Riksdagens svar
RSv
20
2015 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 33 a § i lagen om statsandel för kommunal basservice
RP 20/2015 rd
FvUB 3/2015 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 33 a § i lagen om statsandel för kommunal basservice (RP 20/2015 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Förvaltningsutskottet (FvUB 3/2015 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lag: 
Lag 
om ändring av 33 a § i lagen om statsandel för kommunal basservice  
I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 33 a § i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009), sådan paragrafen lyder i lag 676/2014, ett nytt 4 mom. som följer: 
33 a §  
Övergångsutjämning 2015—2019 
Övergångsutjämningen mellan kommunerna och staten genomförs kostnadsneutralt. Statsandelen för kommunal basservice minskas i varje kommun med ett jämnstort belopp per invånare, så att minskningen motsvarar övergångsutjämningen. 
Denna lag träder i kraft den 2015. 
Denna lag tillämpas också på övergångsutjämningar som genomförs före lagens ikraftträdande.  
Helsingfors 10.11.2015 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 12.11.2015 14:38