Senast publicerat 10-05-2021 19:51

Riksdagens svar RSv 195/2018 rd RP 188/2018 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall och till vissa lagar som har samband med den

RP 188/2018 rd
ShUB 24/2018 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall och till vissa lagar som har samband med den (RP 188/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 24/2018 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
1 § 
Lagens syfte och tillämpningsområde 
Denna lag innehåller bestämmelser om förutsättningar som gäller arbete och bosättning vid tillämpningen av lagstiftningen om bosättningsbaserade förmåner på personer som kommer från utlandet till Finland eller flyttar från Finland till utlandet. Lagen tillämpas tillsammans med lagstiftningen om bosättningsbaserade förmåner. 
Med lagstiftningen om bosättningsbaserade förmåner avses följande lagar:  
1) folkpensionslagen (568/2007), barnbidragslagen (796/1992), lagen om handikappförmåner (570/2007), lagen om garantipension (703/2010), och lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007), vilka ingår i tillämpningsområdet för EU-förordning 883/2004, samt 
2) lagen om moderskapsunderstöd (477/1993), lagen om allmänt bostadsbidrag (938/2014) och lagen om underhållsstöd (580/2008). 
Vid tillämpning av denna lag har EU-förordning 883/2004 företräde. 
2 § 
Begränsning av tillämpningsområdet 
På personer som omfattas av en annan stats lagstiftning om social trygghet enligt en av Finland ingången överenskommelse om social trygghet, tillämpas inte denna lag till den del som något annat följer av överenkommelsens tillämpningsområde.  
Denna lag tillämpas inte på en utländsk medborgare, som i Finland 
1) tjänstgör som diplomatisk representant för en annan stat eller som dess utsända konsul, 
2) tjänstgör vid Förenta Nationerna eller ett av dess fackorgan, vid en representation som någon av Europiska unionens institutioner upprätthåller eller vid en av Europeiska unionens byråer eller vid någon annan mellanstatlig organisation, 
3) hör till den administrativa eller tekniska personalen vid en annan stats utrikesrepresentation eller till dess tjänstepersonal, 
4) arbetar som en annan stats utsända tjänsteman, 
5) är familjemedlem till och bor i samma hushåll som en person som avses i 1—4 punkten, och inte på grund av sin egen förvärvsverksamhet anses vara arbetstagare, stipendiat eller företagare i Finland, eller 
6) är privat hembiträde hos en person som avses i 1 eller 3 punkten och lyder under en annan stats lagstiftning om social trygghet. 
Det som föreskrivs i 3—6 punkten gäller inte en person som på det sätt som avses i 5 § i denna lag har varit bosatt eller arbetat i Finland omedelbart innan anställningsförhållandet inleddes. 
Den som ansöker om asyl i Finland omfattas inte av denna lag innan hans eller hennes ansökan om internationellt skydd har avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut. 
3 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
1) ett land som tillämpar EU-lagstiftning en medlemsstat i EU, en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz, 
2) EU-förordning 883/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och i tillämpliga delar den föregående förordningen rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, 
3) EU-förordning 987/2009 rådets förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, 
4) arbete arbete i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande eller annat anställningsförhållande, forskningsarbete som huvudsyssla, samt arbete som avses i 4 § i lagen om sjömanspensioner(1290/2006), dock med undantag av arbete som enligt lagens 5 § 2 mon. 2 punkten inte hör till den lagens tillämpningsområde,  
5) företagare en person som enligt lagen om pension för företagare (1272/2006) är skyldig att teckna en i den lagen föreskriven försäkring eller en i 3 § i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) avsedd lantbruksföretagare som är skyldig att teckna en i den lagen föreskriven försäkring, 
6) utsänd arbetstagare en i Finland enligt lagen om pension för arbetstagare (395/2006) försäkrad person som arbetsgivaren har sänt till ett annat land för att arbeta och som är anställd hos denna arbetsgivare eller hos ett företag som hör till samma ekonomiska helhet, 
7) biståndsarbetare en person som arbetar med ett utvecklingssamarbetsprojekt, om biståndsanslag ur Finlands statsbudget används för finansiering av projektet, eller om det rör sig om ett projekt som finska staten deltar i på annat sätt genom verksamheten inom en internationellt etablerad internationell organisation, 
8) studerande en person, vars vistelse i Finland eller utlandet har studier på andra stadiet, avläggande av yrkesinriktad examen eller examen inom utbildning på högre nivå eller delar av en sådan examen som huvudsaklig orsak,  
9) forskare en person som avlägger doktorsexamen eller bedriver vetenskaplig forskning efter doktorsexamen, 
10) stipendiat en i 8 a § i lagen om pension för lantbruksföretagare avsedd person som är skyldig att teckna en i lagen föreskriven försäkring, 
11) familjemedlem en persons make och personens eller makens barn som inte har fyllt 18 år; med makar jämställs två personer som fortlöpande lever i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden. 
4 § 
Krav på uppehållstillstånd 
Tillämpningen av lagstiftningen om bosättningsbaserade förmåner förutsätter att vistelsen i landet är laglig. Om det för vistelsen krävs uppehållstillstånd, ska tillståndet vara i kraft. 
Kravet på uppehållstillstånd enligt denna lag är uppfyllt redan från och med den tidpunkt då tillståndsansökan lämnades in, om uppehållstillståndet har sökts i Finland och beviljats.  
5 § 
Bosättning i Finland 
Lagstiftningen om bosättningsbaserade förmåner tillämpas på i Finland stadigvarande bosatta personer som har sin egentliga bostad och sitt egentliga hem här och som ständigt huvudsakligen vistas här. 
6 § 
Vistelse utomlands 
En person anses fortfarande vara bosatt i Finland om personen bor stadigvarande i Finland, men vistas tillfälligt utomlands under högst sex månader. 
En person som vistas utomlands upprepade gånger så att den sammanhängande vistelsen utomlands inte överstiger sex månader anses vara bosatt i Finland om personens egentliga bostad fortsättningsvis är i Finland. 
I länder som tillämpar EU-lagstiftning bedöms vistelsen på det sätt som avses i EU-förordning 883/2004 och EU-förordning 987/2009. 
2 kap. 
Flyttning till Finland 
7 § 
Arbetstagare vid tillämpning av förmånslagstiftningen 
Vid tillämpningen av de lagar som nämns i 1 § 2 mom. 1 punkten i denna lag betraktas en person som kommer till Finland för att arbeta som arbetstagare om personens förvärvsinkomster åtminstone motsvarar beloppet av grunddagpenningen enligt 6 kap. 1 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) omvandlad till månadsinkomst på det sätt som avses i 6 kap. 2 § 3 mom. i den lagen. Personen betraktas som arbetstagare från och med tidpunkten då denne börjar arbeta och så länge som det arbete som uppfyller inkomstkravet fortsätter. 
8 § 
När arbetet minskar, avbryts eller upphör 
Vid tillämpningen av de lagar som nämns i 1 § 2 mom. 1 punkten har en person fortsättningsvis ställning som arbetstagare, om personen har arbetat under minst sex månader och arbetet därefter har minskat eller avbrutits så att personens inkomstnivå inte längre uppfyller kravet enligt 7 §. Också en person som har arbetat i minst sex månader har, om arbetet har upphört och personen har registrerat sig som arbetslös arbetssökande på det sätt som föreskrivs i lagen om offentlig arbetskrafts-och företagsservice (916/2012), fortsättningsvis ställning som arbetstagare. En förutsättning för att ställningen som arbetstagare ska fortsätta är att personen inte omfattas av ett annat lands lagstiftning om social trygghet. 
En i 1 mom. avsedd person anses ha ställning som arbetstagare högst tre månader efter det att arbetet minskat, avbrutits eller upphört, eller om det krävs att personen har uppehållstillstånd, högst fram till dess att uppehållstillståndet upphör att gälla. 
9 § 
Företagare eller stipendiat vid tillämpning av förmånslagstiftningen 
Vid tillämpning av de lagar som nämns i 1 § 2 mom. 1 punkten betraktas en person som i egenskap av företagare kommer till Finland som företagare från och med den tidpunkt då personens försäkring enligt lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare börjar gälla. Som stipendiat betraktas en person från och med den tidpunkt då personens försäkring enligt lagen om pension för lantbruksföretagare börjar gälla. Personen betraktas som företagare eller stipendiat så länge som den enligt pensionslagstiftningen försäkrade verksamheten fortsätter. 
10 § 
Andra fall av flyttning till Finland 
I andra fall än de som avses i 7—9 § avgörs en till Finland flyttande persons rätt till bosättningsbaserade sociala förmåner genom bedömning av personens bosättning med beaktande av samtliga omständigheter. När någon annan än en arbetstagare eller företagare flyttar från ett land som tillämpar EU-lagstiftning till Finland bedöms dennes bosättning i Finland i första hand i enlighet med EU-förordning 883/2004 och EU-förordning 987/2009.  
När en person som flyttar till Finland från ett land som inte tillämpar EU-lagstiftning bedöms dennes bosättning i Finland med beaktande av vad som i 4 § i lagen om hemkommun (201/1994) föreskrivs om bestämmande av hemkommun och bostad för en person som kommit till Finland. 
En studerandes bosättning i Finland bedöms i enlighet med 1 och 2 mom. vid tillämpningen av de lagar som nämns i 1 § 2 mom. 1 punkten. En studerande som vistas i Finland enbart för att genomföra studier betraktas inte som bosatt i Finland vid tillämpning av de lagar som nämns i 1 § 2 mom. 2 punkten.  
Om en sammantagen bedömning av en persons omständigheter visar att bosättningen är stadigvarande, anses personen vara bosatt i Finland från och med ankomsten till landet. Om en person vid ankomsten till landet inte anses flytta och bosätta sig stadigvarande, men omständigheterna senare förändras så att bosättningen kan betraktas som stadigvarande, anses personen vara bosatt i Finland från och med att omständigheteterna förändrades.  
3 kap. 
Flyttning från Finland till utlandet 
11 § 
Arbete vid utrikesrepresentationen och därmed jämförbara anställningsförhållanden 
En person som arbetar utomlands anses ha ställning som bosatt i Finland vid tillämpningen av lagstiftningen om bosättningsbaserade sociala förmåner, om personen 
1) såsom medlem av den utstationerade personalen arbetar inom Finlands utrikesrepresentation och står i anställningsförhållande till finska staten, 
2) är anställd hos finska staten utomlands eller som privat hembiträde hos någon som avses i 1 punkten, förutsatt att personen arbetade på det sätt som avses i 7 § eller bodde i Finland på det sätt som avses i 5 § omedelbart innan anställninsförhållandet utomlands började, 
3) är anställd i något annat uppdrag som är jämförbart med uppdrag som avses i 1 punkten, åtnjuter samma privilegier och immunitet som de diplomatiska representanterna och står i anställningsförhållande till en finländsk arbetsgivare.  
Utrikesministeriet eller en annan i 1 mom. avsedd arbetsgivare ska lämna uppgifter till Folkpensionsanstalten om när i 1 mom. avsedda personers arbete utomlands har inletts och avslutats, om avbrott i arbetet och om andra omständigheter som påverkar den sociala tryggheten.  
12 § 
Arbete och studier utomlands 
En person som vistas högst fem år utomlands anses vid tillämpningen av lagstiftningen om bosättningsbaserade sociala förmåner fortsättningsvis ha ställning som bosatt i Finland, om personen är 
1) utsänd arbetstagare hos en finsk arbetsgivare som sänt personen utomlands från Finland,  
2) arbetstagare hos en finsk arbetsgivare som har anställt personen utomlands, 
3) biståndsarbetare som arbetar utomlands, 
4) forskare på heltid eller stipendiat. 
En heltidsstuderande som vistas utomlands anses fortsättningsvis ha ställning som bosatt i Finland högst tills heltidsstudierna upphör. 
En företagare som lämnar Finland anses fortsättningsvis ha ställning som bosatt i Finland i högst ett år, förutsatt att pensionsförsäkringen gäller på det sätt som föreskrivs i 6 § 2 mom. i lagen om pension för företagare eller i 8 § 2 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare. 
Efter den i 1 eller 3 mom. nämnda maximitiden ska den berörda personen återvända till Finland för åtminstone sex månader för att denne under en ny utlandsvistelse ska anses som fortsättningsvis bosatt i Finland.  
Personer som avses i denna paragraf bevarar genom anmälan sin ställning som bosatta i Finland. Anmälan ska göras till Folkpensionsanstalten senast vid återflyttningen till Finland. En arbetsgivare ska tillsammans med arbetstagaren lämna uppgifter till Folkpensionsanstalten om när arbetet utomlands har inletts och avslutats. Likaså ska forskare på heltid och stipendiater, heltidsstuderande och företagare anmäla när forskningsarbete, verksamhet som utförts med stöd av stipendium, studier eller företagsverksamhet utomlands har inletts och avslutats. 
13 § 
Familjemedlemmar 
De familjemedlemmar till en i 11 eller 12 § avsedd person som vistas utomlands tillsammans med och bor i samma hushåll som denne anses ha ställning som fortsättningsvis bosatta i Finland, om inget annat följer av EU-förordning 883/2004 eller en internationell överenskommelse. Detsamma gäller de familjemedlemmar till en person som vistas utomlands tillsammans med och bor i samma hushåll som denne, om personen enligt EU-förordning 883/2004 eller en internationell överenskommelse som är bindande för Finland omfattas av den finska lagstiftningen om social trygghet och om inget annat följer av den EU-förordningen eller internationella överenskommelsen. 
Familjemedlemmarna ska lämna uppgifter om utlandsvistelsen till Folkpensionsanstalten senast vid återflyttningen till Finland. 
4 kap. 
Särskilda bestämmelser 
14 § 
Skyldighet att lämna uppgifter 
Utöver vad som föreskrivs i 11—13 § och i lagstiftningen om bosättningsbaserade förmåner om skyldighet att lämna uppgifter, ska följande förändringar i omständigheterna anmälas till Folkpensionsanstalten utan dröjsmål: 
1) inledande av arbete utomlands, 
2) flyttning till utlandet för tillfällig eller varaktig vistelse, samt 
3) inträde i ett annat lands sociala trygghet. 
15 § 
Lagens förhållande till lagstiftningen om bosättningsbaserade förmåner 
I samband med förmånsbeslut avgörs det hur bestämmelserna i denna lag om bosättning och arbete inverkar på förmånerna enligt de lagar som nämns i 1 § 2 mom.  
16 § 
Folkpensionsanstaltens skyldighet att informera och fatta beslut 
Folkpensionsanstalten informerar en person som flyttar utomlands och vars kontaktuppgifter är kända om hur flyttningen påverkar grunderna för hur den sociala tryggheten bestäms. 
På särskild begäran fattar Folkpensionsanstalten beslut om hur omständigheter som anknyter till en flyttning till utlandet inverkar på förmåner enligt de lagar som nämns i 1 § 2 mom. även när inget förmånsbeslut behöver fattas. Vid sökande av ändring i beslutet iakttas vad som föreskrivs i 12 kap. i folkpensionslagen. 
17 § 
Folkpensionsanstaltens rätt att få uppgifter 
Folkpensionsanstalten har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att av statliga och kommunala myndigheter och andra offentligrättsliga sammanslutningar, Pensionsskyddscentralen, pensions- och försäkringsanstalter samt arbetsgivare avgiftsfritt få de uppgifter som är nödvändiga för avgörande av ärenden som är under behandling, eller annars för verkställigheten av uppdrag enligt denna lag eller enligt en för Finland bindande internationell rättsakt som gäller social trygghet. 
Utöver vad som föreskrivs i 29 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har Folkpensionsanstalten rätt att med hjälp av teknisk anslutning] få sekretessbelagda uppgifter som avses i denna paragraf. 
Med hjälp av en teknisk anslutning som öppnats med stöd av denna paragraf får sekretessbelagda uppgifter också inhämtas utan samtycke av den vars intressen skyddas genom sekretessen. Innan den tekniska anslutningen öppnas ska den som begär uppgifter lägga fram utredning om att uppgifterna skyddas på behörigt sätt. 
En i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) avsedd registrerad har inte rätt enligt artikel 18.1 a i den förordningen att kräva att Folkpensionsanstalten begränsar behandlingen av personuppgifter när Folkpensionsanstalten utför en uppgift enligt denna lag, om den registrerades krav på begränsning är uppenbart ogrundat. 
18 § 
Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 20
Genom denna lag upphävs lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet (1573/1993). En hänvisning någon annanstans i lag till den lag som upphävts genom denna lag betraktas som en hänvisning till denna lag. 
19 § 
Övergångsbestämmelser 
En person vars tillfälliga vistelse utomlands har börjat före ikraftträdandet av denna lag anses vara bosatt i Finland fram till den dag som personen har anmält vara den tillfälliga vistelsens sista dag, dock högst i ett år efter flyttningen till utlandet.  
Ett beslut av Folkpensionsanstalten som meddelats med stöd av 5, 7 eller 8 § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet, vilken upphävs genom denna lag, gäller trots denna lag under den tid som anges i beslutet. En person som avses i 12 och 13 § i denna lag och som vistas utomlands när denna lag träder i kraft anses ha flyttat utomlands vid ikraftträdandet.  
Bestämmelserna i 13,13 a, 13 b, 14 och 14 a § i lagen om tillämpning av lagstiftningen om bosättningsbaserad social trygghet tillämpas på de beslut som Folkpensionsanstalten har meddelat med stöd av den lagen före ikraftträdandet av denna lag. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 4 § i folkpensionslagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i folkpensionslagen (568/2007) 4 § som följer: 
4 § 
Boende i Finland 
En person betraktas som bosatt i Finland, om han eller hon i enlighet med 4—10 § i lagen om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall (/) arbetar eller är bosatt i Finland eller med stöd av 11—13 § i den lagen anses ha ställning som bosatt i Finland. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 2 och 23 § i lagen om garantipension 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om garantipension (703/2010) 2 § och 23 § 1 mom. 1 punkten som följer: 
2 § 
Boende i Finland 
En pensionstagare betraktas som bosatt i Finland, om han eller hon i enlighet med 5, 6 eller 10 § i lagen om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall (/) är bosatt i Finland. 
23 § 
Indragning av garantipension 
Garantipension dras in från ingången av den månad som följer på förändringen, om 
1) pensionstagaren flyttar utomlands, permanent eller för över sex månader, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 1 § i lagen om frontmannapension 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om frontmannapension (119/1977) 1 § 3 mom., sådant det lyder i lag 664/2004, som följer:  
1 § 
Fronttillägg beviljas finska medborgare 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Berättigad till fronttillägg är även en utländsk medborgare som är bosatt i Finland. Extra fronttillägg beviljas i Finland bosatta finska eller utländska medborgare. En person betraktas som bosatt i Finland, om han eller hon i enlighet med 5, 6 eller 10 § i lagen om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall (/) är bosatt i Finland. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 6 § i lagen om pensionsstöd 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om pensionsstöd (1531/2016) 6 § som följer: 
6 § 
Boende i Finland 
En person betraktas som bosatt i Finland om han eller hon i enlighet med 5, 6 eller 10 § i lagen om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall (/) är bosatt i Finland. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 2 § i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007) 2 § som följer:  
2 § 
Boende i Finland 
En person betraktas som bosatt i Finland, om han eller hon i enlighet med 5, 6 eller 10 § i lagen om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall (/) är bosatt i Finland.  
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 1 kap. 2 § i sjukförsäkringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
upphävs i sjukförsäkringslagen (1224/2004) 1 kap. 2 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1197/2013, samt 
ändras 1 kap. 2 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1197/2013, som följer: 
1 kap. 
Lagens syfte och tillämpningsområde 
2 § 
Lagens tillämpningsområde 
Försäkrad är den som arbetar, är verksam som företagare eller är bosatt i Finland i enlighet med 4—10 § i lagen om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall (/) eller med stöd av 11—13 § i den lagen anses ha ställning som bosatt i Finland. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 4 § i lagen om handikappförmåner 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om handikappförmåner (570/2007) 4 §, sådan den lyder i lag 1352/2014, som följer: 
4 § 
Boende i Finland 
En person betraktas som bosatt i Finland om han eller hon i enlighet med 4—10 § i lagen om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall (/) arbetar eller är bosatt i Finland eller med stöd av 11—13 § i den lagen anses ha ställning som bosatt i Finland. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 1 och 1 a § i barnbidragslagen 

I enlighet ned riksdagens beslut  
ändras i barnbidragslagen (796/1992) 1 och 1 a §, sådana de lyder, 1 § i lag 642/2004 och 1 a § i lag 722/2018, som följer:  
1 § 
Lagens syfte och tillämpningsområde 
Barnbidrag betalas enligt denna lag av statens medel för underhåll av barn som inte har fyllt 17 år. Denna lag tillämpas på barn som i enlighet med lagen om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall (/) är bosatta eller ska anses ha ställning som bosatta i Finland. 
1 a § 
Rätt till barnbidrag på grundval av arbete 
Barnbidrag betalas i enlighet med denna lag även för barn som medföljer i 7 § i lagen om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall avsedda arbetstagare som uppfyller kravet på uppehållstillstånd i 4 § i den lagen och kommer från andra stater än Europeiska unionens medlemsstater, Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz. 
Barnbidrag betalas inte om en arbetstagare som avses i 1 mom. har rätt att arbeta i Finland i högst sex månader.  
Barnbidrag betalas inte heller, om 
1) arbetstagarens rätt att arbeta grundar sig på 79 § i utlänningslagen (301/2004), 
2) den studerandes rätt att arbeta grundar sig på 14 § i lagen om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete (719/2018),  
3) arbetstagaren har tillstånd att arbeta i högst nio månader med stöd av lagen om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal (908/2017), 
4) arbetstagaren har tillstånd att arbeta med stöd av lagen om villkor för tredjelandsmedborgare inresa och vistelse för säsonganställning (907/2017), eller 
5) en forskare har för vetenskaplig forskning beviljats tillstånd att arbeta i högst sex månader med stöd av lagen om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 1 § i lagen om moderskapsunderstöd 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om moderskapsunderstöd (477/1993) 1 § 2 mom., sådant det lyder i lag 643/2004, som följer:  
1 § 
Lagens syfte och tillämpningsområde 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Denna lag tillämpas på personer som i enlighet med 4—10 § i lagen om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall (/) arbetar eller är bosatta i Finland eller med stöd av 11—13 § i den lagen anses ha ställning som bosatta i Finland.  
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 1 § i lagen om underhållsunderstöd  

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om underhållsunderstöd (580/2008) 1 § 2 mom. som följer: 
1 § 
Lagens syfte och tillämpningsområde 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Ett barn betraktas som bosatt i Finland om barnet i enlighet med 5, 6 eller 10 § i lagen om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall (/) är bosatt i Finland. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996) 3 §, 4 § 1 mom., 9 § 1 och 3 mom. samt 17 § 2 mom., 
av dem 3 § sådan den lyder i lagarna 1225/2013, 109/2016, 544/2018 och 723/2018 samt 9 § 1 och 3 mom. sådana de lyder i lag 1225/2013, samt 
fogas till lagen en ny 3 a § som följer: 
3 § 
Rätt till stöd för hemvård och privat vård 
I denna lag avsett stöd för hemvård av barn och stöd för privat vård av barn förutsätter att barnets föräldrar eller andra vårdnadshavare inte väljer en i 12 § 1—4 mom.i lagen om småbarnspedagogik avsedd eller en med 12 § 5 mom. i den lagen förenlig av kommunen anordnad plats inom småbarnspedagogiken och att barnet faktiskt är bosatt i Finland. En över tre månader lång utlandsvistelse betraktas inte som faktisk bosättning i Finland. 
Stöd för hemvård betalas om det till familjen hör minst ett barn under tre år som är berättigat till stöd för hemvård. Om det hör ett adoptivbarn till familjen, betalas stöd för hemvård tills det har gått två år från det att den i 9 kap. 12 § i sjukförsäkringslagen (1224/2004) föreskrivna föräldrapenningsperioden började löpa, den första betalningsdagen medräknad. Stödet vid adoption enligt 39 § 1 punkten i adoptionslagen (22/2012) förutsätter att adoptionssökanden har beviljats ett i den punkten avsett tillstånd. 
3 a § 
Internationella fall 
Med att barnet faktiskt är bosatt i Finland jämställs situationer där barnet inte vistas i Finland men där man för barnet med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen har rätt till vårdpenning och vårdtillägg som avses i denna lag inom ramen för stödet för hemvård av barn.  
Rätt till vårdpenning och vårdtillägg enligt denna lag för ett barn föreligger också om barnets förälder eller vårdnadshavare har rätt att arbeta enligt 78 § 1 eller 2 mom. eller 78 § 3 mom. 1, 2, 5 eller 7 punkten i utlänningslagen (301/2004). Han eller hon ska dessutom ha ett i Finland giltigt arbets-, tjänste- eller annat anställningsförhållande och tillstånd att arbeta i Finland i minst sex månader. Rätt till vårdpenning och vårdtillägg för ett barn föreligger också om barnets förälder eller vårdnadshavare har registrerats som arbetslös arbetssökande efter det att ett minst sex månader långt anställningsförhållande har upphört.  
Rätt till vårdpenning och vårdtillägg för ett barn föreligger också om barnets förälder eller vårdnadshavare  
1) har tillstånd att arbeta i Finland i mer än nio månader med stöd av lagen om villkor för inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare inom ramen för företagsintern förflyttning av personal (908/2017), om inte föräldern eller vårdnadshavaren ska omfattas av ursprungslandets rätt enligt bilaterala avtal, eller 
2) har ett sådant tillstånd att arbeta i minst sex månader som beviljas forskare för vetenskaplig forskning med stöd av lagen om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete (719/2018). 
Rätt till vårdpenning och vårdtillägg för ett barn föreligger inte, om rätten för barnets förälder eller vårdnadshavare att arbeta grundar sig på lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning (907/2017). 
4 § 
Vårdpenning 
Vårdpenning betalas för varje barn i familjen som berättigar till stöd enligt 3 och 3 a §. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
9 § 
Finansiering 
Kommunen betalar ersättning till Folkpensionsanstalten för de kostnader som föranleds av stöd som har betalts enligt denna lag, med undantag av kostnader för stöd som betalats enligt 3 a §, för vilka staten betalar ersättning till Folkpensionsanstalten. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Den ersättning för kostnaderna som staten ska betala enligt 1 mom. bestäms varje månad på grundval av de stöd som ska betalas till dem som är berättigade till stöd enligt 3 a §. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
17 § 
Utbetalning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Utbetalningen av stödet upphör när rätten till stöd enligt 3 eller 3 a § upphör eller de andra förutsättningarna för stödet inte längre uppfylls. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 1 kap. 8 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 1 kap. 8 a § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 1654/2015 och 912/2017, som följer:  
1 kap. 
Allmänna bestämmelser 
8 a § 
Rätt till förmåner på basis av boende, Europeiska unionens lagstiftning eller överenskommelser som är bindande för Finland 
Rätt till förmåner enligt denna lag har arbetslösa arbetssökande som är bosatta i Finland. En person betraktas som bosatt i Finland om han eller hon i enlighet med 5, 6 eller 10 § i lagen om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall (/) är bosatt i Finland.  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 2 § i lagen om allmänt bostadsbidrag 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om allmänt bostadsbidrag (938/2014) 2 § som följer: 
2 § 
Boende i Finland 
Som en person som varaktigt hör till ett hushåll betraktas endast den som är bosatt i Finland. En person anses vara bosatt i Finland om han eller hon i enlighet med lagen om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall (/) är bosatt i Finland. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 10 b § i lagen om pension för lantbruksföretagare 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) 10 b § 1 mom., sådant det lyder i lag 146/2015, som följer: 
10 b § 
Giltighet för stipendiatens försäkring samt avbrytande och upphörande av den 
En försäkring som avses i 10 a § fortsätter att gälla högst fem år oberoende av stipendiatens bosättning och arbete i ett annat land än ett EU- eller EES-land eller ett land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet, om de övriga förutsättningar för tecknande av försäkring som föreskrivs i denna lag fortsättningsvis är uppfyllda. Försäkringen fortsätter också att gälla trots stipendiatens bosättning och arbete i ett EU- eller EES-land eller ett land med vilket Finland har en överenskommelse om social trygghet, om den finska lagstiftningen om social trygghet tillämpas på stipendiaten med stöd av bestämmelserna i EU:s grundförordning om social trygghet eller en överenskommelse om social trygghet. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 18.12.2018 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare