Senast publicerat 10-05-2021 19:56

Riksdagens svar RSv 209/2018 rd RP 250/2018 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser

RP 250/2018 rd
FvUB 22/2018 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (RP 250/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Förvaltningsutskottet (FvUB 22/2018 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lag: 

Lag om ändring av lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser 

I enlighet med riksdagens beslut 
upphävs i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011) 8 § 3 mom., 27 § 3 mom. och 36 §, 
ändras 2 § 1 mom. 3 punkten, 10 § 1 mom., 13 § 3 mom., det inledande stycket i 14 § 1 mom. och 14 § 1 mom. 4 punkten, 16 § 1 mom. och 2 mom. 1 och 2 punkten, 19 § 1 mom., 20 § 1 mom. 3 punkten, 29 §, 30 § 1 mom., 32 § 2 mom. samt 42 § 1 och 2 mom.,  
av dem 16 § 1 mom. och 2 mom. 1 och 2 punkten sådana de lyder i lag 584/2018, samt 
fogas till 23 § ett nytt 4 mom. som följer: 
2 § 
Olyckor och tillbud som ska utredas 
Olycksutredningscentralen ska utreda 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3) allvarliga olyckor i järnvägstrafiken enligt definitionen i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/798 om järnvägssäkerhet samt motsvarande olyckor i privat och offentlig spårtrafik, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
10 § 
Särskilda behörighetsvillkor 
Behörighetsvillkor för direktören för Olycksutredningscentralen är högre högskoleexamen, god förtrogenhet med centralens verksamhetsområde, i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap. En direktör som har avlagt doktorsexamen har titeln professor. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
13 § 
Utredningskommission 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Olycksutredningscentralen kan ändra utredningskommissionens sammansättning, om det behövs för att åstadkomma en sakkunnig, oberoende och opartisk utredning. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
14 § 
Jäv 
På jäv för tjänstemän vid Olycksutredningscentralen, medlemmar av en utredningskommission och andra som deltar i en utredning tillämpas det som i 28 § 1 mom. 4—7 punkten i förvaltningslagen (434/2003) föreskrivs om jäv för tjänstemän vid handläggning av ett ärende. Dessutom är ovan avsedda personer jäviga 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
4) om deras eller någon närståendes verksamhet kan bli föremål för utredning i en säkerhetsutredning som görs med anledning av en olycka. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
16 § 
Anmälningsplikt 
En myndighet som deltar i räddningsarbetet på en olycksplats ska utan dröjsmål underrätta Olycksutredningscentralen, om händelsen enligt myndighetens bedömning kan bli föremål för utredning enligt denna lag. Om det i anmälan saknas information som behövs vid bedömningen av behovet av utredning ska ovan avsedda myndighet uppdatera anmälan genast när den information som saknas blir tillgänglig. 
Anmälningspliktiga är även 
1) Transport- och kommunikationsverket, 
2) Trafikledsverket, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
19 § 
Säkrande av förutsättningarna för en utredning 
Den tjänsteman vid Olycksutredningscentralen som utför en utredning och varje medlem av en utredningskommission (utredare) har rätt att omedelbart få tillträde till olycksplatsen och att där inspektera föremål, anläggningar och konstruktioner som har samband med olyckan. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
20 § 
Rätt att få uppgifter 
En utredare har oberoende av bestämmelserna om sekretess och utan avgift rätt att av myndigheter och andra som sköter offentliga uppdrag få för utredningen 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
3) behövliga uppgifter från apparater som har registrerat i olyckan inblandade fordons, anläggningars och signal- och trafikledningssystems verksamhet, omständigheter kring olyckan och tele- och datakommunikation samt motsvarande upptagningar som har samband med olyckan, 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
23 § 
Hörande 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
En utredare har rätt att preliminärt samtala med den person som avses i 1 mom. 
29 § 
Avslutande av utredningen 
Utredningen avslutas när utredningsrapporten publiceras. Att utredningen har avslutats hindrar inte att en ny utredning görs i saken, om detta behövs till följd av någon ny och betydelsefull omständighet som har kommit fram efter att utredningen avslutades. 
30 § 
Uppföljning av säkerhetsrekommendationer 
Olycksutredningscentralen ska följa hur de säkerhetsrekommendationer som ges i en utredningsrapport genomförs. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
32 § 
Beslut om att inleda utredning av en exceptionell händelse 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
För utredningen av en exceptionell händelse kan statsrådet tillsätta en utredningskommission i anslutning till Olycksutredningscentralen. Utredningskommissionen fullgör sitt uppdrag självständigt och oberoende. 
42 § 
Samarbete och handräckning 
I den omfattning Olycksutredningscentralen anser samarbete vara ändamålsenligt för en säkerhetsutredning vidtas utredningsåtgärder i samarbete med en myndighet som i samma ärende utför förundersökning eller utredning av dödsorsak. 
Olycksutredningscentralen har rätt att på begäran få handräckning av polisen, Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet för att genomföra och säkra en säkerhetsutredning. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 22.1.2019 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare