Senast publicerat 10-12-2020 12:37

Riksdagens svar RSv 198/2020 rd RP 142/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2021 samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och ändring av 13 § i lagen om inkomstdatasystemet

Riksdagen
RP 142/2020 rd
FiUB 30/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om inkomstskatteskalan för 2021 samt till lagar om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen och ändring av 13 § i lagen om inkomstdatasystemet (RP 142/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 30/2020 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har antagit följande lagar: 

  Lag om inkomstskatteskalan för 2021 

  I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
  1 § 
  Vid beskattningen för 2021 bestäms den inkomstskatt för förvärvsinkomst som enligt inkomstskattelagen (1535/1992) ska betalas till staten i enlighet med en progressiv inkomstskatteskala enligt följande: 

  Beskattningsbar 

  förvärvsinkomst, 

  euro 

  Skatt vid 

  nedre gränsen, 

  euro 

  Skatt på den del av inkomsten som 

  överskrider den nedre gränsen, % 

  18 600 

  27 900 

  566 

  17,25 

  45 900 

  3 671 

  21,25 

  80 500 

  11 023,5 

  31,25 

  2 § 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 

  Lag om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 64 § 3 mom., 106 §, 116 c § 1 och 2 mom. och 125 § 2 mom., 
  sådana de lyder, 64 § 3 mom. i lag 1393/2019, 106 § i lag 1557/2019, 116 c § 1 och 2 mom. i lag 946/2008 och 125 § 2 mom. i lag 1557/2019, samt 
  fogas till 64 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 504/2010 och 1393/2019, nya 4 och 5 mom., till lagen temporärt en ny 64 a § och till 72 a §, sådan den lyder i lag 876/2017, temporärt ett nytt 4 mom. som följer: 
  64 § 
  Naturaförmåner 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  En personlig kollektivtrafikbiljett som arbetsgivaren ger arbetstagaren för resor mellan bostaden och arbetsplatsen är skattefri inkomst till ett värde av högst 3 400 euro. Kollektivtrafikens andel av ett paket med mobilitetstjänster jämställs med en personlig kollektivtrafikbiljett. 
  En cykelförmån som arbetsgivaren ger arbetstagaren är skattefri inkomst till ett värde av högst 1 200 euro. Det högsta skattefria beloppet för cykelförmånen och kollektivtrafikbiljetten enligt 3 mom. är dock sammanlagt 3 400 euro. 
  En laddningsanordning för elbil betraktas som bilens tilläggsutrustning vid beräkningen av beskattningsvärdet för bilförmånen. 
  64 a § 
  Temporära skattelättnader för anställningsförmåner inom trafiken åren 2021—2025 
  Från beskattningsvärdet för bilförmånen dras det av 170 euro för varje sådan månad som förmånen har uppkommit vid användning av en bil vars koldioxidutsläpp under körning enligt 10 § 1 mom. i bilskattelagen (777/2010) är 0 gram per kilometer. Bestämmelsen tillämpas på bilar som genomgått första registrering i Finland 2020 eller därefter. 
  Skattepliktig inkomst uppkommer inte när arbetsgivaren bekostar laddning av arbetstagarens egen bil eller en bil som utgör grunden för förmånen att använda bil, på arbetsplatsen eller vid en för allmänheten tillgänglig laddningsstation. 
  72 a § 
  Tillfälligt arbete på ett särskilt arbetsställe 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Med avvikelse från 1 mom. ska som tillfälligt arbete på ett särskilt arbetsställe betraktas arbete på samma arbetsställe i högst tre år och sex månader, om den tidsfrist som avses i 1 mom. upphör mellan den 1 januari och den 31 december 2021. 
  106 § 
  Grundavdrag vid kommunalbeskattningen 
  Om en skattskyldig fysisk person har en nettoförvärvsinkomst som efter de ovannämnda avdragen inte överstiger 3 630 euro, ska detta belopp dras av från nettoförvärvsinkomsten. Om nettoförvärvsinkomstens belopp efter de nämnda avdragen överstiger fullt grundavdrag, ska avdraget minskas med 18 procent av den överskjutande inkomsten. 
  116 c § 
  Idrottsutövarfond 
  En idrottsutövare, vars idrottsinkomst för skatteåret uppgår till minst 9 600 euro före avdrag av utgifter för inkomstens förvärvande eller bibehållande, har rätt att av sin idrottsinkomst skattefritt till en idrottsutövarfond överföra högst 50 procent, beräknat på idrottsinkomstens bruttobelopp, dock högst 200 000 euro per år. 
  De medel som överförts till en idrottsutövarfond inkomstförs under den period om minst två och högst 15 år som följer på avslutandet av idrottskarriären, så att varje skatteår inkomstförs en mot antalet inkomstföringsår svarande andel av det belopp som då karriären avslutades fanns i fonden. Av särskilda skäl, såsom på grund av arbetsoförmåga eller på grund av arbetslöshet som varat i minst ett år, kan medlen inkomstföras också snabbare och på annat sätt än i jämna poster. Den avkastning som under inkomstföringstiden samlats i fonden betraktas som inkomst för det skatteår som följer på det sista inkomstföringsåret. 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  125 § 
  Arbetsinkomstavdrag 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  Avdraget utgör 12,7 procent av det belopp med vilket de inkomster som avses i 1 mom. överstiger 2 500 euro. Avdraget är dock högst 1 840 euro. När den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst överstiger 33 000 euro, minskar avdraget med 1,89 procent av det belopp med vilket nettoförvärvsinkomsten överstiger 33 000 euro. Avdraget görs före andra avdrag från inkomstskatten. 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20. Lagens 64 a § gäller till och med den 31 december 2025 och 72 a § 4 mom. till och med den 31 december 2022. 
  Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2021. Lagens 64 a § tillämpas vid beskattningen för 2021—2025 och 72 a § 4 mom. vid beskattningen för 2021 och 2022. 
   Slut på lagförslaget 

  Lag om ändring av 13 § i lagen om inkomstdatasystemet 

  I enlighet med riksdagens beslut 
  ändras i lagen om inkomstdatasystemet (53/2018) 13 § 1 mom. 18 och 19 punkten, sådana de lyder i lag 176/2019, som följer: 
  13 § 
  Uppgiftsanvändares rätt att få uppgifter ur inkomstdatasystemet 
  Inkomstregisterenheten förmedlar och lämnar ut sådana uppgifter ur inkomstregistret som en uppgiftsanvändare trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter, med stöd av någon annan lag har rätt att få av prestationsbetalaren eller av andra uppgiftsanvändare, som följer: 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
  18) till kommuner för bestämmande av de klientavgifter som avses i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992) och i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016), för bestämmande av värdet på de servicesedlar som avses i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) och i lagen om småbarnspedagogik (540/2018) samt för att tillgodose rätten att få uppgifter enligt lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000), 
  19) till samkommuner för bestämmande av de klientavgifter som avses i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården och i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken, för bestämmande av värdet på de servicesedlar som avses i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården och i lagen om småbarnspedagogik samt för att tillgodose rätten att få uppgifter enligt lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården, 
   En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
   Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
  Denna lag träder i kraft den 20
   Slut på lagförslaget 
  Helsingfors 9.12.2020 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare