Senast publicerat 16-02-2022 11:39

Riksdagens svar RSv 2/2022 rd RP 242/2021 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av sjukförsäkringslagen, 7 § i semesterlagen och 3 § i semesterlagen för sjömän

RP 242/2021 rd
ShUB 1/2022 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av sjukförsäkringslagen, 7 § i semesterlagen och 3 § i semesterlagen för sjömän (RP 242/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 1/2022 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras temporärt i sjukförsäkringslagen (1224/2004) 15 kap. 4 § 1 mom. 1 punkten, sådan den lyder i lag 1228/2016, och  
fogas till 8 kap. 1 a §, sådan den lyder i lagarna 1228/2016 och 535/2019, temporärt nya 4 och 5 mom. och till 11 kap. 15 §, sådan den lyder i lag 535/2019, temporärt ett nytt 4 mom. som följer: 
8 kap. 
Sjukdagpenning och partiell sjukdagpenning 
1 a § 
Dagpenning vid smittsam sjukdom 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Med avvikelse från 1 mom. betalas dagpenning vid smittsam sjukdom som ersättning för inkomstbortfall, om den försäkrade på ett tillförlitligt sätt har konstaterats ha covid-19-smitta och det på grund av risken för smittspridning inte är tillrådligt att den försäkrade deltar i förvärvsarbete. Dagpenning vid smittsam sjukdom betalas också till vårdnadshavare när ett barn under 16 år på ett tillförlitligt sätt har konstaterats ha covid-19-smitta och det på grund av risken för smittspridning inte är tillrådligt att barnet går till småbarnspedagogiken eller läroanstalten och vårdnadshavaren därmed är förhindrad att utföra sitt förvärvsarbete. Dagpenning vid smittsam sjukdom betalas till arbetsgivaren till den del arbetstagaren på grundval av anställningen har rätt till lön eller motsvarande ersättning för den tid som han eller hon är borta från sitt förvärvsarbete. 
Vad som i denna lag föreskrivs om dagpenning vid smittsam sjukdom enligt lagen om smittsamma sjukdomar tillämpas också på dagpenning vid smittsam sjukdom enligt 4 mom. 
11 kap. 
Beloppet av dagpenningsförmånerna 
15 § 
Beloppet av dagpenning vid smittsam sjukdom 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vad som föreskrivs i 1—3 mom. tillämpas också på dagpenning vid smittsam sjukdom enligt 8 kap. 1 a § 4 mom.  
15 kap. 
Verkställighet 
4 § 
Tidsfrister för ansökan om dagpenningsförmåner 
Dagpenningsförmåner ska sökas som följer: 
1) sjukdagpenning inom två månader från arbetsoförmågans början samt partiell sjukdagpenning och donationsdagpenning inom två månader och dagpenning vid smittsam sjukdom inom sex månader från den dag från och med vilken sökanden önskar få förmånen, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 30 juni 2022. 
Lagen tillämpas om den försäkrades frånvaro från förvärvsarbetet på grund av smitta har börjat den 1 januari 2022 eller därefter. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om temporär ändring av 7 § i semesterlagen 

I enlighet med riksdagens beslut  
fogas temporärt till 7 § 2 mom. i semesterlagen (162/2005), sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 1448/2007 och 182/2016, en ny 4 a-punkt som följer: 
7 § 
Tid som är likställd med arbetad tid 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Likställda med arbetade dagar anses även de arbetsdagar eller arbetstimmar under vilka arbetstagaren, medan anställningsförhållandet pågår, är förhindrad att utföra arbete på grund av 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4 a) covid-19-smitta på det sätt som avses i 8 kap. 1 a § 4 mom. i sjukförsäkringslagen (1224/2004), 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 30 juni 2022. 
Lagen tillämpas på frånvaro som har börjat den 1 januari 2022 eller därefter. 
 Slut på lagförslaget 

Lag om temporär ändring av 3 § i semesterlagen för sjömän 

I enlighet med riksdagens beslut  
fogas temporärt till 3 § 2 mom. i semesterlagen för sjömän (433/1984), sådant det lyder delvis ändrat i lagarna 782/1988, 1025/2011 och 183/2016, en ny 7 a-punkt som följer: 
3 § 
Dagar likställda med arbetade dagar 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Såsom likställda med arbetade dagar betraktas också de dagar då arbetstagaren under arbetsförhållandets bestånd varit förhindrad att utföra arbete 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
7 a) på grund av covid-19-smitta på det sätt som avses i 8 kap. 1 a § 4 mom. i sjukförsäkringslagen (1224/2004), 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20 och gäller till och med den 30 juni 2022. 
Lagen tillämpas på frånvaro som har börjat den 1 januari 2022 eller därefter. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 15.2.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare