Senast publicerat 10-05-2021 19:55

Riksdagens svar RSv 207/2018 rd RP 183/2018 rd  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Bahamas om luftfart

RP 183/2018 rd
KoUB 35/2018 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Bahamas om luftfart (RP 183/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kommunikationsutskottet (KoUB 35/2018 rd). 

Beslut

Riksdagen har 

godkänt avtalet i propositionen. 

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om avtalet med Bahamas om luftfart 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
1 § 
De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det i Colombo den 5 december 2017 mellan Republiken Finlands regering och Samväldet Bahamas regering ingångna avtalet om luftfart gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem. 
2 § 
Bestämmelser om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som inte hör till området för lagstiftningen utfärdas genom förordning av statsrådet. 
3 § 
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 18.1.2019 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare