Riksdagens svar
RSv
209
2016 rd
Riksdagen
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om ett företagaravdrag
RP 176/2016 rd
FiUB 29/2016 rd
Ärende
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om ett företagaravdrag (RP 176/2016 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 29/2016 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lag: 
Lag 
om ändring av inkomstskattelagen 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 124 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1546/2015, och 
fogas till lagen en ny 30 a § som följer: 
30 a § 
Företagaravdrag 
Från skatteårets inkomst av näringsverksamhet, jordbruk, skogsbruk och renskötsel som beskattas som inkomst för fysiska personer och dödsbon dras av fem procent som företagaravdrag till den del det är fråga om 
1) i 15 § 2 mom. avsedd nettoinkomst för delägare i beskattningssammanslutningar efter avdrag för delägarens för tidigare skatteår fastställda förluster av sammanslutningens jordbruk, 
2) en i 16 § 1 mom. avsedd andel i inkomsten av en näringssammanslutnings näringsverksamhet eller en i 16 § 2 mom. avsedd andel i inkomsten av en näringssammanslutnings jordbruk efter avdrag för skattefria dividender avsedda i 16 § 3 mom., 
3) en i 16 a § avsedd andel i utländska sammanslutningars och europeiska ekonomiska intressegrupperingars inkomst av näringsverksamhet eller jordbruk efter avdrag för delägarens andel av tidigare skatteårs förluster från sammanslutningens näringsverksamhet eller jordbruk, 
4) i 30 § 1 mom. avsedd företagsinkomst som ska fördelas, 
5) i 44 § 2 mom. avsedd nettoavkastning från renskötsel, 
6) i 43 § avsedd kapitalinkomst för en fastighet som ska anses som en gårdsbruksenhet, efter avdrag för de avdrag som avses i 55 och 56 § samt den utgiftsreservering som avses i 111 §. 
124 § 
Fastställande av skatten 
På kapitalinkomst betalas 30 procent i inkomstskatt (inkomstskattesats för kapitalinkomst). Till den del den beskattningsbara kapitalinkomsten för en skattskyldig överstiger 30 000 euro betalas 34 procent i inkomstskatt (höjd inkomstskattesats för kapitalinkomst). Inkomstskattesatsen för samfund är 20 procent. Inkomstskattesatsen för samfällda förmåner är 26,5 procent. Angående fördelningen av samfundsskatten och skatten på samfällda förmåner mellan olika skattetagare bestäms i lagen om skatteredovisning. 
Denna lag träder i kraft den 20
Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2017. 
Helsingfors 9.12.2016 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 27-01-2017 09:06