilar måste vara försedda med en skylt för långsamtgående fordon. 

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om ändring av fordonslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i fordonslagen (1090/2002) 3 § 2 punkten, 10 § 1 mom. och 25 § 1 mom. 12 punkten,  
sådana de lyder, 3 § 2 punkten i lag 942/2018, 10 § 1 mom. i lag 507/2017 och 25 § 1 mom. 12 punkten i lag 1042/2014, samt 
fogas till lagen en ny 14 b § som följer: 
3 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) motordrivet fordon ett fordon som drivs med maskinkraft; motordrivna fordon är bilar, mopeder, motorcyklar, tre- och fyrhjuliga fordon i kategori L, traktorer, lätta bilar, motorredskap och terrängfordon, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
10 § 
Bil 
Fordon i kategori M och N (bil) är ett för person- eller godstransport eller för en bestämd specialuppgift tillverkat motordrivet fordon som har minst fyra hjul eller band och vars största konstruktiva hastighet är högre än 25 km/h. Som fordon i kategori M och N betraktas dock inte ett fyrhjuligt fordon som med stöd av 11 § anses höra till kategori L, som med stöd av 14 § betraktas som traktor, som med stöd av 14 b § betraktas som lätt bil, som med stöd av 15 § betraktas som motorredskap eller som med stöd av 16 § betraktas som terrängfordon. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
14 b § 
Lätta bilar 
En lätt bil är ett i 14 § 1 mom. 1 punkten avsett fordon i kategori T1 
1) vars högsta konstruktiva hastighet har begränsats till 60 kilometer i timmen, 
2) som ändrats från ett fordon i kategori M1 som tidigare tagits i bruk i Finland, 
3) i fråga om vilket det har gått högst 10 år från utgången av det första ibruktagningsåret, dock så att det första ibruktagandet skett den 1 januari 2015 eller därefter, och 
4) vars vikt i olastat och körklart skick är högst 1 500 kg eller, i det fall att fordonets drivkraft är el, högst 1 800 kg.Utskottet föreslår en ändring  Slut på ändringsförslaget 
25 § 
Fordons konstruktion, manöverorgan och utrustning 
För att tryggt kunna användas i trafik ska 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
12) motordrivna fordon ha en hastighetsmätare samt lätta bilar och fordon i kategorierna M2, M3, N2 och N3 en hastighetsbegränsare, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av körkortslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i körkortslagen (386/2011) 4 § 1 mom. 1 punkten underpunkt b, 7 § 5 mom., 39 § och 41 § 2 mom., sådana de lyder, 4 § 1 mom. 1 punkten underpunkt b, 7 § 5 mom. och 39 § i lag 387/2018 samt 41 § 2 mom. i lag 938/2018, som följer: 
4 § 
Körkortskategorier 
I grupp 1 ingår följande körkortskategorier: 
1) AM, till vilken hör  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
b) lätta fyrhjulingar, lätta bilar enligt 14 b § i fordonslagen (1090/2002) och sådana traktorer i fordonskategori T3 vilkas konstruktiva hastighet överstiger 40 km/h och är högst 60 km/h inklusive släpfordon kopplade till dem, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
7 § 
Körrättens omfattning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Kategori T samt körrätt för lätt bil och för traktor i fordonskategori T3 med körkort för kategori AM gäller endast i Finland. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
39 § 
Vem som betraktas som förare vid körundervisning och övningskörning 
Vid körundervisning och övningskörning anses följande vara förare: 
1) i kategori B läraren och vid övningskörning den som handleder övningen, 
2) i kategorierna C1 och C läraren, 
3) vid körundervisning för kategori D1 eller D läraren eller, om den som avlägger körkort har körkort för kategori C, den som avlägger körkort, 
4) i kategori E den som avlägger körkort, 
5) vid körundervisning eller övningskörning med moped, motorcykel, traktor, lätt fyrhjuling eller lätt bil med sitsarna placerade efter varandra den som avlägger körkort eller, om den som ger körundervisning eller handleder övningen är med på motorcykeln, traktorn, den lätta bilen eller den lätta fyrhjulingen, läraren eller handledaren, 
6) i kategori T den som avlägger körkort. 
41 § 
Genomförandet av körundervisningen och övningskörningen 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vid körundervisningen för kategorierna B, C1 och C ska läraren eller vid övningskörning den som handleder övningen sitta bredvid eleven. Detsamma gäller körundervisning och övningskörning med lätt fyrhjuling, lätt bil eller traktor, om sitsarna är placerade bredvid varandra. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av vägtrafiklagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i vägtrafiklagen (267/1981) 2 a § 2 punkten och 88 § 1 mom., sådana de lyder i lag 1610/2015, och 
fogas till lagen en ny 91 a § som följer: 
2 a § 
Definitioner på fordon 
I vägtrafiklagstiftningen avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) motordrivet fordon ett fordon som drivs med maskinkraft; motordrivna fordon är bilar, motorcyklar och mopeder samt tre- och fyrhjuliga fordon i kategori L liksom traktorer, lätta bilar, motorredskap och terrängfordon, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
88 § 
Skyldighet att använda bilbälte och annan skyddsanordning för sittplats 
Föraren och passagerarna ska under körning använda ett bilbälte som är monterat för sittplatsen eller vara fastspända i någon annan skyddsanordning 
1) i personbilar, 
2) i bussar, 
3) i paketbilar, 
4) i lastbilar, 
5) i trehjuliga mopeder och motoriserade trehjulingar, om det ingår säkerhetsbälte i fordonets ursprungliga utrustning, 
6) i lätta fyrhjulingar, tunga fyrhjulingar och terrängfordon, om det ingår säkerhetsbälte i fordonets ursprungliga utrustning, 
7) i lätta bilar. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
91 a § 
Användning av lätt bil 
Lätta bilar får inte framföras på motorväg eller motortrafikled. Med motorväg och motortrafikled avses en med vägmärke angiven väg som är avsedd för motordrivna fordon. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 4 § i fordonsskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i fordonsskattelagen (1281/2003) 4 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 235/2007 och 307/2018, som följer: 
4 § 
Skattepliktiga fordon 
Fordonsskatt ska betalas för i registret införda fordon i kategorierna M och N samt lätta bilar i kategori T1. För fordon som är registrerade någon annanstans än i Finland betalas fast skatt och konsumtionsskatt enligt 38—44 § i denna lag. Fordonsskatt ska betalas även för ett fordon som borde ha varit infört i registret eller ha registrerats som påställt.  
Ett motorredskap som byggts på ett bilchassi betraktas inte som ett sådant fordon som avses i 1 mom., om det är ett fordon i kategori N2 eller N3 som utrustats med speciella redskap för utförande av arbete och om det inte är avsett för transport av annat gods än sådana arbetsredskap och förnödenheter som behövs i arbetet. 
Ett fordon som i registret inte är klassificerat enligt kategori M eller N eller någon annan fordonskategori anses vid beskattningen höra till en sådan i vägtrafiklagstiftningen angiven fordonskategori som motsvarar fordonets beskaffenhet. 
På betalning av fordonsskatt för lätta bilar tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om personbilar. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20.  
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 1 § i bilskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i bilskattelagen (1482/1994) 1 §, sådan den lyder i lagarna 5/2009 och 313/2018, som följer: 
1 §  
För personbilar (kategori M1), paketbilar (kategori N1) och sådana bussar (kategori M2) vilkas egenmassa är mindre än 1 875 kilogram, för lätta bilar (kategori T1), för motorcyklar (kategori L3 och L4) samt för andra fordon i kategori L ska, innan fordonet registreras i det trafik- och transportregister (registret) som avses i lagen om transportservice (320/2017) eller tas i bruk i Finland, bilskatt betalas till staten så som föreskrivs i denna lag. 
Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas på klassificering av fordon och på tekniska egenskaper hos fordon vad som föreskrivs i fordonslagen (1090/2002) och med stöd av den.  
På betalning av bilskatt för lätta bilar tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om personbilar. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20.  
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 1 § i bränsleavgiftslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i bränsleavgiftslagen (1280/2003) 1 § som följer: 
1 § 
Lagens tillämpningsområde 
För fordon i vilka används bränsle som beskattas lindrigare än motorbensin eller dieselolja ska betalas bränsleavgift till staten i enlighet med denna lag. 
Denna lag tillämpas på fordon som är registrerade i Finland eller i något annat land samt på fordon som oregistrerade används i Finland. 
På betalning av bränsleavgift för lätta bilar i kategori T1 tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om personbilar. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20.  
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 114 § i mervärdesskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i mervärdesskattelagen (1501/1993) 114 § 3 mom., sådant det lyder i lag 962/1998, som följer: 
114 § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vad som ovan i 1 mom. 5 punkten och 2 mom. föreskrivs om personbilar tillämpas också på bilar avsedda för två ändamål och på i 14 b § i fordonslagen (1090/2002) avsedda lätta bilar som ändrats från fordon i kategori M1.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20.  
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 23 kap. 12 § i strafflagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i strafflagen (39/1889) 23 kap. 12 § 3 punkten, sådan den lyder i lag 1611/2015, som följer: 
23 kap. 
Om trafikbrott 
12 § 
Definitioner 
I detta kapitel avses med 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3) motordrivet fordon ett fordon som drivs med maskinkraft; motordrivna fordon är bilar, mopeder, motorcyklar, motoriserade trehjulingar, lätta och tunga fyrhjulingar, traktorer, lätta bilar, motorredskap och terrängfordon, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 18.12.2018 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare