Senast publicerat 09-12-2021 10:21

Riksdagens svar RSv 207/2021 rd RP 214/2021 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

RP 214/2021 rd
KuUB 13/2021 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd (RP 214/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kulturutskottet (KuUB 13/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av lagen om studiestöd 

I enlighet med riksdagens beslut 
fogas till 17 a § i lagen om studiestöd (65/1994), sådan paragrafen lyder i lag 960/2017, ett nytt 2 mom. och till lagen en ny 18 §, i stället för den 18 § som upphävts genom lag 345/2004, samt en ny 27 b § som följer: 
17 a § 
Justering av inkomstgränserna för studerandes egna inkomster 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom. justeras inkomstgränserna enligt 17 § samt de belopp som anges i 27 § 4 mom. inte i överensstämmelse med förändringen i det allmänna inkomstnivåindexet år 2022, utan den i 1 mom. avsedda justering utifrån inkomstnivåindexet motsvarade den förändring som före utgången av det tredje kvartalet 2021 inträffat under den gångna tvåårsperioden görs först från och med den 1 januari 2023. 
18 § 
Hur studerandes egna inkomster inverkar på studiepenningen och bostadstillägget 2022 
Med avvikelse från vad som i 17 § 1 mom. föreskrivs om beräkning av fribeloppet, räknas fribeloppet för en studerande för 2022 så att den studerande kan ha 
1) inkomster upp till 870 euro för varje månad för vilken han eller hon har fått studiepenning eller bostadstillägg, samt 
2) inkomster upp till 2 600 euro för varje månad för vilken han eller hon inte har fått studiepenning eller bostadstillägg. 
27 b § 
Återkrav i samband med överskridning av fribeloppet för 2022 
Med avvikelse från vad som i 27 § 4 mom. föreskrivs om de belopp som ska beaktas vid återkrav, om en studerandes årsinkomst enligt 18 § överstiger fribeloppet för 2022, återkrävs en stödmånads studiepenning och bostadstillägg för varje påbörjat överstigande belopp om 1 730 euro i kronologisk ordning med början från kalenderårets sista stödmånad. Om fribeloppet har överskridits med högst 290 euro, återkrävs dock inte stöd som betalats ut till för stort belopp. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Lagens 18 och 27 b § tillämpas på studiestöd som beviljats för 2022. 
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 8.12.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare