Senast publicerat 10-05-2021 20:32

Riksdagens svar RSv 199/2020 rd RP 194/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 och 12 f § i lagen om skatteredovisning och 124 och 124 b § i inkomstskattelagen

RP 194/2020 rd
FiUB 32/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 och 12 f § i lagen om skatteredovisning och 124 och 124 b § i inkomstskattelagen (RP 194/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 32/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om ändring av 12 och 12 f § i lagen om skatteredovisning 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om skatteredovisning (532/1998) 12 § och 12 f § 2—8 punkten, sådana de lyder, 12 § i lag 1240/2018 och 12 f § 2—8 punkten i lag 1573/2019, som följer: 
12 § 
Skattetagargruppernas utdelning 
Samfundsskatten fördelas så att statens utdelning är 66,70 procent och kommunernas utdelning 33,30 procent. 
12 f § 
Skattetagargruppernas utdelning skatteåren 2020—2027 
Med avvikelse från 12 § fördelas samfundsskatten så att 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) statens utdelning skatteåret 2021 är 55,66 procent och kommunernas utdelning 44,34 procent, 
3) statens utdelning skatteåret 2022 är 65,81 procent och kommunernas utdelning 34,19 procent, 
4) statens utdelning skatteåret 2023 är 65,91 procent och kommunernas utdelning 34,09 procent, 
5) statens utdelning skatteåret 2024 är 67,43 procent och kommunernas utdelning 32,57 procent, 
6) statens utdelning skatteåret 2025 är 67,24 procent och kommunernas utdelning 32,76 procent, 
7) statens utdelning skatteåret 2026 är 67,14 procent och kommunernas utdelning 32,86 procent, 
8) statens utdelning skatteåret 2027 är 67,03 procent och kommunernas utdelning 32,97 procent. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Lagens 12 § tillämpas vid redovisningar av samfundsskatten för skatteåret 2028 och 12 f §       2—8 punkten vid redovisningar av samfundsskatten för skatteåren 2021—2027. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 124 och 124 b § i inkomstskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 124 § 3 mom. och 124 b § 2—8 punkten, sådana de lyder, 124 § 3 mom. i lag 1239/2018 och 124 b § 2—8 punkten i lag 1574/2019, som följer: 
124 § 
Fastställande av skatten 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Inkomstskattesatsen för den inkomst som delvis skattefria samfund enligt 21 § 1 mom. och väglag enligt 18 § 3 mom. samt allmännyttiga samfund har erhållit från en fastighet är 6,66 procent. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
124 b § 
Fastställande av skatten för skatteåren 2020—2027 
Med avvikelse från 124 § 3 mom. är 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) inkomstskattesatsen år 2021 för den inkomst som delvis skattefria samfund enligt 21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga samfund har erhållit från en fastighet 8,87 procent, 
3) inkomstskattesatsen år 2022 för den inkomst som delvis skattefria samfund enligt 21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga samfund har erhållit från en fastighet 6,84 procent, 
4) inkomstskattesatsen år 2023 för den inkomst som delvis skattefria samfund enligt 21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga samfund har erhållit från en fastighet 6,82 procent, 
5) inkomstskattesatsen år 2024 för den inkomst som delvis skattefria samfund enligt 21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga samfund har erhållit från en fastighet 6,51 procent, 
6) inkomstskattesatsen år 2025 för den inkomst som delvis skattefria samfund enligt 21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga samfund har erhållit från en fastighet 6,55 procent, 
7) inkomstskattesatsen år 2026 för den inkomst som delvis skattefria samfund enligt 21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga samfund har erhållit från en fastighet 6,57 procent, 
8) inkomstskattesatsen år 2027 för den inkomst som delvis skattefria samfund enligt 21 § 1 mom. och väglag samt allmännyttiga samfund har erhållit från en fastighet är 6,59 procent. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 9.12.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare