Senast publicerat 10-05-2021 21:04

Riksdagens svar RSv 203/2020 rd RP 158/2020 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunstrukturlagen

RP 158/2020 rd
FvUB 26/2020 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunstrukturlagen (RP 158/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Förvaltningsutskottet (FvUB 26/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av kommunstrukturlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i kommunstrukturlagen (1698/2009) 8 § 1 mom. 10 punkten, sådan den lyder i lag 478/2013, samt 
fogas till 8 § 1 mom., sådant det lyder delvis ändrat i lag 478/2013, en ny 11 punkt, till lagen ett nytt 9 kap. i stället för det 9 kap. som upphävts genom lag 479/2013, till 56 a §, sådan den lyder i lag 1120/2018, ett nytt 6 mom. och till lagen en ny 59 § i stället för den 59 § som upphävts genom lag 479/2013, som följer: 
8 § 
Sammanslagningsavtal 
Kommunerna upprättar ett avtal om sammanslagningen av kommunerna där de ska komma överens om åtminstone 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
10) hur invånarnas möjligheter att påverka och delta samt närdemokratin ska förverkligas i den nya kommunen,  
11) principerna för användningen av det sammanslagningsunderstöd som avses i 41 §. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
9 kap. 
Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar  
41 § 
Sammanslagningsunderstöd 
När kommuner går samman kan inom ramen för statsbudgeten ett sammanslagningsunderstöd enligt prövning betalas till den nya kommun som bildas. 
Statsrådet beslutar i samband med beslutet om ändring i kommunindelningen om beviljande av sammanslagningsunderstöd enligt prövning. I den gemensamma framställning av kommunerna som avses i 6 § ska ingå ett förslag om understödsbeloppet och beviljande av understöd. 
42 § 
Betalning och användning av sammanslagningsunderstöd 
Sammanslagningsunderstödet betalas ut i en post under det år som sammanslagningen träder i kraft. 
Sammanslagningsunderstödet ska användas till nödvändiga kostnader för sammanslagningen, utvecklande av servicesystemet i den nya kommunen och förbättrande av servicens produktivitet eller för att stärka ekonomin i den nya kommunen. Före utgången av året efter det att sammanslagningsunderstödet betalats ut ska kommunen lämna ministeriet en redogörelse för användningen av sammanslagningsunderstödet, inklusive ett uttalande av revisorn. På återkrav av sammanslagningsunderstöd tillämpas statsunderstödslagen (688/2001). 
Ministeriet betalar ut understödet före utgången av juni månad. Om flera kommuner än en får understöd, fördelas understödet mellan kommunerna i förhållande till antalet invånare som överförs till respektive kommun. Som kommunens invånarantal används invånarantalet enligt 80 § 6 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (661/2009) vid ingången av året före det år då ändringen i kommunindelningen träder i kraft. 
43 § 
Sammanslagningsunderstödets belopp 
Sammanslagningsunderstöd kan betalas till ett belopp om minst 500 000 euro om sammanslagningen omfattar två kommuner. Om sammanslagningen omfattar fler än två kommuner, kan sammanslagningsunderstödet betalas till ett belopp om minst 1 000 000 euro. Om sammanslagningarna blir så många att det inte är möjligt att betala ut minimibeloppet 500 000 eller 1 000 000 euro för alla sammanslagningar, prioriteras sammanslagningar som omfattar fler än två kommuner. 
44 § 
Ersättning för minskning av statsandelar 
Om en sammanslagning av kommuner minskar statsandelarna till den nya kommunen jämfört med de sammanräknade statsandelarna till de kommuner som går samman, beviljar ministeriet på grund av minskningen den nya kommunen ersättning för minskningen av statsandelarna under det år då sammanslagningen av kommunerna träder i kraft och de därpå följande tre åren. 
Beloppet av den årliga ersättningen fås genom att de statsandelar och hemkommunsersättningar som ska betalas till den nya kommunen för det år då kommunsammanslagningen träder i kraft jämförs med de motsvarande statsandelar och hemkommunsersättningar som det år då sammanslagningen träder i kraft skulle ha betalats till de kommuner som går samman, om kommunerna inte hade gått samman. Ersättningen ska räknas ut med beaktande av utjämningen av statsandelarna på basis av skatteinkomsterna, statsandelen för driftskostnaderna och annan sådan finansiering som det finns bestämmelser om i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009).  
Om flera kommuner än en får ersättning, fördelas ersättningen mellan kommunerna i förhållande till antalet invånare som överförs till respektive kommun. Respektive kommuns andel beräknas på det belopp som kommunen skulle ha betalats i ersättning, om den kommun som upplöses hade anslutits helt och hållet till kommunen i fråga. Som kommunens invånarantal används invånarantalet enligt 80 § 6 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata vid ingången av året före det år då ändringen i kommunindelningen trädde i kraft. 
Ministeriet betalar ut ersättningarna före utgången av juni månad respektive år. 
56 a § 
Sammanslagningsunderstöd enligt prövning när en av kommunerna i en sammanslagning av kommuner har en svår ekonomisk ställning 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
På ersättning för minskning av statsandelar som avses i lagen om statsandel för kommunal basservice tillämpas bestämmelserna i 44 §. 
59 § 
Finansiering av sammanslagningsunderstöd 
Ett belopp som motsvarar det sammanlagda beloppet av de sammanslagningsunderstöd enligt prövning som avses i 41 § dras av från den statsandel som avses i lagen om statsandel för kommunal basservice. Minskningen är lika stor per invånare i alla kommuner. Om det belopp som har reserverats för sammanslagningsunderstöd inte i sin helhet används under finansåret, ska det återstående beloppet betalas tillbaka till kommunerna som en lika stor andel per invånare under året efter finansåret. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 11.12.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare