Senast publicerat 10-05-2021 19:27

Riksdagens svar RSv 206/2016 rd RP 164/2016 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om Nordiska projektexportfonden samt till vissa lagar som har samband med den

RP 164/2016 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om Nordiska projektexportfonden samt till vissa lagar som har samband med den (RP 164/2016 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande. Utrikesutskottet (UtUB 12/2016 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om upphävande av lagen om Nordiska projektexportfonden 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
Genom denna lag upphävs lagen om Nordiska projektexportfonden (363/2000). 
2 § 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 20 § i inkomstskattelagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 20 § 1 mom. 1 punkten, sådan den lyder i lag 1404/2014, som följer: 
20 § 
Samfund som är befriade från inkomstskatt 
Fria från skatt på inkomst är 
1) Finlands Bank, Rundradion Ab, Nordiska Investeringsbanken, Nordiska utvecklingsfonden, Nordiska miljöfinansieringsbolaget, Finnvera Abp, Fonden för industriellt samarbete Ab, Jubileumsfonden för Finlands självständighet, stabilitetsfonden och den i kreditinstitutslagen (610/2014) avsedda gamla insättningsgarantifonden, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 3 § i lagen om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om arbetsgivares sjukförsäkringsavgift (711/2016) 3 § 1 mom. 2 punkten som följer: 
3 § 
Arbesgivare 
Med arbetsgivare avses i denna lag: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
2) Nordiska Investeringsbanken, Nordiska utvecklingsfonden och Nordiska miljöfinansieringsbolaget, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 14 § i beredskapslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i beredskapslagen (1552/2011) 14 § 2 mom. som följer: 
14 § 
Definitioner som gäller finansmarknaden 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vid tillämpningen av detta kapitel betraktas Nordiska Investeringsbanken och andra sådana internationella finansinstitut eller andra institut vars hemort är i Finland som valutautlänningar. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av rubriken för och 1 § i lagen om beskattning av anställda vid Nordiska Investeringsbanken, Nordiska projektexportfonden, Nordiska utvecklingsfonden och Nordiska miljöfinansieringsbolaget  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om beskattning av anställda vid Nordiska Investeringsbanken, Nordiska projektexportfonden, Nordiska utvecklingsfonden och Nordiska miljöfinansieringsbolaget (562/1976) lagens rubrik och 1 § 2 mom., sådana de lyder i lag 310/2014, som följer: 
Lag om beskattning av anställda vid Nordiska Investeringsbanken, Nordiska utvecklingsfonden och Nordiska miljöfinansieringsbolaget 
1 § 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Vad som i denna lag föreskrivs om Nordiska Investeringsbanken och fast anställda vid den ska på motsvarande sätt tillämpas på Nordiska utvecklingsfonden och Nordiska miljöfinansieringsbolaget och fast anställda vid dessa. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2017. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 8.12.2016 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare