Senast publicerat 10-05-2021 19:24

Riksdagens svar RSv 21/2016 rd RP 12/2016 rd  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 och 9 § i lagen om antagningsregistret, högskolornas riksomfattande datalager och studentexamensregistret och av 1 § i lagen om anordnande av studentexamen

RP 12/2016 rd
KuUB 3/2016 rd

Ärende

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 och 9 § i lagen om antagningsregistret, högskolornas riksomfattande datalager och studentexamensregistret och av 1 § i lagen om anordnande av studentexamen (RP 12/2016 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Kulturutskottet (KuUB 3/2016 rd). 

Beslut

Riksdagen har antagit följande lagar: 

Lag om ändring av 8 och 9 § i lagen om antagningsregistret, högskolornas riksomfattande datalager och studentexamensregistret 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om antagningsregistret, högskolornas riksomfattande datalager och studentexamensregistret (1058/1998) 8 § 1 och 2 mom. samt 
fogas till 9 § ett nytt 3 mom. som följer: 
8 § 
Källor, datainnehåll och förvaringstid 
Den registeransvarige inför uppgifter om avläggandet av studentexamen i registret. Anordnaren av gymnasieutbildning ska sända de andra uppgifter som avses i denna paragraf till registret. 
I studentexamensregistret införs 
1) namn, personbeteckning, kön, modersmål och uppgifter om den genomförda utbildning som krävs för att delta i och avlägga studentexamen i fråga om dem som anmält sig till proven och deltagit i dem, 
2) provprestationerna och bedömningsanteckningarna samt de vitsord och poängtal som examinanderna fått i olika prov,  
3) tidpunkten när examen har avlagts eller underkänts, när prov har tagits om efter examen samt när examen har kompletterats. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
9 § 
Utlämnande av uppgifter 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
På utlämnande av uppgifter ur studentexamensregistret tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
Beträffande de studentexamenstillfällen som anordnas åren 2016—2018 införs de i 8 § 2 mom. avsedda provprestationerna och bedömningsanteckningarna i studentexamensregistret endast i fråga om sådana elektroniska prov som avses i 1 § 2 mom. i lagen om anordnande av studentexamen (672/2005). 
 Slut på lagförslaget 

Lag om ändring av 1 § i lagen om anordnande av studentexamen  

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om anordnande av studentexamen (672/2005) 1 § 2 mom. som följer: 
1 § 
Studentexamen och obligatoriska prov 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Studentexamen avläggs på finska eller svenska. Proven i studentexamen är skriftliga eller elektroniska. Muntliga uppgifter kan ingå i proven. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 29.3.2016 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare