Senast publicerat 10-05-2021 20:33

Riksdagens svar RSv 195/2020 rd RP 221/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stöd för byggande av bredband

RP 221/2020 rd
KoUB 17/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stöd för byggande av bredband (RP 221/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 17/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande uttalande: 

Riksdagen förutsätter att statsrådet noga följer upp hur målen med lagen nås, och i synnerhet att kommunernas betalningsandelar inte blir oskäliga, och i förekommande fall vidtar åtgärder för att ändra lagen och förordningen. 

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om stöd för byggande av bredband 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Syfte 
Syftet med denna lag är att främja byggande av snabba bredbandsförbindelser och på det sättet trygga mångsidiga kommunikationstjänster i hela Finland. 
2 § 
Tillämpningsområde 
Denna lag tillämpas när Transport- och kommunikationsverket beviljar stöd för bredbandsprojekt av anslag i statsbudgeten.  
Lagen tillämpas också på planeringen av bredbandsprojekt i landskap och på det offentliga förfarande genom vilket det statliga stödet förklaras ledigt att sökas i landskapets område.  
De uppgifter som i denna lag har ålagts landskapsförbundet sköts i landskapet Åland av Statens ämbetsverk på Åland. 
3 § 
Definitioner 
I denna lag avses med 
1) offentligt stöd understöd, lån och annan finansiering, räntestöd, borgen, betalningslättnad och andra med dessa jämförbara ekonomiska förmåner som ges av staten, en kommun eller något annat offentligt samfund eller en offentligrättslig inrättning eller stiftelse eller betalas av dess medel samt stöd som beviljas av Europeiska gemenskapens medel eller av andra medel från Europeiska unionen, dock inte stöd som ges via skattesystemet, 
2) snabb bredbandsförbindelse en förbindelse som kan erbjuda en avancerad anslutning av jämn kvalitet under normal högtrafik, 
3) abonnent en juridisk eller fysisk person som för något annat ändamål än televerksamhet har ingått avtal om leverans av kommunikationstjänster eller mervärdestjänster, 
4) statligt stöd ett understöd i form av ett penningbelopp som betalas ut på basis av de stödberättigande kostnaderna för bredbandsprojektet; det statliga stödet inkluderar inte andra stöd från staten som beviljas i form av exempelvis lån eller borgen, 
5) nättjänst en tjänst som tillhandahålls av ett teleföretag för att ett kommunikationsnät som det äger eller på någon annan grund förfogar över ska kunna användas för överföring och distribution av meddelanden, 
6) kommunikationstjänst en tjänst som helt eller huvudsakligen utgörs av överföring av meddelanden i kommunikationsnät samt överförings- och sändningstjänster i masskommunikationsnät. 
4 § 
Transport- och kommunikationsverkets marknadsanalys 
Transport- och kommunikationsverket ska göra en marknadsanalys av ett projektområde, om landskapsförbundet framställer en motiverad begäran om det och 
1) begäran beretts i samråd med myndigheterna i den kommun där projektområdet är beläget,  
2) bredbandsprojektet är ekonomiskt ändamålsenligt och främjar användarnas fördel på kommunikationsmarknaden, och 
3) bredbandsprojekten har sammanförts så att de kan genomföras på det sätt som ekonomiskt är fördelaktigast. 
Transport- och kommunikationsverket bereder teleföretagen på marknaden tillfälle att informera om sina befintliga nät och om kommersiella investeringsprojekt som de planerat för de följande tre åren.  
Vid uppgörandet av marknadsanalysen ska Transport- och kommunikationsverket beakta resultaten av den geografiska kartläggning och den prognos som avses i 51 a § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014).  
I marknadsanalysen fastställer Transport- och kommunikationsverket de stödberättigande områdena i projektområdet. 
5 § 
Offentligt ansökningsförfarande för statligt stöd 
När Transport- och kommunikationsverket har gjort en i 4 § avsedd marknadsanalys av bredbandsprojektet ska landskapsförbundet utlysa det statliga stödet för bredbandsprojektet. Ansökningsförfarandet ska vara öppet för alla, objektivt och icke-diskriminerande. Tiden för ansökning av stödet ska vara skälig med hänsyn till bredbandsprojektets omfattning, dock minst fyra veckor. 
Ansökan om stöd ska vara skriftlig och riktas till landskapsförbundet. Ansökan ska innehålla åtminstone följande uppgifter och utredningar:  
1) den sökandes namn,  
2) antal anställda hos samt årlig omsättning och balansomslutning för den sökande,  
3) den sökandes ägandeförhållanden, såsom eventuellt offentligt ägande och uppgift om dess andel,  
4) byggnadsplanen för kommunikationsnätet och villkor som begränsar genomförandet, såsom villkor angående antalet abonnenter,  
5) utredning av kostnaderna för bredbandsprojektet,  
6) maximibeloppet för det statliga stöd som söks,  
7) antalet abonnemang som kommer att tillhandahållas och priset och övriga villkor på vilka kommunikationstjänster enligt planerna ska tillhandahållas abonnenterna på den plats där de är bosatta eller verksamma,  
8) tidsplanen för bredbandsprojektet,  
9) sambyggnad i anslutning till installering av andra ledningar och konstruktioner som tjänar samhället,  
10) den sökandes verksamhetsplan eller någon annan beskrivning av företagets verksamhet samt en likviditets- och lönsamhetskalkyl, 
11) en analys av de operativa och ekonomiska riskerna och övriga risker som är förknippade med projektet samt en plan för att hantera dem. 
6 § 
Jämförelsegrunder för ansökningsförfarandet 
Landskapsförbundets uppgift är att bland dem som ansökt om stöd välja den sökande som totalekonomiskt sett genomför projektet mest fördelaktigt enligt de jämförelsegrunder som nämns i utlysningen av stödet. Vid valet av stödmottagare ska åtminstone det ansökta statliga stödbeloppet användas som jämförelsegrund. Dessutom kan följande jämförelsegrunder användas:  
1) de avgifter som tas ut hos abonnenterna,  
2) den tid som teleföretaget förbinder sig att tillhandahålla abonnenterna tjänster,  
3) andra motsvarande omständigheter som gäller tekniska, ekonomiska, kvalitativa eller funktionella egenskaper. 
Jämförelsegrunderna och deras inbördes viktning ska ingå i meddelandet om att stöd kan ansökas. 
Ett landskapsförbund kan samarbeta med ett annat landskapsförbund när det fullgör uppgifter enligt 5 § och denna paragraf. 
7 § 
Stödansökan till Transport- och kommunikationsverket 
Den sökande som blivit vald i ansökningsförfarandet enligt 5 och 6 § ska skriftligen ansöka om stöd hos Transport- och kommunikationsverket. Utöver de uppgifter och utredningar som avses i 5 § 2 mom. ska ansökan åtminstone innehålla uppgifter om  
1) de nättjänster som kommer att tillhandahållas och priset och övriga villkor på vilka kommunikationstjänster tillhandahålls, 
2) projektets stödberättigande kostnader och de betalningsandelar som avses i 8 § 1 mom.,  
3) tekniska egenskaper i det planerade kommunikationsnätet och det tekniska genomförandet av kommunikationstjänsten,  
4) samtrafiken med andra teleföretag genom sammankoppling av kommunikationsnät och kommunikationstjänster,  
5) bredbandsprojektets finansieringsplan inklusive uppgifter om annat offentligt stöd som eventuellt beviljats samt villkoren för finansieringen, 
6) kommunens beslut enligt vilket den i enlighet med 8 § förbinder sig att finansiera bredbandsprojektet med vad som motsvarar dess betalningsandel. 
8 § 
Betalningsandel av stödberättigande kostnader 
Med stöd av denna lag får offentligt stöd beviljas till högst 66 procent av de stödberättigande kostnaderna. En förutsättning för beviljande av stöd är att kommunen förbinder sig att finansiera projektet med den del som motsvarar dess betalningsandel.  
Kommunens betalningsandel är 33 procent. I kommuner för vilka finansieringen av ett bredbandsprojekt annars skulle bli en oskälig ekonomisk belastning är kommunens betalningsandel 8 eller 22 procent. Som kriterier vid bedömningen används kommunens ekonomiska bärkraft samt folkmängd och tätortsgrad. Det statliga stödet beviljas till högst 58 procent av bredbandsprojektets stödberättigande kostnader om kommunens betalningsandel är 8 procent, och till högst 44 procent av de stödberättigande kostnaderna om kommunens betalningsandel är 22 procent.  
Närmare bestämmelser om beräkningsgrunder och viktkoefficienter för de i 2 mom. nämnda kriterier som kommunernas betalningsandelar grundar sig på utfärdas genom förordning av statsrådet. 
9 § 
Annat offentligt stöd 
Ett bredbandsprojekt kan i offentligt stöd få högst 100 procent av projektets stödberättigande kostnader. Annat offentligt stöd som överskrider det tillåtna beloppet minskar beloppet av det statliga stöd som beviljas med stöd av denna lag på så sätt att maximibeloppet för offentligt stöd inte överskrids.  
Statligt stöd beviljas inte för kostnader för vilka det redan beviljats annat offentligt stöd. 
10 § 
Villkor för beviljande av stöd 
För ett bredbandsprojekt kan det beviljas statligt stöd enligt denna lag bara om den sökande förbinder sig att  
1) i minst tio år från det att den sista stödposten betalats ut tillhandahålla sådana med hjälp av stödet uppbyggda nät- och kommunikationstjänster som uppfyller vad som föreskrivs i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och föreskrifter som meddelats med stöd av den eller tjänster som motsvarar dem och är förenliga med den lagen och sådana föreskrifter, 
2) till skäligt pris och på icke-diskriminerande villkor till andra teleföretag i sju år från och med det att den sista stödposten betalats ut överlåta nyttjanderätt till det kommunikationsnät, de nätelement och den nätkapacitet som byggts med hjälp av stödet; överlåtelseskyldigheten gäller inte utrustning eller kapacitet som är i stödmottagarens egen användning eller behövs för stödmottagarens eget skäliga kommande behov, 
3) i sju år från det att den sista stödposten har betalats ut, på sin webbplats offentliggöra leveransvillkor för tjänsten och andra uppgifter av betydelse med tanke på skyldigheten att överlåta nyttjanderätt på ett sådant sätt att villkoren och uppgifterna ska vara lätta att upptäcka och få tillgång till.  
Tidsbegränsningen enligt 1 mom. 2 och 3 punkten gäller inte kabelkanaler och stolpar som omfattas av stödet.  
Bevisbördan för att prissättningen är skälig och villkoren icke-diskriminerande ligger på stödmottagaren. Om samma egendom också berörs av skyldigheten att överlåta nyttjanderätt eller tillhandahålla samhällsomfattande tjänster enligt lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation, tillämpas bestämmelserna i denna lag på prissättningen av överlåtelse av nyttjanderätt och övriga villkor.  
Kabelkanaler som omfattas av stödet ska vara tillräckligt stora för att möjliggöra flera kabelnät och olika nättopologier. 
Statligt stöd kan beviljas endast om stödet inte bedöms orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden och om Europeiska kommissionen inte motsätter sig beviljande av stödet. Stöd kan endast beviljas för områden där det saknas snabba bredbandsförbindelser och där sådana på sannolika grunder inte kommer att byggas på kommersiella villkor under de följande tre åren.  
Stöd kan endast beviljas för projekt vars totala kostnader uppgår till högst 70 miljoner euro. Stöd kan inte beviljas ett företag som enligt artikel 2 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget ska betraktas som företag i svårigheter. 
11 § 
Stödbeslut från Transport- och kommunikationsverket 
Transport- och kommunikationsverket beviljar ett bredbandsprojekt statligt stöd, om projektet uppfyller förutsättningarna för beviljande av stöd enligt denna lag. Det statliga stödet beviljas på basis av projektets stödberättigande kostnader. I sitt stödbeslut fastställer Transport- och kommunikationsverket maximibeloppet för bredbandsprojektets stödberättigande kostnader och för det statliga stödet. De stödberättigande kostnaderna beräknas enligt uppgivna kostnader exklusive mervärdesskatt.  
Beviljat statligt stöd kan betalas endast på basis av bredbandsprojektets faktiska stödberättigande kostnader. 
12 § 
Stödberättigande kostnader 
Stödberättigande kostnader är  
1) kostnader som har uppstått efter inlämnandet av stödansökan,  
2) kostnader som har uppstått av byggandet av ett kommunikationsnät som behövs för att tillhandahålla snabba bredbandsförbindelser, 
3) kostnader som är nödvändiga för att inom ett projektområde tillhandahålla abonnemang på den plats där användaren är bosatt eller placerad. 
Transport- och kommunikationsverket kan i sitt betalningsbeslut korrigera kostnaderna, om de kostnader som den sökande uppgett är oskäligt höga.  
Stödberättigande kostnader är inte  
1) kostnader för underhåll av kommunikationsnätet eller för hyra av delar av nätet,  
2) kostnader som hänför sig till den del av accessnätet som finns på högst etthundra meters avstånd från den plats där användaren är bosatt eller placerad, och 
3) kostnader i områden som sträcker sig etthundra meter från en sådan anslutningspunkt där det kan tillhandahållas snabba bredbandsförbindelser.  
Bestämmelser om minimihastigheten för en snabb bredbandsförbindelse utfärdas genom förordning av statsrådet. 
Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om vilka tekniska delar i kommunikationsnätet som anses vara stödberättigande samt föreskrifter om sättet för kalkylering av kostnader som omfattas av stödet. 
13 § 
Förutsättningar för betalning av stöd 
För att det statliga stödet ska betalas ut krävs att behövlig finansiering har anvisats i statsbudgeten. Stöd beviljas årligen inom ramen för den finansiering som står till förfogande i statsbudgeten.  
Av det statliga stöd som beviljats sökanden får på dennes ansökan 50 procent betalas ut när stödbeslutet har fattats. Utbetalning av den återstående delen av stödet förutsätter att bredbandsprojektet har slutförts och att stödmottagaren har lagt fram en godtagbar redogörelse för samtliga stödberättigande kostnader till Transport- och kommunikationsverket samt att kommunen har betalat den betalningsandel som avses i 8 §.  
Transport- och kommunikationsverket får besluta att stödet betalas ut på basis av en ansökan som gjorts efter den i stödbeslutet utsatta tiden för ansökan om utbetalning av stöd, om sökanden lägger fram vägande skäl till att ansökan försenats, ansökan inte har försenats väsentligt, den omständigheten att utbetalning söks efter utsatt tid inte har inverkat på genomförandet av projektet, förseningen inte försvårar projektets genomförande och en utbetalning som sker på en försenad ansökan inte inverkar på kravet på likvärdig behandling av sökandena.  
Statligt stöd enligt denna lag får inte betalas ut om beloppet av annat offentligt stöd överskrider vad som är tillåtet för projektet på basis av de faktiska stödberättigande kostnaderna. Stödmottagaren ska vid ansökan om utbetalning lämna tillräcklig utredning om finansieringen av bredbandsprojektet och om de offentliga stöd som anknyter till projektet.  
Statligt stöd får inte betalas ut om Europeiska kommissionen har fattat ett i artikel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt avsett beslut om återkrav av stöd och den sökande i enlighet med detta har meddelats ett i 1 § i lagen om tillämpning av vissa av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd (300/2001) avsett beslut om verkställighet av återkrav som den sökande inte har iakttagit. Transport- och kommunikationsverket kan begära att stödmottagaren lämnar en försäkran om att det inte finns något i detta moment avsett hinder för utbetalning av stöd. 
14 § 
Äganderätt och överföring av skyldigheter 
Ett kommunikationsnät som byggts med hjälp av statligt stöd ägs av stödmottagaren. Om ett kommunikationsnät som byggts med hjälp av stöd eller en del av kommunikationsnätet säljs eller på annat sätt överlåts vidare, övergår skyldigheterna enligt denna lag till den nya ägaren av kommunikationsnätet.  
Transport- och kommunikationsverket och den kommun som har deltagit i bredbandsprojektets kostnader ska utan dröjsmål underrättas om överföringen av äganderätten. 
15 § 
Myndigheternas rätt att få information 
Vid skötseln av uppgifter enligt denna lag har kommunikationsministeriet och Transport- och kommunikationsverket rätt att få för skötseln av sina uppgifter nödvändig information av dem vars rättigheter och skyldigheter regleras i denna lag eller av aktörer som handlar för deras räkning.  
De vars rättigheter och skyldigheter regleras i denna lag och aktörer som handlar för deras räkning är skyldiga att på begäran samla in och trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller utlämnande av uppgifter lämna ut den information som är nödvändig för att en behörig myndighet enligt denna lag ska kunna utföra sina uppgifter.  
Informationen ska lämnas ut utan dröjsmål, i den form som myndigheten begärt och avgiftsfritt.  
Om ett teleföretag trots kommunikationsministeriets eller Transport- och kommunikationsverkets begäran inte samlar in eller lämnar de uppgifter som avses i 1 mom. och trots uppmaning inte rättar till förfarandet inom en skälig tid på minst en månad, kan Transport- och kommunikationsverket ålägga teleföretaget att rätta till felet eller försummelsen. Föreläggandet kan förenas med vite. Bestämmelser om vite finns i viteslagen (1113/1990). 
16 § 
Återbetalning av avkastning i vissa fall 
Utöver vad som i statsunderstödslagen (688/2001) föreskrivs om återkrav av statsunderstöd, kan Transport- och kommunikationsverket genom sitt beslut bestämma att stödmottagaren ska återbetala en del av avkastningen från ett bredbandsnät som har byggts med hjälp av offentligt stöd, om mer än tio miljoner euro har beviljats i offentligt stöd för bredbandsprojektet i fråga.  
Av den årliga avkastningen från ett enskilt bredbandsprojekt som byggts med hjälp av stödet kan återkrävas den andel som överskrider 12 procent, dock högst det belopp som motsvarar det offentliga stödets relativa andel av projektets stödberättigande kostnader. Den andel som återkrävs får inte överskrida det belopp som betalats till stödmottagaren i offentligt stöd.  
Innan avkastning kan återkrävas ska stödmottagaren ges en anmärkning och möjlighet att sänka avkastningsprocenten.  
Avkastning kan återkrävas för fem år från det att den sista posten av stödet betalats ut. På den avkastning som återkrävs ska ränta betalas räknat från det i 1 mom. avsedda beslutet av Transport- och kommunikationsverket och dröjsmålsränta från den förfallodag som satts ut i beslutet. Bestämmelser om ränta och dröjsmålsränta finns i 24 och 25 § i statsunderstödslagen. 
17 § 
Uppföljningsregister 
Transport- och kommunikationsverket (personuppgiftsansvarig) följer hur bredbandsprojekten framskrider och för ett separat register (uppföljningsregister) för detta ändamål. I uppföljningsregistret kan följande uppgifter lagras om ett bredbandsprojekt, den som söker stöd, stödmottagaren och användningen av stödet:  
1) den sökandes namn och kontaktuppgifter,  
2) namn och kontaktuppgifter för den sökandes kontaktperson,  
3) uppgifter om innehållet i, målen för och resultaten av bredbandsprojektet,  
4) uppskattningar av bredbandsprojektets kostnader och totala finansiering samt uppgifter om hur dessa har realiserats,  
5) uppgift om stöd- eller utbetalningsansökan och hur den avgjorts samt specificerande uppgifter om stödet, 
6) uppgift om stöd som har beviljats och betalats ut med stöd av denna lag,  
7) uppgift om huruvida det stöd som beviljats är sådant statligt stöd som avses i artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,  
8) uppgift om granskningar och vad som iakttagits i samband med dem, 
9) uppgift om stöd som återkrävs av stödmottagaren samt om hur återkravet utfallit,  
10) andra nödvändiga uppgifter som erhållits vid behandlingen av ansökan.  
Uppgifterna i registret bevaras tio år från betalningen av stödet. 
18 § 
Ändringssökande 
Omprövning får begäras i fråga om beslut som Transport- och kommunikationsverket har meddelat med stöd av denna lag. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Bestämmelser om sökande av ändring i beslut av landskapsförbundet finns dock i kommunallagen (410/2015). 
19 § 
Offentliggörande av information 
Transport- och kommunikationsverket offentliggör på sin webbplats åtminstone  
1) en sammanfattning i standardformat av den statliga stödordning som avses i denna lag,  
2) denna lag jämte ändringar, och 
3) uppgift om de statliga stöd som beviljats med stöd av denna lag samt för varje beviljat individuellt stöd på över 500 000 euro de uppgifter som avses i bilaga III till kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget. 
20 § 
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse 
Denna lag träder i kraft den 20
Genom denna lag upphävs lagen om stöd för byggande av bredband i glesbygdsområden (1186/2009).  
På bredbandsprojekt för vilka det har offentliggjorts en ansökningsannons före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 9.12.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare