Senast publicerat 10-05-2021 18:37

Riksdagens svar RSv 2/2016 rd RP 140/2015 rd  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning

RP 140/2015 rd
KuUB 1/2016 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om ändring av överenskommelsen mellan de nordiska länderna om tillträde till högre utbildning (RP 140/2015 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kulturutskottet (KuUB 1/2016 rd). 

Beslut

Riksdagen har  

godkänt överenskommelsen i propositionen. 
Helsingfors 1.3.2016 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare