Senast publicerat 10-05-2021 19:49

Riksdagens svar RSv 202/2018 rd RP 258/2018 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 och 85 a § i mervärdesskattelagen

RP 258/2018 rd
FiUB 27/2018 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 och 85 a § i mervärdesskattelagen (RP 258/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 27/2018 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av 12 och 85 a § i mervärdesskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i mervärdesskattelagen (1501/1993) 12 § 1 mom. och 85 a § 1 mom. 10 punkten, av dem 85 a § 1 mom. 10 punkten sådan den lyder i lag 1202/2011, samt  
fogas till 85 a § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 1202/2011, 492/2012 och 706/2012, en ny 11 punkt som följer: 
12 § 
Den som bedriver rörelse kan oberoende av vad som föreskrivs i 3—5 §, 45 § 1 mom. 1 och 2 punkten samt 60 § bli skattskyldig på ansökan. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
85 a § 
För försäljning av följande tjänster samt för försäljning, gemenskapsinterna förvärv, överföring från upplagringsförfarande och import av följande varor ska i skatt betalas 10 procent av skattegrunden: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
10) den ersättning enligt 45 § 1 mom. 3—5 punkten som hänför sig till upphovsrätten och som en organisation som företräder innehavarna av upphovsrätten får, 
11) honorar eller ersättning som avses i 45 § 1 mom. 1 och 2 punkten för försäljning av framträdanden av utövande konstnärer eller andra offentligt uppträdande eller idrottsmän, när den som bedriver rörelse har ansökt om att bli skattskyldig för denna verksamhet. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Lagen tillämpas när skyldigheten att betala skatt uppkommer efter ikraftträdandet av lagen. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 15.1.2019 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare